Vem var Gustaf Bonde d.y. år 1741 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Bok som var avsedd att beskriva finländarnas ursprung

Historiker Gustaf Bonde författade år 1741 skriften ”Försök att igenfinna den Finska nationens och språkets härkomst”.  Även om han var född i Stockholm och uppvuxen på Björnö, Norrtälje kommun, så startade han sina universitetsstudier vid Åbo universitet, Finland. Han hade således en anknytning till Finland.

Skriften handlar egentligen om finska folkets och finska språkets ursprung. Något som han konkluderar, i tidens anda, har sitt ursprung från en av bibelns förlorade israeliska stammar och finskan är naturligtvis besläktad med hebreiskan.

Men. Bonde skrev även om samernas ursprung.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samer är en del av stornationen Skytien

Enligt Bonde så var samerna ett av folkslaget Skyttena. Skyttena är ett samlingsnamn på alla de folkslag som talar skytiska. Historikern Bonde var inte den ende att påstå att Samerna hade ett ursprung i Skytien. Lappmarksmissionär Pehr Högström, 1714-1784, publicerade år 1747 boken ”Beskrifning öfver de till Sveriges krona lydande lappmarker” där han menar att samerna hade ett Skytiskt ursprung”.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Vem var Skyterna?

Någon undrar vilka Skyterna var?

Skyterna var det gåtfulla nomadfolket som härskade över stora delar av Europa och Asien från omkring år 800 till år 300 f.Kr. för att sedan försvinna från historien.  Så småningom slog sig skyterna ner från sitt nomadiska liv i ett område som täcker dagens Rumänien, Moldavien, Ukraina och södra Ryssland. Norr om Skyternas nordliga gräns fanns Finsk-Ugriska folkstammar till vilka samerna språkligt hör.

Även om Skyterna försvunnit från historien omnämns de i många historiska källor från grekiska till bibeln; Det faktum att staden Bet-San i nordöstra Israel senare kallades Skytopolis kan antyda en period av skytisk ockupation, (1:a Samuelsboken 31:11, 12).

Skyterna var inte en etnisk enhet utan en konfederation av folk med ursprung från den Öst Iranska språkfamiljen. De talade Skytiska som var ett Indo-Europeiskt språk.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samerna kommer från norra Skytien

Enligt Bonde kunde Skyternas land indelas i södra Skytien, ”Terra Skytia” öster om Kaspiska havet och norra Skytien, ”Samo-getas”.

Bonde skriver ”Av samma Häfdateknare äro Skyterna fördelade i Massgetas , eller på Finika och på gammal Ryska Maa-Zchudi, Terra Scytarum, Öster om Caspiska Hafvet , och Samo-getas eller Soma-Zehudi…” (Gustaf Bonde 1741   s. 98)

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Norra Skytien – Samo-getas

Enligt Bonde är Samo-getas en nation av många folkslag som bodde från Litauen och norrut. Egentligen torde Bonde med Samo-getas avse hela norra Ryssland.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samernas område sträckte sig från Skandinavien ända till Archangelsk i Ryssland

Bonde hävdar att samerna bebodde ett område i  Samo-getæ som sträckte sig från Skandinavien till Archangelsk. Bonde beskriver vilka folkslag som bodde i norra Skytien ”Samo-getæ igenfinnas ännu dels i Lithauen, hvar af en del kallas Samo-jidden, dels behålla det namnet alt ifrån och med Lappland ända öfver vid Norra Hafvet, hvart up de blifvit trängda af de tid efter annan i deras länder inkommande Nationer, och nu efter ländernas belägenhet kallas här i Skandinavien Lappar, men ifrån Archangel ända längst åt Ishafvet til Obyströmmen Samojedder, Ostiacker, Kanskoiska Tartarer etc. hvilka Språk och lefvernes-art ännu mer endels kommer öfverens.”  (Gustaf Bonde” 1741   s. 98)

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Vem var historikern Gustaf Bonde d.y. af Björnö?

Gustaf Bonde den yngre föddes den 17:e april 1682 i Stockholm och dog den 5:e december 1764. Han var son till Finansminister (riksskattmästare) och landshövding Gustaf Bonde d.ä. (1620–1667).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Studier

Den 25:e november 1695 inledde Bonde sina studier vid Åbo universitet. 1702 skrev han in sig vid universitetet i Tübingen och disputerade året därefter 1703.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Karriär

År 1710 utnämndes Bonde till ledamot av sekreta utskottet vid ständernas utskottsmöte och år 1711 utsågs han till kommerseråd. Bonde var landshövding i Östergötland 1718–1721, president i Bergskollegium 1721–1727 och riksråd 1727–1739.

Bonde och högljudda kristna

Lördagen den 23 augusti 1723 kom överstelöjtnant Cedersparre till Sickla vid Nacka tillsammans med 15 personer för att lyssna på den pietistiska predikanten Tellbohm. Pietismen var något helt nytt i Sverige med ljudliga och upprymda bönemöten. Det Pietistiska mötet hölls privat på en inhyrd krog. Sickla var vid denna tid känt för sina krogar och krogliv. En stor folkhop samlades utanför krogen och undrade vad som var på gång med de högljudda ropen, böner och sånger. Normalt vid denna tid var gudstjänster i kyrkan med stilla predikningar och lågmälda psalmer. Det hela slutade med att klagomål framfördes till ordningsmakten över att en predikan hölls privat och med oväsen.

Klagomålen till ordningsmakten ledde till en rättegång, det så kallade sicklamålet, där alla frikändes eftersom domstolen menade att bönemötet inte stred mot gällande lag.

Den svenska kyrkan ogillade domen och lyckades få tillstånd en statlig kommision som kom att kallas Sicklakommissionen. Bonde utnämndes till ordförande för kommissionen och arbetet resulterade i ett konventionsplakat år 1726. I konventionsplakat förbjöds alla slags religiösa sammankomster utanför statskyrkan. Något som ledde till att frireligiösa personer gick i landsflykt. Förbudet kom att gälla i 130 år och straffet kunde till och med vara utvisning av medborgare;

VI, FRIEDRICH med Guds nåde, Sweriges, Giöthes, och Wändes Konung. Giöre witterligit: At ehuruwäl igenom många hälsosamma Placater, Stadgar och Förordningar…. Ty finna Wi rådsamt, at afskaffa och aldeles förbiuda slike Oloflige Sammankomster, så at den, som sig understår dem at hålla och tillåta, skall första gången böta Twåhundrade daler Silf:mt, andra gången Fyrahundrade daler Silf:mt, eller, i mangel af böter, plichta första gången med Fjorton dagars fängelse på watn och bröd, och andra gången med Tre weckors fängelse på watn och bröd: Men kommer han tridie gången igen, skall han på Twenne åhr Riket förwisas.

Förbudet ledde vidare till att den traditionella lutherska kyrkans ställning förstärktes liksom kyrkans anknytning till staten. Förbudet innebar vidare att frikyrkornas inträde i Sverige försenades med 130 år.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

”The Great Awakening” och samerna?

Frågan är om förbudet mot frikyrkor också fick en inverkan för samerna?

Detta kan man bara spekulera om! 1730-talets ”The Great Awakening” drog fram över Nordamerika med kristnande av ett stort antal indianfolk. De fria kristna rörelsernas missionsverksamhet över stora delar av världen, Indien, Sydostasien, Japan, Kina, Afrika, Nordamerika, Kanada och delar av Sydamerika kom att kristna urfolk före samerna. Den svenska statskyrkan hade begränsade resurser till missionsarbete i Skatteområdet. Det är möjligt att förbudet mot frikyrkor också fick en inverkan för samerna. Ett möjligt svar kan nog endast ges vid en jämförande historisk forskning mellan samerna och andra urfolk.

Å andra sidan blev 1700-talet den tidsperiod då den traditionella samiska religionen ”Schamanismen” förlorade fotfästet. Förutom missionsarbete bidrog även andra faktorer såsom lagstiftning med ett extremt straff för utövande av schamanism  – dödsstraff, samt utbyggnaden av domstolssystemet för att verkställa lagstiftningen. I tillägg skilde sig 1700-talet ut från 1600-talet med en alt kraftigare kolonisation och därmed ökad assimilationsprocess.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

BLOGGFRÅGA

Fick förbudet mot frikyrkor i Sverige effekter för samerna?

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Annonser

Gustaf Bonde d.y. år 1741 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Jag häpnar och är för mycket mörkrädd att längre följa vår greve…

Gustaf Bonde den yngre,(1682 – 1764) var en svensk greve, politiker, ämbetsman och historiker. Som många akademiker på denna tid var han, med andra ord, en mångsysslare. Om Bondes mångsyssleri uttalade sig landshövding Daniel Tilas ”Jag häpnar och är för mycket mörkrädd att längre följa vår greve in i den djupa ålderdomen”.

Han författade år 1741 skriften ”Försök att igenfinna den Finska nationens och språkets härkomst”.  Även om han var född i Stockholm och uppvuxen på Björnö, Norrtälje kommun, så vistades han en tid under uppväxten i Finland och bedrev sina sina universitetsstudier vid Åbo universitet, Finland. Han hade således en anknytning till Finland.

Skriften handlar egentligen om finska folkets och finska språkets ursprung. Något som han konkluderar, i tidens anda, har sitt ursprung från en av bibelns förlorade israeliska stammar och finskan är naturligtvis besläktad med hebreiskan.

Men. Bonde skrev även om samernas ursprung.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samer är en del av stornationen Skytien

Enligt Bonde så var samerna ett av folkslaget Skyttena. Skytterna är ett samlingsnamn på alla de folkslag som talar skytiska. Historikern Bonde var inte den ende att påstå att Samerna hade ett ursprung i Skytien. Lappmarksmissionär Pehr Högström, 1714-1784, publicerade år 1747 boken ”Beskrifning öfver de till Sveriges krona lydande lappmarker” där han menar att samerna hade ett ”Skytiskt ursprung”.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Vem var Skyterna?

Någon undrar vilka Skyterna var?

Skyterna var det gåtfulla nomadfolket som härskade över stora delar av Europa och Asien från omkring år 800 till år 300 f.Kr. för att sedan försvinna från historien.  Så småningom slog sig skyterna ner från sitt nomadiska liv i ett område som täcker dagens Rumänien, Moldavien, Ukraina och södra Ryssland. Norr om Skyternas nordliga gräns fanns Finsk-Ugriska folkstammar till vilka samerna språkligt hör.

Även om Skyterna försvunnit från historien omnämns de i många historiska källor från grekiska till bibeln; Det faktum att staden Bet-San i nordöstra Israel senare kallades Skytopolis kan antyda en period av skytisk ockupation, (1:a Samuelsboken 31:11, 12).

Skyterna var inte en etnisk enhet utan en konfederation av folk med ursprung från den Öst Iranska språkfamiljen. De talade Skytiska som var ett Indo-Europeiskt språk.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samerna kommer från norra Skytien

Enligt Bonde kunde Skyternas land indelas i södra Skytien, ”Terra Skytia”, och norra Skytien, ”Samo-getas”.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Terra Skytia (Scythia) – Södra Skytien

Södra Skytien – Terra Skytia

Bonde menar att Terra Skytia ligger öster om Kaspiska havet. Bonde skriver ”Av samma Häfdateknare äro Skyterna fördelade i Massgetas , eller på Finika och på gammal Ryska Maa-Zchudi, Terra Scytarum, Öster om Caspiska Hafvet , och Samo-getas eller Soma-Zehudi” (Gustaf Bonde 1741   s. 98)

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Norra Skytien – Samo-getas

Enligt Bonde är Samo-getas en nation av många folkslag som bodde från Litauen och norrut. Egentligen torde Bonde med Samo-getas avse hela norra Ryssland.

 

Samernas område sträckte sig från Skandinavien ända till Archangelsk i Ryssland

Bonde hävdar att samerna bebodde ett område i  Samo-getæ som sträckte sig från Skandinavien till Archangelsk. Bonde beskriver vilka folkslag som bodde i norra Skytien ”Samo-getæ igenfinnas ännu dels i Lithauen, hvar af en del kallas Samo-jidden, dels behålla det namnet alt ifrån och med Lappland ända öfver vid Norra Hafvet, hvart up de blifvit trängda af de tid efter annan i deras länder inkommande Nationer, och nu efter ländernas belägenhet kallas här i Skandinavien Lappar, men ifrån Archangel ända längst åt Ishafvet til Obyströmmen Samojedder, Ostiacker, Kanskoiska Tartarer etc. hvilka Språk och lefvernes-art ännu mer endels kommer öfverens.”  (Gustaf Bonde” 1741   s. 98)

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Vem var Jacob Wilde år 1738 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Historiker Jacob Wildes historieverk 1738 ”Fordom Sweriges historiographi…”

En ombearbetad version av Samuel von PufendorfsInnledning till swänska historien utgavs av historikern Jacob Wilde år 1738. Wilde namngav verket med den långa titeln ”Fordom Sweriges historiographi friherrens Samuelis von Puffendorff Inledning til swenska statens historie med wederbörlige tilökningar, bewis och anmerkningar försedd af Jacob Wilde”. Första delen utkom år 1738 och andra delen år 1743.

Historikern Jacob Wilde tar upp svenskarnas och samernas ursprung i sitt verk från 1738. Jacob Wilde menade, liksom bland annat historikern Elisaeus Hyphoff , att samerna var den folkgrupp som kom först till Skandinavien. Han menade dessutom att han kunde bevisa det.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Jacob Wilde och samernas ursprung

Jacob Wilde menade samerna att de isländska sagorna klart visade att samerna var urinnevånarna i Skandinavien och att germanska stammar kommit senare. Wilde menade dessutom att samerna gjort motstånd till de invandrande germanerna enligt de norröna sagorna. Genom att göra logiska slutsatser och tolkning av den av de isländska sagorna menade Jacob Wilde att det var samerna som Svearna stötte på när de anlände till Skandinavien.

Jacob Wilde hade dessutom uppfattningen att arkeologiska fynd utifrån begravningsseder visade att germaner invandrat till samernas område.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Jacob Wilde – Professor här och där

Jacob Wilde föddes 1679 i staden Bauska utanför Riga, Lettland, d.v.s. i dåvarande svenska Kurland. Efter studier i Königsberg blev han professor i historia i Riga vid 24 års ålder och senare till professor i vältalighet i Pernau. Han blev även professor i Greifswald 1713. Jacob Wilde förordnades till Sveriges rikshistograf 1719 i Stockholm. Wilde verkade som rikshistoriograf i Stockholm fram till sin död 1755.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Jacob Wilde som rikets främsta historiker (Rikshistograf)

Jacob Wilde var Rikshistograf åren 1719 – 1755. Någon undrar vad en Rikshistograf var för något?

Ett kort svar skulle kunna vara den högsta statliga ämbetspersonen som hade till uppgift att skriva Sveriges historia. Man kan således utgå att Wildes verk i historia betraktades som särskilt betydelsefulla.

En rikshistograf skrev således svensk historia medan man i universiteten undervisade europeisk historia. Huvudsakligen skedde undervisningen om antikens historia.

Dalins titeln rikshistograf existerade egentligen inte utan kallades vid denna tid ”Poeta Laureatus”.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Jacob Wildes utgivning av Sveriges Rikes Lag

Wilde fick Rikets ständers (Riksdagen)  uppdrag att utge Svea Rikes Lag i tryck. Sveriges lagar utgavs år 1749 i boken ”Swenska Stats Författningars eller Almänneliga Rätts Historie”. Verket innehöll inte enbart lagar utan även kommentarer hur lagar skulle tolkas. Något som skulle visa sig inte vara helt enkelt under 1700-talets frihetstid.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Svensk Censur i frihetens namn och Jacob Wilde

Frihetstiden är den tidsepok i Sveriges historia som varade mellan åren 1718 och 1772. Men, någon frihet för folket var det inte! Någon undrar därför varför denna tidsrymd kallas frihetstiden?

Frihetstiden inleddes med att Karl XII stupade vid Fredriks Hald år 1718 i en militär attack mot Norge. Därmed rasade det svenska stormaktsväldet i Europa och stormaktstiden (1611 – 1718) upphörde. Anledningen till att denna epok kallas för frihetstiden är att det kungliga enväldet upphävdes genom lag år 1719. Det är handlar således om frihet från enväldesmonarki (eller om man så vill frihet från kungen). Frihetstiden upphörde år 1772 genom en statskupp av Gustav den III som gav kungen åter igen större makt. Frihetstiden efterföljs av den gustavianska tiden.

Frihetstiden innebar att makten gick över från kungen till riksdagen. Riksdagen var indelad i fyra stånd; adel, präster, borgare och bönder (Ståndsriksdag 1435 – 1866). De olika stånden sammanträdde och beslutade var för sig. Man kan likna ståndsriksdagen med ett 4 kammars system. För ett giltigt riksdagsbeslut fordrades att 3 av de 4 stånden var eniga.  Ett system som skapade mer kaos än ordning. Riksdagen reglerades av en ny Riksdagsordning från år 1723 och som lämnade mycket oreglerat. Allt detta skapade förutsättningar för en oinskränkt och okontrollerad regering (riksrådet).

Under frihetstiden fram till år 1766 rådde censur i Sverige av oanade mått. Ett bra praktexempel på den svenska frihetstidens frihet utgör Jacob Wilde utgivning av ”Swenska Stats Författningars eller Almänneliga Rätts Historie”. När verket var klart år 1723 överlämnades det till ”Censor Librorum” (Censorn), en statlig ämbetsman knuten till kanslikollegiet (regeringskansliet), för godkännande. Ett godkännande kom 26 år senare och verket kunde utges år 1749. Det ska tilläggas att Censorns uppgifter inte bara var att ge godkännande för bokutgivning. Instruktionerna för censorn från år 1688 var så omfattande att Censorn skulle besöka tryckerierna och beslagta misstänkta tryck av olika slag, Absolut ingenting fick tryckas i Sverige utan hans godkännande. Vid ett tillfälle beslutades att till och med riksdagsprotokoll skulle rensas från kritiska inlägg och opposition.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Världens äldsta tryckfrihetsförordning

Frihetstiden resulterade så småningom i 1766 års svenska Tryckfrihetsförordning(TF), som är världens äldsta lag om tryckfrihet och yttrandefrihet.  I Sverige har vi upplevt censur fram till 1766. Vi ska dock veta att det fortfarande finns ganska många länder i världen som ännu inte nått fram till år 1766 och fortfarande har omfattande censur.

BLOGGFRÅGA

Har dagens historieuppfattning påverkats av att Sverige haft något så ovanligt som en person anställd att skriva nationens historia?

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Jacob Wilde år 1738 och samernas ursprung utifrån begravningsseder av Lars-Nila Lasko

Jacob Wilde och samernas ursprung i de isländska sagorna

Jacob Wilde var professor och som ”Rikshistoriegraf” svenska statens officiella historiker under 1700-talet. Rikshistoriegraf var titeln på den person som var anställd av regeringen för att skriva Sveriges officiella historia.

Jacob Wilde menade att de isländska sagorna klart visade att samerna var urinnevånarna i Skandinavien och att germanska stammar kommit senare. Wilde menade dessutom att samerna gjort motstånd till de invandrande germanerna enligt de norröna sagorna. Genom att göra logiska slutsatser och tolkning av de isländska sagorna menade Jacob Wilde att det var samerna som Svearna stötte på när de anlände till Skandinavien.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Jacob Wilde och samernas ursprung i samiska begravningstraditioner

Historikern Jacob Wilde menade att den isländska eddan var ett otvivelaktigt bevis att samerna var urinnevånarna i Skandinavien. Men, Wilde menade sig ha ytterligare bevis om samerna som urinnevånarna i Skandinavien i samiska begravningsseder.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Sverige som stormakt och intresset för forntiden

Sverige blev en stormakt under 1600-talet. För en stormakt är det viktigt att visa på sin storslagenhet på alla områden inklusive historia. En särskilt statlig ämbetsman ”Rikshistografen” anställdes för att skriva nationens storslagna historia. Göticismen, som var en extrem form av svensk nationalism, växte fram explosionsartat och som fastställde att Noaks ark strandade på Åreskutan, , Noaks sonson Magog var naturligtvis Sveriges första regent och Sverige var hela mänsklighetens vagga där  alla världens folk utvandrat från. Göticismen menade också att bibelns och antikens händelser utspelade sig i Sverige och runorna var världens äldsta skriftspråk.

Ett resultat av Göticismen eller svensk nationalism var ett kraftigt ökat intresse för forntiden.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Forntiden är historia för historiker

Fornforskning och ”arkeologi” i äldre tid var naturligt ett ämnesområde för historiker under 1600- och 1700-talen. En del av fornforskning var arkeologi sammankopplat till vad som kunde finnas i historiska dokument. De som var ute och grävde, dvs arkeologer, på denna tid var således historiker. Arkeologi för historiker var mer att finna bevis för vad som stod i historiska dokument.

Historiker söker naturligtvis svar i historiska dokument. De äldsta tryckta källorna i Norden om forntiden var de isländska sagorna. Snorre Sturlassons indelade forntiden i i bränn- och högåldern.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Brännåldern

Den äldsta tiden kallade Snorre Sturlasson för ”Brännåldern”. ”Sturlasson säger i inledningen till Konungaboken; ”Den första tidsåldern kallas brännåldern; då skulle man bränna alla döda och resa bautastenar efter dem; men sedan Frö hade blivit höglagd vid Uppsala, reste många hövdingar såväl högar som bautastenar till minne av sina fränder”.

Brännåldern var således, enligt Snorre Sturlasson, den äldsta tidsperioden i mänsklighetens historia och då begravningsseden var likbränning.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Högåldern

Sturlasson säger i inledningen till Konungaboken;  ”Då senare den danske konungen Dan den högmodige4 lät göra en hög åt sig och befallde, att man efter döden skulle bära honom dit i kungaskrud och stridsrustning jämte hans häst med sadeltyg och mycket annat gods, så gjorde många av hans ättemän på samma sätt, och därmed började högåldern i Danmark; men brännåldern höll sig länge därefter kvar bland svearna och norrmännen” .

Enligt Snorre Sturlasson följdes ”Brännåldern” med likbränning av en senare tidsålder där begravningsseden var begravning under högar, d.v.s. gravhögar. Sturlasson kallade denna tidsperiod för ”Högåldern”.  Snorre Sturlasson menade vidare att Högåldern började i Danmark för att i ett senare skede sprida sig till Norge och Sverige.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Kummelåldern

Indelning av forntiden enligt den isländska eddan till brännålder och högålder visade sig inte vara tillräckligt. Därför infördes under sent 1600-tal ytterligare en tidsålder ”Kummelåldern” (Stenröseåldern).  Kummelåldern som ansågs komma i tid före såväl brännålder och högålder.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Jacob Wilde och samernas ursprung i begravningsseder

I norra Sverige och Finland hade man inte hittat spår efter vare sig gravhögar eller spår av likbränning. Det var enligt historikern Jacob Wilde ett bevis på att samerna anlänt till Sverige före såväl brännåldern som högåldern. Enligt Wilde måste samerna anlänt till Skandinavien och Finland under Kummeltiden.

Eftersom, som det fastslås i den isländska eddan att likbränning uppstod i och med Odens och svenskarnas ankomst till Skandinavien, så måste samerna enligt Wilde ha anlänt före svenskarna till Norden. (Jacob Wilde, Fordom Sweriges historiographi friherrens Samuelis von Puffendorff Inledning til swenska statens historie med wederbörlige tilökningar, bewis och anmerkningar försedd af Jacob Wilde, 1738, s.29)

 

BLOGGFRÅGA

Kan de isländska sagorna innehålla sanning?

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan