Vem var Gustaf Bonde d.y. år 1741 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Bok som var avsedd att beskriva finländarnas ursprung

Historiker Gustaf Bonde författade år 1741 skriften ”Försök att igenfinna den Finska nationens och språkets härkomst”.  Även om han var född i Stockholm och uppvuxen på Björnö, Norrtälje kommun, så startade han sina universitetsstudier vid Åbo universitet, Finland. Han hade således en anknytning till Finland.

Skriften handlar egentligen om finska folkets och finska språkets ursprung. Något som han konkluderar, i tidens anda, har sitt ursprung från en av bibelns förlorade israeliska stammar och finskan är naturligtvis besläktad med hebreiskan.

Men. Bonde skrev även om samernas ursprung.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samer är en del av stornationen Skytien

Enligt Bonde så var samerna ett av folkslaget Skyttena. Skyttena är ett samlingsnamn på alla de folkslag som talar skytiska. Historikern Bonde var inte den ende att påstå att Samerna hade ett ursprung i Skytien. Lappmarksmissionär Pehr Högström, 1714-1784, publicerade år 1747 boken ”Beskrifning öfver de till Sveriges krona lydande lappmarker” där han menar att samerna hade ett Skytiskt ursprung”.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Vem var Skyterna?

Någon undrar vilka Skyterna var?

Skyterna var det gåtfulla nomadfolket som härskade över stora delar av Europa och Asien från omkring år 800 till år 300 f.Kr. för att sedan försvinna från historien.  Så småningom slog sig skyterna ner från sitt nomadiska liv i ett område som täcker dagens Rumänien, Moldavien, Ukraina och södra Ryssland. Norr om Skyternas nordliga gräns fanns Finsk-Ugriska folkstammar till vilka samerna språkligt hör.

Även om Skyterna försvunnit från historien omnämns de i många historiska källor från grekiska till bibeln; Det faktum att staden Bet-San i nordöstra Israel senare kallades Skytopolis kan antyda en period av skytisk ockupation, (1:a Samuelsboken 31:11, 12).

Skyterna var inte en etnisk enhet utan en konfederation av folk med ursprung från den Öst Iranska språkfamiljen. De talade Skytiska som var ett Indo-Europeiskt språk.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samerna kommer från norra Skytien

Enligt Bonde kunde Skyternas land indelas i södra Skytien, ”Terra Skytia” öster om Kaspiska havet och norra Skytien, ”Samo-getas”.

Bonde skriver ”Av samma Häfdateknare äro Skyterna fördelade i Massgetas , eller på Finika och på gammal Ryska Maa-Zchudi, Terra Scytarum, Öster om Caspiska Hafvet , och Samo-getas eller Soma-Zehudi…” (Gustaf Bonde 1741   s. 98)

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Norra Skytien – Samo-getas

Enligt Bonde är Samo-getas en nation av många folkslag som bodde från Litauen och norrut. Egentligen torde Bonde med Samo-getas avse hela norra Ryssland.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samernas område sträckte sig från Skandinavien ända till Archangelsk i Ryssland

Bonde hävdar att samerna bebodde ett område i  Samo-getæ som sträckte sig från Skandinavien till Archangelsk. Bonde beskriver vilka folkslag som bodde i norra Skytien ”Samo-getæ igenfinnas ännu dels i Lithauen, hvar af en del kallas Samo-jidden, dels behålla det namnet alt ifrån och med Lappland ända öfver vid Norra Hafvet, hvart up de blifvit trängda af de tid efter annan i deras länder inkommande Nationer, och nu efter ländernas belägenhet kallas här i Skandinavien Lappar, men ifrån Archangel ända längst åt Ishafvet til Obyströmmen Samojedder, Ostiacker, Kanskoiska Tartarer etc. hvilka Språk och lefvernes-art ännu mer endels kommer öfverens.”  (Gustaf Bonde” 1741   s. 98)

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Vem var historikern Gustaf Bonde d.y. af Björnö?

Gustaf Bonde den yngre föddes den 17:e april 1682 i Stockholm och dog den 5:e december 1764. Han var son till Finansminister (riksskattmästare) och landshövding Gustaf Bonde d.ä. (1620–1667).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Studier

Den 25:e november 1695 inledde Bonde sina studier vid Åbo universitet. 1702 skrev han in sig vid universitetet i Tübingen och disputerade året därefter 1703.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Karriär

År 1710 utnämndes Bonde till ledamot av sekreta utskottet vid ständernas utskottsmöte och år 1711 utsågs han till kommerseråd. Bonde var landshövding i Östergötland 1718–1721, president i Bergskollegium 1721–1727 och riksråd 1727–1739.

Bonde och högljudda kristna

Lördagen den 23 augusti 1723 kom överstelöjtnant Cedersparre till Sickla vid Nacka tillsammans med 15 personer för att lyssna på den pietistiska predikanten Tellbohm. Pietismen var något helt nytt i Sverige med ljudliga och upprymda bönemöten. Det Pietistiska mötet hölls privat på en inhyrd krog. Sickla var vid denna tid känt för sina krogar och krogliv. En stor folkhop samlades utanför krogen och undrade vad som var på gång med de högljudda ropen, böner och sånger. Normalt vid denna tid var gudstjänster i kyrkan med stilla predikningar och lågmälda psalmer. Det hela slutade med att klagomål framfördes till ordningsmakten över att en predikan hölls privat och med oväsen.

Klagomålen till ordningsmakten ledde till en rättegång, det så kallade sicklamålet, där alla frikändes eftersom domstolen menade att bönemötet inte stred mot gällande lag.

Den svenska kyrkan ogillade domen och lyckades få tillstånd en statlig kommision som kom att kallas Sicklakommissionen. Bonde utnämndes till ordförande för kommissionen och arbetet resulterade i ett konventionsplakat år 1726. I konventionsplakat förbjöds alla slags religiösa sammankomster utanför statskyrkan. Något som ledde till att frireligiösa personer gick i landsflykt. Förbudet kom att gälla i 130 år och straffet kunde till och med vara utvisning av medborgare;

VI, FRIEDRICH med Guds nåde, Sweriges, Giöthes, och Wändes Konung. Giöre witterligit: At ehuruwäl igenom många hälsosamma Placater, Stadgar och Förordningar…. Ty finna Wi rådsamt, at afskaffa och aldeles förbiuda slike Oloflige Sammankomster, så at den, som sig understår dem at hålla och tillåta, skall första gången böta Twåhundrade daler Silf:mt, andra gången Fyrahundrade daler Silf:mt, eller, i mangel af böter, plichta första gången med Fjorton dagars fängelse på watn och bröd, och andra gången med Tre weckors fängelse på watn och bröd: Men kommer han tridie gången igen, skall han på Twenne åhr Riket förwisas.

Förbudet ledde vidare till att den traditionella lutherska kyrkans ställning förstärktes liksom kyrkans anknytning till staten. Förbudet innebar vidare att frikyrkornas inträde i Sverige försenades med 130 år.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

”The Great Awakening” och samerna?

Frågan är om förbudet mot frikyrkor också fick en inverkan för samerna?

Detta kan man bara spekulera om! 1730-talets ”The Great Awakening” drog fram över Nordamerika med kristnande av ett stort antal indianfolk. De fria kristna rörelsernas missionsverksamhet över stora delar av världen, Indien, Sydostasien, Japan, Kina, Afrika, Nordamerika, Kanada och delar av Sydamerika kom att kristna urfolk före samerna. Den svenska statskyrkan hade begränsade resurser till missionsarbete i Skatteområdet. Det är möjligt att förbudet mot frikyrkor också fick en inverkan för samerna. Ett möjligt svar kan nog endast ges vid en jämförande historisk forskning mellan samerna och andra urfolk.

Å andra sidan blev 1700-talet den tidsperiod då den traditionella samiska religionen ”Schamanismen” förlorade fotfästet. Förutom missionsarbete bidrog även andra faktorer såsom lagstiftning med ett extremt straff för utövande av schamanism  – dödsstraff, samt utbyggnaden av domstolssystemet för att verkställa lagstiftningen. I tillägg skilde sig 1700-talet ut från 1600-talet med en alt kraftigare kolonisation och därmed ökad assimilationsprocess.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

BLOGGFRÅGA

Fick förbudet mot frikyrkor i Sverige effekter för samerna?

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.