Elisaeus Hyphoff år 1731 , historieundervisning på 1700-talet och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko
Ny lärobok om svensk historia 1731

År 1731 utgav historikern Elisaeus Hyphoff ”Kort inledning til den gamla och nya swenska historien, begynnarom til tjenst, af de trowärdigaste skribenter, samt äldre och nyare handlingar, sammandragen, af Elisæo Hyphoff”.

Bokens syfte var huvudsakligen att vara en lärobok i historia för studenter. I ”Bibliotheca historica sueo-gothica” från år 1790 ger författaren Carl Gustaf Warmholtz ett beröm till historieboken. Läroboken utkom i flera upplagor 1731, 1738, 1744 och 1757 med kompletterande bok 1755.

Arbetet var uppdelat i två böcker varav den första boken behandlade historia och politik i Sverige och den andra boken om Sveriges konungar från kristendomens införande år 823.

antikvariatnet046

Hade läroboken kunnat publiceras på 1600-talet?

Boken hade troligen inte kunnat publiceras 100 år tidigare som lärobok. Då hade läroboken väckt diskussioner och ifrågasättande eftersom läroboken börjar med Sveriges konungar från kristendomens införande år 823. Så stark var den svenska nationalismen eller göticismen under 1600-talet.

Nu ska det sägas att svenska nationalismen eller göticismen under 1600-talet inte var riktad mot samerna utan i stället inkluderade samerna som ett urfolk i Sverige. En av de främsta götisterna Rudbäck d.ä. ansåg tom att samerna direkt härstammade från det första folket på jorden och att svenskarna kommit från Kemi lappmark, att Noaks ark strandat på Åreskutan osv.

Professor i skytteanus, jurist och historiker vid Uppsala universitet Johannes Loccenius (1598-1677) utgav år 1654 ”Rerum Suecicarum histori”. Rerum Suecicarum histori behandlar  svensk historia. Johannes Loccenius utelämnar dock de så kallade ”Sagokungarna” och börjar först vid kristendomens införande. Något som på den tiden ansågs mycket vågat och indirekt en kritik av svenska nationalistisk historieuppfattning eller göticismen. I andra upplagan av ”Rerum Suecicarum histori” från år 1662 kritiserar dock Loccenius direkt götecismens historiebeskrivning av att Geter och Goter är svenskarnas ursprung, att grekernas Pythagoras slav Zamolxis skapat den första svenska lagstiftningen och de äldre kungalängderna av de så kallade ”Sagokungarna”. (Se även verket ” Zamolxis primus Getarum legislator” från år 1687 där juristprofessorn Carl Lundius försöker bevisa att den svenska rätten hade förantika anor i svensk national-romantisk anda).

Men, det skall också sägas att Elisaeus Hyphoffs lärobok kom att kompletteras med de äldre svenska sagokungarna, förkristen tro och hedniska templet i Uppsala.

Om Götecismen och Atlantis se tidigare blogginlägg; Olof Rudbeck d.ä. år 1677 och samernas ursprung, Kritik mot Götecismen och Olof Rudbeck d.ä. verk Atlantica, samt samernas ursprung och Vem var Olof Rudbeck d.ä. och samernas ursprung.

Samisk Historieblogg
Tillägg till Hyphoffs historia

Ett tillägg till Hyphoffs historia utgavs i Uppsala av Peter Twet år 1755 eller som det hette ” Tilökningar af herr Elisæi Hyphoffs swänska historia, innehållande utförlige underrättelser, om hwad så wäl uti antiquiteterna, korteligen af honom widrördt är, som de uti auctorens arbete, förbigångne konungar, ifrån början til christendomens : införande, bestående uti en konunga längd af några och trettijo regenter, til den studerande swenske ungdomens tjenst utgifwen af Peter Twet ...

Tillägget innehöll ”hedniska” konungar fram till kristendomens införande i Sverige, samt om hednisk religion och tempel. I tillägget fanns även en plansch över Uppsala hedniska tempel.

Samisk Historieblogg
Lärobok om Sveriges urfolk

Historikern Elisaeus Hyphoff hade en klar uppfattning om vilka folk som kom först till Skandinavien. Redan i inledningen till sitt verk om Sveriges historia skriver han ”de som Först kommit in i Landet lära altså wara de samme, som wij nu kalla Finnar och Lappar” (Hyphoff 1731, s. 4).

Det fanns således en lärobok i historia redan 1731 om att samerna kom först till Sverige och är Sveriges urfolk! Att historieboken fick stor spridning och utgavs i flera upplagor bidrog säkerligen till förstärkandet av uppfattningen att samerna var Sveriges urfolk.

Samisk Historieblogg
Bloggfråga

Det är möjligt att läroboken i historia från 1731 inte kunnat publicerats 100 år tidigare. Men, hade den kunnat publiceras 300 år senare, dvs på 2000-talet?

 

Lars-Nila Lask0

Samisk Historieblogg

Live today for tomorrow it will all be history.

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.