Vem var Olof Rudbeck d.y. och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko
Den okände språkforskaren med stora upptäckter om samiskan

Olof Rudbeck d. y. (1660-1740) var läkare, botaniker, naturhistoriker och språkforskare. Det var som språkforskare han skulle göra fantastiska ”upptäkter” om det samiska språket och därmed samernas ursprung. Trots detta omnämns aldrig Olof Rudbeck d. y. av vare sig av lingvister om samiska språket som i historieböcker om samerna.

Olof Rudbeck d.y.

Olof Rudbeck d. y. (1660-1740)

Olof son till Rudbeck d. ä.

Olof Rudbeck d. y. var född den 15 mars 1660 i Uppsala. Fadern var den kände Olof Rudbeck d. ä. (1630-1702) och modern Vendela Lohrman. Olof Rudbeck d. y. skulle komma att följa i sin kände fars fotspår och ägna sig åt såväl faders huvudämnen som medicin, naturalhistoria, illustrationskonst och filologin. Olof Rudbeck d. y. skulle även fortsätta sin fars arbeten som tanken om Skandinavien som Atlantis och faderns illustrationsprojekt, Campus Elysii. Olof Rudbeck d. y. har därför i stor utsträckning kommit att hamna i skuggan av sin fars.

Rudbecks verksamhetsområde spänner, som omnämnts, över ett stort fält. Detta var inte ovanligt för en vetenskapsman vid denna tidpunkt.

Samisk Historieblogg
Olof Rudbeck d. y. haft stor inverkan på Carl von Linné. 

Rudbeck d. y. inledde sina studier vid Uppsala universitet den 25:e september 1673 med att studera botanik. Ett ytterligare intresse som han övertar från sin fader och arbetar med att systematisera växter. År1686 disputerar han på ”De propagatione plantarum” och utnämns samma år till medicine adjunkt. Olof Rudbeck d. y. anses ha haft stor inverkan på Carl von Linné. Linné hyllar även Rudbeck d. y. år 1731 i en skrift med växtnamnet Rudbeckia.

Rudbeck d. y. utnämns till Medicine doktor i Utrecht i augusti år 1690. Han utnämns vidare den 11:e januari år 1692 till professor i medicin och botanik vid Uppsala universitet.

Han var en av stiftarna av Vetenskapssocieteten i Uppsala.

Samisk Historieblogg
Olof Rudbeck d. y. inleder den moderna botanikens historia i Sverige

Med hans avhandling ”De propagatione plantarum” (1686) inleds den moderna botanikens historia i Sverige (Eriksson).

Samisk Historieblogg
Adlad år 1719

Olof Rudbeck d. y. adlades den 10:e juli år 1719, (adelsnummer 1637), för sina insatser.

1637-Rudbäck adelsvapen

Rudbeck adelsvapen

. . . En skiöld fördelt i tvenne genom ett femuddigt streck i tvänne frija fäldt, varandes det öfre fältet af gull och det nedra rödt. Ofvan på skiölden står en öpen tornerhielm, hvar öfver ligger en ruda af gull, vändandes sig ät vänster. Bakom densamma vijsa sig trenne röda rosor uppå en grön stielka. Crantzen och löfvercket är af gull och rödt, aldeles som detta vapen med sina egenteliga färgor här hos afmålat finnes. . . .

Sköldebrevsavskrifter, 7:76, RHA.

Olof Rudbeck d. y. avled den 23 mars 1740. Han hann bli gift 3 gånger (Katarina Goeding, Anna Katarina Schönström och Charlotta Rotheburg) och hade totalt 24 barn.

Samisk Historieblogg
Resa till Sameland år 1695 på Karl XI:s uppdrag

År 1695 reser Rudbeck d. y. till Sameland på Karl XI:s uppdrag på en botanisk resa där han gjorde flera upptäckter. Från resan fick han med sig en stor botanisk som zoologisk samling, samt uppgifter om djur, natur och samernas levnad. Delar av samlingarna finns fortfarande kvar.

Samisk Historieblogg
Nora Samolad eller Uplyste Lapland

Rudbeck d. y. avsåg att publicera en utförlig beskrivning av sin resa till Sameland och samerna i 12 delar. Första delen av ”Nora Samolad” eller ”Uplyste Lapland ” trycktes i Uppsala 1701.  (Bokens oficiella långa titel är ”Sonens Nora Samolad eller, uplyste Lapland, medh resan igenom Upland, Gestrikland, Helsingland, Medelpa, Ångermanland Wästerbotn, Lule Lapmark, Norbotn, Torne Lapmark, Österbotn, Finland, Åland u : hwar uthinnan wäl alla thessa landskapers beskafenhet och inbyggare ; dock likwäl i synnerhet laparne”). Boken är på 78 sidor med den tidens språk latin, varav 39 sidor på svenska. Dock hann Rudbeck bara beskriva resan fram till Harnäs, som ligger på gränsen mellan Uppland och Gestrikland. Manuskriftet till resterande del av resan förstördes dock i en stor brand i Uppsala 1702. Dock räddades en förteckning över växter i Sameland som utgavs år 1724 under titeln ”Index plantarum itineris lapponici 1695”.

 

Nora Samolad sive Laponia Illustrata 1701

samolad

Titelsidan av Olof Rudbecks (d.y.) verk
Nora Samolad sive Laponia Illustrata (1701)

 

Lexicon harmonicum, Provtryck 1716

Rudbeck d. y. kom under senare delen av sitt liv att ägna sig mer åt språkforskning. För att få tid till sitt stora verk ”Lexicon harmonicum” i jämförande språkforskning blev han befriad år 1720 från sina botaniska föreläsningar och senare år 1730 från sina medicinska föreläsningar vid Uppsala universitet. Arbetet med ”Lexicon harmonicum” tillmättes stor betydelse av samtiden, vilket bl a framgår av att Rudbeck d. y. beviljades tjänstledighet för dess slutförande och han hade assistans från studenter som betalades av statliga medel. ”Lexicon harmonicum” bestod av 10 volymer manuskript som aldrig gavs ut. Manuskripten inlöstes av Uppsala universitet år 1760.

I ”Fasciculus vocum lapo-hebraicum”  och ”Lexicon harmonicum” presenterar Rydbeck sin teori om samernas och samiska språkets ursprung.

Grundtanken Rydbecks stora och tänkta utkommande verk ”Lexicon harmonicum” var att alla världens språk stammar från hebreiskan. Rudbeck d. y. utgår från bibelns text om människans försök att bygga en stad och ett torn som når ända upp till himmelen. Alla människor talade då ett enda språk. Gud reaktion på byggandet var, som straff, att ”skapa förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger”. Detta är den bibliska föreställningen om språkens uppkomst. Rudbeck d. y. tolkning var att människans första språk var hebreiskan före alla andra språk uppstod. Därför måste alla världens språk vara besläktade med hebreiskan.

Något som måste förstås utifrån den tidens och Rudbäcks starka kristna tro med bibeln som utgångspunkt som den absoluta sanningen. Men, hans teori måste också förstås utifrån hans fars Rudbeck d. ä. idé om ”Atlantis”. En skillnad var vidare att Rudbeck d. y. i sin forskning främst anknöt till bibeln medan fadern stödde sig på de hedniska klassikerna.

Samisk Historieblogg
Samiskan kommer från Hebreiskan – Fasciculus vocum lapo-hebraicum, år 1703

Enligt Rudbeck d. y. så stod de nordliga språken, som samiska, närmast hebreiskan.

En av de upptäckter som Rudbeck d. y. gjorde under sin resa till Sameland var likheter mellan hebreiskan och samiskan. Något som ledde till att Rydbeck förfäktade idén att samiskan hade sitt ursprung direkt från hebreiskan.

Samisk Historieblogg
Bloggfråga

Har du någon teori om samerna och samiskans ursprung?

Lars-Nila Lasko

History is a cyclic poem written by Time upon the memories of man. ~Percy Bysshe Shelley

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Annonser

Olof Rudbeck d.y. år 1701 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko
Den okände språkforskaren med stora upptäckter om samiskan

Olof Rudbeck d. y. (1660-1740) var läkare, botaniker, naturhistoriker och språkforskare. Det var som språkforskare han skulle göra fantastiska ”upptäkter” om det samiska språket och därmed samernas ursprung. Trots detta omnämns aldrig Olof Rudbeck d. y. av vare sig av lingvister om samiska språket som i historieböcker om samerna.

Olof Rudbeck d.y.

Olof Rudbeck d. y. (1660-1740)

Resa till Sameland år 1695 på Karl XI:s uppdrag

År 1695 reser Rudbeck d. y. till Sameland på Karl XI:s uppdrag på en botanisk resa där han gjorde flera upptäckter. Från resan fick han med sig en stor botanisk som zoologisk samling, samt uppgifter om djur, natur och samernas levnad. Delar av samlingarna finns fortfarande kvar.

Samisk Historieblogg
Nora Samolad eller Uplyste Lapland

Rudbeck d. y. avsåg att publicera en utförlig beskrivning av sin resa till Sameland och samerna i 12 delar. Första delen av ”Nora Samolad” eller ”Uplyste Lapland ” trycktes i Uppsala 1701.  (Bokens oficiella långa titel är ”Sonens Nora Samolad eller, uplyste Lapland, medh resan igenom Upland, Gestrikland, Helsingland, Medelpa, Ångermanland Wästerbotn, Lule Lapmark, Norbotn, Torne Lapmark, Österbotn, Finland, Åland u : hwar uthinnan wäl alla thessa landskapers beskafenhet och inbyggare ; dock likwäl i synnerhet laparne”). Boken är på 78 sidor med den tidens språk latin, varav 39 sidor på svenska. Dock hann Rudbeck bara beskriva resan fram till Harnäs, som ligger på gränsen mellan Uppland och Gestrikland. Manuskriftet till resterande del av resan förstördes dock i en stor brand i Uppsala 1702. Dock räddades en förteckning över växter i Sameland som utgavs år 1724 under titeln ”Index plantarum itineris lapponici 1695”.

Samisk Historieblogg
Nora Samolad sive Laponia Illustrata 1701

samolad

Titelsidan av Olof Rudbecks (d.y.) verk
Nora Samolad sive Laponia Illustrata (1701)

Lexicon harmonicum, Provtryck 1716

Rudbeck d. y. kom under senare delen av sitt liv att ägna sig mer åt språkforskning. För att få tid till sitt stora verk ”Lexicon harmonicum” i jämförande språkforskning blev han befriad år 1720 från sina botaniska föreläsningar och senare år 1730 från sina medicinska föreläsningar vid Uppsala universitet. Arbetet med ”Lexicon harmonicum” tillmättes stor betydelse av samtiden, vilket bl a framgår av att Rudbeck d. y. beviljades tjänstledighet för dess slutförande och han hade assistans från studenter som betalades av statliga medel. ”Lexicon harmonicum” bestod av 10 volymer manuskript som aldrig gavs ut. Manuskripten inlöstes av Uppsala universitet år 1760.

I ”Fasciculus vocum lapo-hebraicum”  och ”Lexicon harmonicum” presenterar Rydbeck sin teori om samernas och samiska språkets ursprung.

Grundtanken Rydbecks stora och tänkta utkommande verk ”Lexicon harmonicum” var att alla världens språk stammar från hebreiskan. Rudbeck d. y. utgår från bibelns text om människans försök att bygga en stad och ett torn som når ända upp till himmelen. Alla människor talade då ett enda språk. Gud reaktion på byggandet var, som straff, att ”skapa förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger”. Detta är den bibliska föreställningen om språkens uppkomst. Rudbeck d. y. tolkning var att människans första språk var hebreiskan före alla andra språk uppstod. Därför måste alla världens språk vara besläktade med hebreiskan.

Något som måste förstås utifrån den tidens och Rudbäcks starka kristna tro med bibeln som utgångspunkt som den absoluta sanningen. Men, hans teori måste också förstås utifrån hans fars Rudbeck d. ä. idé om ”Atlantis”. En skillnad var vidare att Rudbeck d. y. i sin forskning främst anknöt till bibeln medan fadern stödde sig på de hedniska klassikerna.

Samisk Historieblogg
Samiskan kommer från Hebreiskan – Fasciculus vocum lapo-hebraicum, år 1703

Enligt Rudbeck d. y. så stod de nordliga språken, som samiska, närmast hebreiskan.

En av de upptäckter som Rudbeck d. y. gjorde under sin resa till Sameland var likheter mellan hebreiskan och samiskan. Något som ledde till att Rydbeck förfäktade idén att samiskan hade sitt ursprung direkt från hebreiskan.

Samisk Historieblogg
Samer och finländare har varit ett folk och haft samma ursprung

Rudbeck d. y. hänvisar till Shefferus i uppfattningen om att samerna och finländare har haft ett gemensamt ursprung i norr och lägger till att det är sannolikt att de båda varit ett folk;

Hwad elljest lapparna själva vidkommer så väl som deras seder och art att leva, så vill jag här intet stort tala om, emedan sådant af Cl. Sheffer uti hans Lapplands beskrivning noggrant är vist…

Hade nu lapparna varit ett folk med finnarna, så hade de och visserligen behållit sina gudars namn som de tillika dyrkat, när de voro ett folk. Ehuru min mening intet är att visa, det de ett helt annat folk hava varit, utan allenast, att när de ännu bodde tillsamman, emellan dem och finnarna åtminstone hava varit sådan åtskillnad som nu, eller emellan en upplänning och dalkarl, vila folk bägge äro svenska, hava och nästan ett språk till första ursprunget, fast en upplänning dock allsinte förstår en dalkarl som är en ren dalkarl, ej heller en dalkarl en upplänning.

Samisk Historieblogg

Bloggfråga

Har samerna haft fördelar av nationalism och i så fall vilka?

 

Lars-Nila Lasko

Den som kontrollerar det förflutna, kontrollerar framtiden.
– George Orwell, ”1984”

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Samiska historiker samlas kring samernas ursprung i Lettland av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko
Samernas sydligaste gräns i Mellansverige

Samerna har lämnat många spår i Mellansverige och sydliga Finland. Omnämnas kan också att en doktorsavhandling från slutet av 1600-talet menade att samerna tidigare bebott hela Sverige. Ett stöd som uttalades av en historieprofessor i Lund.

Men, har det verkligen varit samernas sydligaste bosättningsområde? Under våren kommer jag att blogga om samernas ursprung på kontinenten. Ett ursprung som finns dokumenterat i såväl skriftliga källor som i dna-forskningen.

Samisk Historieblogg
Samernas sydligaste gräns i Estland

En finsk statlig utredning om samernas ursprung konstaterade att samerna en gång i tiden bebott hela Finland. Utredningen konstaterade vidare att samernas sydligaste område måste en gång i tiden varit i Baltikum. Mest troligt ansåg utredningen att samernas sydligaste gräns gick någonstans i Estland.

Samisk Historieblogg
Samernas sydligaste gräns i Lettland

En tysk historiker menade att samernas utbredningsområde måste ha gått ner till Lettland.

Utifrån naturbeskrivningar av en romersk historiker antyds att samernas sydligaste gräns gick i skogsområdet mellan Vitryssland och Lettland. Åtminstone ansåg han att samerna bodde för 2000 år sedan nordöst om Polen.

Visste du förresten att det finns ålderdomliga baltiska låneord i samiskan?

Samisk Historieblogg
Samiska historiker samlas i Lettland

Samiska Rättsförbundets håller i år landsmöte fredag 13 maj – söndag 15 maj 2016 i Riga. I samarbete med Silja Line arrangeras landsmötet ombord på en kryssning till Riga i Lettland. Avgång Frihamnen i Stockholm fredag den 13/5 klockan 17.00. Landsmötet startar på lördag den 14:e maj ombord klockan 16.00. Landsmötesdeltagarna är åter Stockholm söndag 15/5 klockan 10.30.

Alla intresserade av samisk historia är välkomna. Tänk på att boka din resa i god tid. Anmäl gärna ditt deltagande till krister.vallsten@samirights.org.

Mer information finns på www.samirights.org

Lars-Nila Lasko

History is the science of people
– José Ortega y Gasset

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Vem var Olof Rudbeck d.ä. och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko

Olof Rudbeck den äldre

Olof Rudbeck d.ä. ska ej förväxlas med Olof Rudbeck d.y. (1660-1740), som var hans son. Båda var intresserade i samerna och företog resor till Sameland. Såväl far som son blev kända och inflytelserika historiker.

Rudbeck d.ä. föddes den 13:e september i Västerås år 1630 som det nionde barnet av elva och dog den 17:e december 1702 i Uppsala 72 år gammal. Olof Rudbeck d.ä. var son till biskopen i Västerås, Johannes Rudbeckius och hans andra hustru Magdalena Hising. Johannes Rudbeckius grundade i Västerås det äldsta gymnasiet i Sverige.

Den 24:e  juni 1655 gifte sig Olof Rudbeck med Vendela Lohrman, dotter till justitieborgmästaren i Uppsala Tomas Lohrman och Helena Gustafsdotter.

Olof Rydbeck da
Olof Rudbeck d.ä.
Studietid i Uppsala och utomlands

Olof Rudbeck d.ä. börjat år1648 studera biologi och medicin vid Uppsala universitet efter avslutade gymnasiestudier.

För att studera vidare i medicin reste Rudbeck till Leyden, Holland, år1653. Leyden hade vid den här tiden ett av Europas bästa universitet. Under 1600-talet var det vanligt att studera utomlands för de som ville uppnå högre studier och hade råd. Rudbecks studier finansierades delvis av svenska staten genom 200 riksdaler från Axel Oxenstierna och 800 riksdaler från drottning Kristina. Anledningen var att han hade gjort en världsupptäckt inom medicin året innan 1652. Hans högre studier i medicin betraktades därför som betydelsefullt för Sverige.

Samisk Historieblogg
Svensk världsupptäckt

Redan vid 22 års ålder år 1652 upptäckte Olof Rudbeck d.ä. en anatomisk världsupptäckt. Genom att dissekering av närmare 400 djur fann han ett kärlsystem, liksom blodsystemet, med en flytande vätska. Det Rudbeck d.ä. upptäckt var lymfsystemet. Lymfkärlen var redan kända av fransmannen Pequet och italienaren Aselli. Men, Rudbeck d.ä. förstod att det var ett system och kunde förklara lymfvätskans rörelseriktning. Samma år höll Rudbeck d.ä. en demonstration av sin upptäckt för drottning Kristina vid hennes besök i Uppsala. Året efter, 1653, dokumenterade han lymfsystemet i avhandling på latin ”Nova exercitatio anatomica” vid 23 års ålder.

Samisk Historieblogg
Kometkarriär

Olof Rudbeck d.ä. disputerade, som omnämnt , i medicin 1653 bara 22 år gammal. Redan tre år senare utnämndes han till medicine adjunkt och började själv undervisa vid medicinska fakulteten. Några år senare utnämndes han till professor i medicin. Olof Rudbeck d.ä. blev även rektor för Uppsala universitet under tre mandatperioder mellan åren 1661 och 1679.

Samisk Historieblogg
Första botaniska trädgården i Sverige

Olof Rudbeck d.ä. anlade den första botaniska trädgården i Sverige år 1655 och en katalog över trädgårdens växter. Växter hade han med sig hem från studietiden utomlands.

Samisk Historieblogg
Sverige ledande i naturvetenskap

Rudbeck d.ä. botaniska trädgård i Svartbäcken utanför Uppsala kom att bli en av den största botaniska trädgård i Europa inklusive antalet växter. Detta i sin tur banade väg för att Sverige blev ledande land i naturvetenskap och lade grunden för tillkomsten av vetenskapsmän som Carl von Linné med flera.

Samisk Historieblogg
Campus Elysii – Ett botaniskt verk som kunde bli störst i världen

Olof Rudbeck d.ä. arbetade under sina sista levnadsår tillsammans med sin son Olof Rudbeck d.y. på ett botaniskt mastodontverk ”Campus Elysii ” som skulle omfatta alla världens växter. För detta hade utarbetats flera tusen träsnitt på växter. Första delen i verket handlade om gräsväxter och utgavs år 1702.

Atlantica

Atlantica – Ett historiskt storverk

Hans namn har dock även blivit förknippat med hans förhärligande och överdrivet fantasifulla skildring av Sveriges storhet i verket Atlantica som gjorde Sverige till gudarnas boning och alla större folkslags ursprung. Denna historierevisionism, som kallas göticism, var Rudbeck en av de främsta förkämparna för och han var en av dem som drev det längst.

Olof Rudbeck d.ä. blev den för tiden ledande historiker i Sverige och utgav flera historiska skrifter. Det största verket han arbetade med var Atlantica eller dess formella titel ” Atland eller Manheim dedan Japhetz afkomne slechter ut till hela werlden utgångne äro ”. Utgivning av första bandet av verket skedde år 1677. Därefter utgavs andra och tredje bandet fram till 1702. Det fjärde och sista bandet han Olof Rudbeck d.ä. aldrig utge.

Olof Rudbeck d.ä. har internationellt blivit känd för den anatomisk världsupptäckten av lymfsystemet. I Sverige har dock Olof Rudbeck d.ä. blivit förknippad med Atlantica.

Samisk Historieblogg
Vad handlade då Atlantica om?

Atlantica är en beskrivning om alla folks ursprung, folkvandringar och förklaring av alla större historiska händelser från tidens början!

I Atlantica tar Rudbeck d.ä. utgångspunkt från den grekiska sagan av Platon om det sjunkna och försvunna fantasivärlden Atlantis. Enligt Olof Rudbeck d.ä. var det förlorade Atlantis i själva verket Sverige och svenskarna var det lycksaliga folk som en gång bott norr om nordanvinden på ön Atlantis.

Om man ska tro historikern Olof Rudbeck d.ä. så strandade Noaks ark på fjället Åreskutan ca 2 400 år f Kr. Enligt Olof Rudbeck d.ä. var bibelns berg ”Ararat” en felskrivning av ”Åreskutan”.

Noaks son Magog vandrade med sin släktstam Jafet norrut och slog sig ner i trakten norr om Bottenviken, (Kemi Lappmark). Trakten var rik på fisk och fågel som kunde nära stammen, som åter började växa efter syndaflodens förödelse. Olof Rudbeck d.ä. tolkade att när Odysseus berättar om kimmernas folk i landet Kemmeri så måste det vara fråga om ett folk från ”Kemi”, ”Kemi älv” och ”Kemi träsk”. Dessutom bodde kimmernas folk i ett land som var evigt höljt i moln och dimmor, samt där ”Helios aldrig vänder sina strålar emot”. Eftersom Kimmeri är ett gammalt svenskt ord för mörker så styrker detta, enligt Olof Rudbeck d.ä., att det måste vara ett land i norr.

Här tillkom det första alfabetet baserat på runskrift liksom runstaven. Här tillkom även soldyrkan, astronomi mm.

Från ”Kemi lappmark” utvandrade så småningom människorna, under tidsperioden 2 000 f kr. till medeltiden, och som med tiden skapade alla världens folkstammar och språk.

Den samiska folkgruppen stannade kvar i Lappland. (Olof Rudbeck d.ä. son Olof Rudbeck d.y. försökte senare påvisa att samiskan kommer från det Hebreiska språket och det samiska folket var närmast besläktat med Istraels stammar – Se ett kommande blogginlägg).

Enligt Olof Rudbeck d.ä. så utspelade sig hela bibelns och antikens historia i Sverige. I tillägg så var svenskan världens urspråk. Därför måste bibeln och antikens berätttelser tolkas utifrån svenska språket. När Orfeus sjöng om Leulo så måste han ha menat Luleå och Pacto var således Piteå. Den blinde siaren Tiresias, som påstod sig kunna se in i framtiden, var då med säkerhet shamanen Tyreas,

Samisk Historieblogg
Storbrand ödela allt

Den 15:e maj 1702 drabbades Uppsala av en ödesdiger storbrand. Hela upplagan av första upplagan av botaniskt jätteverket ”Campus Elysii ” förstördes utom 3 exemplar. Inte nog med det! Över 7000 graverade träsnitt av växter till det botaniska verket brann upp. Återstående mindre antal träsnitt såldes till den engelske botanikern James Edward Smith, (1759-1828), som utgav ett verk av dem år 1789 under titel ”Reliquiae rudbeckianae”.

Även stora delar av manuskript till hans andra storverk Atlantica brann upp.

Olof Rudbeck d.ä. gick bort några månader efter storbranden i Uppsala.

Samisk Historieblogg
Bloggfråga

Göticismen utvecklades redan under medeltiden och är en historieuppfattning som präglas av att upphöja Sveriges ärorika forntid. Har det funnits eller finns motsvarande strömningar i Ryssland, Finland och Norge, samt vilka effekter har det fått för samerna?

Lars-Nila Lasko

What´s past is prologue
– Shakespeare

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Arbetsmarknadspolitisk blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Spara

Kritik mot Götecismen och Olof Rudbeck d.ä. verk Atlantica, samt samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Atlantica – Ett historiskt storverk

Atlantica

Olof Rudbeck d.ä. blev den för tiden ledande historiker i Sverige och utgav flera historiska skrifter. Det största verket han arbetade med var Atlantica eller dess formella titel ”Atland eller Manheim dedan Japhetz afkomne slechter ut till hela werlden utgångne äro”. Utgivning av första bandet av verket skedde år 1677. Därefter utgavs andra och tredje bandet fram till 1702. Det fjärde och sista bandet han Olof Rudbeck d.ä. aldrig utge.

Hans namn har blivit förknippat med hans förhärligande och överdrivet fantasifulla skildring av Sveriges storhet i verket Atlantica som gjorde Sverige till gudarnas boning och alla större folkslags ursprung. Denna historierevisionism, som kallas göticism, var Rudbeck en av de främsta förkämparna för och han var en av dem som drev det längst.

Olof Rydbeck da
Olof Rudbeck d.ä.
Kritik mot Atlantica

Olof Rudbeck d.ä. levnadstid fanns ingen egentlig kritik inom Sverige mot hans verk Atlantica och teorier om folkens ursprung.

I stället kom många betydelsefulla historiska verk under 1700-talet att låna argument ur Olof Rudbeck d.ä. Atlantica.

Kritiska röster höjdes däremot från internationellt håll redan när verket skrevs.

Italienaren Lorenzo Magolotti som 1674 besökte Uppsala skrev:

Han (Rudbeck) håller på med en bok, som han skrivit på svenska och redan fullbordat på detta språk, men som han nu översätter till latin. Man säger mig, att han i denna bok vill tydligt ådagalägga, att Skandinavien varit det först bebyggda land, sedan Noaks söner delade jorden sinsemellan, och att alla andra nationer utgått härifrån. Han låter gallerna eller fransmännen komma från ett ställe mitt i Lappland, där han funnit en flod som heter Gallus, och han påstår, att den Saliska lagen blivit stiftad i Uppsala eller vid Salberg, emedan dessa orter ligga vid floden Sala.

Han påstår sig också kunna klarligen bevisa, att Janustemplet i Rom blivit byggt med det gamla templet i Uppsala som förebild, och att det i hela världen ick funnits två tempel, som likna varandra så mycket som dessa. Han finner också i det gotiska eller rättare svenska språket förklaringen till alla grekiska guders namn, något som Plato, efter vad han själv erkänner, icke kunna finna i sitt eget grekiska språk. Slutligen påstår han, att Odyssevs, Eneas, Argonavternas resor utförts i Östersjön, och han låter den cumanska sibyllan ha sitt tillhåll vid Bottniska viken samt förlägger Herkules stoder till Öresund. Om denna bok kan göra lycka, hänvisar jag till den blinda vördnaden för en så högt ansedd och lärd man. Men jag kan dock icke underlåta att göra den anmärkningen, att svenskarna äro i högsta grad lättrogna, kanske ändå mera än tyskarna.

Fransmannen Jean-Francois Regnard gjorde en resa till Sameland år 1681 och på vägen besökte Uppsala och Rudbeck d.äl. Regnard berättar ”Han ansträngde sig, att övertyga oss om att Herkules stoder hade befunnit sig i hans land och en massa andra saker, som ni få tro, om ni vill.

Att det inte fanns någon egentlig kritik inom Sverige mot Atlantica under Olof Rudbeck d.ä. levnadstid beror på flera faktorer. Verket stöddes officiellt av svenska staten och passade in i dåtidens stormakt Sverige. Till saken hör att Atlantica blev en del av den nationalistiska tradition och nationalistiska strömningar som utvecklades under stormaktstiden.

Kritiken mot Rudbecks verk Atlantica var blygsam under hans levnadstid. Men under tidernas lopp höjdes kritiken. En av de första svenska kritikerna var Olof von Dalin som ironiskt la följande bevis i Olof Rudbecks  mun;

Själva Adams namn är ren svenska: Adam var ju skapad av jord, av stoft. Det är ju Av damm (damm = stoft). När man från Avdam tar bort V, så blir det Adam.

Eva är också ren svenska. När mannen vaknade […] och fick se sin skönhet utan så mycket som en solfjäder, är det naturligt att han förundrade sig och sade: He! Vad? Och av de två orden blir ju strax: Heva

Samisk Historieblogg
Götecism från 1600 – 2000 talet

Idéerna i Atlantica kan tyckas befängda i dag och utan någon som helst verklighetsförankring. Under slutet av 1600-talet växte en särskild nationalism ”Götecism” allt starkare i Sverige. Den nationella strömningen Götecism hade tidigare påbörjats av bland annat Johannes Magnus ”Alla göta- och sveakonungars historia” och Johannes Bureus teori om hyperboréerna. Verket Atlantica blev med andra ord en fortsättning av denna nationella strömningsinriktning. En nationell strömning som fortsatt över tid i olika former. Exempelvis bildades den 19:e september 1934 det nationalistiska och pronazistiska Samfundet Manhem som uppkallats efter Atlanticas egentliga namn och med förebilder i Götecism.

Samisk Historieblogg
Götecism lever bland oss i dag

Götecism har fortfarande anhängare i dag på nationalistiska svenska hemsidor på internet.

Samisk Historieblogg
Bloggfråga

Är götecism farlig eller helt ofarlig?

 

Lars-Nila Lasko

God cannot change the past, but historians can
– Samuel Butler

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan