Första samiska förslag till Samekonvention av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Första beslutet om en Nordisk Samekonvention vid Samernas XIII konferens 1986

Den 13:e Nordiska Samekonferensen anordnades den 13 – 15 augusti 1986 i Åre, Sverige. Ett historiskt beslut var att arbeta för en Nordisk Samekonvention. Något som kommit att realiseras nu i år 2017.¨efter en lång process.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samernas XIV konferens 1989 från Nordisk till konvention för alla samer

Samernas 14:e konferens, som hölls 4-6 augusti i Lakselv, Norge. Från Sovjetunionen hade kolasamen Edvard Julin anlänt och han framförde en hälsning från de ryska samerna. Det var första gången det fanns representation för de ryska samerna vid en Samekonferens. Nu kom Samerådet att inrikta sig på att få med de ryska samerna. Resultatet av detta var att beslutet vid den 13:e samekonferensen om att namnet på en konvention om samer måste ändras från ”Nordisk Samekonvention” till en ”Samekonvention”.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samerådets Juridiska Utskott

Samerådet tillsatte år 1990 ett särskilt utskott med uppgift att utarbeta och lägga fram förslag till en samekonvention.

Utskottet fick namnet Samerådets Juridiska Utskott. Till utskottet utsågs till ordförande Lars-Nila Lasko (1990 – 1995) Sverige, och till ledamöter Esko Aikio (1990 – 1995) Finland, och Leif Dunfjeld (1990-1991), Norge, John Bernhard Henriksen (1992-1995), Norge och Zinaida Kalte (1992-1995), Ryska Federationen.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samernas XV konferens i Helsingfors och Samekonventionen

Samernas 15:e konferens Samerådet anordnades den 8-12 augusti 1990 i Helsingfors.

Peter Stenlund och Leif Dunfjeld talade om ämnet ”Samerna och Samekonventionen i förhållande till ESSK.

Konferensen antog ett principuttalande om Samekonventionen.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Förslag till en internationell konvention mellan Ryssland, Sverige, Norge och Finland (Samekonvention)

Samerådets Juridiska Utskott framlade den 2:a maj 1995 i Rovaniemi, Finland, sitt slutförslag om en Samekonvention som kunde lyfta samernas rättssituation och ge en gemensam minimistandard i juridiska rättigheter för samerna i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Dessutom kunde en samekonvention hjälpa till att samordna samelagstiftningen i de fyra länderna

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samernas XVI konferens i Murmansk och Samekonvention

Samernas 16:e konferens den 15 – 18 oktober 1996 var historisk på så vis att det var första gången Samekonferensen hölls i Ryssland.

Lars-Nila Lasko inledde debatten om en samekonvention med ett föredrag om juridiska utskottets förslag till konvention.

Samerådets juridiska nämnd hade utarbetat ett förslag till samekonvention, som innehöll 9 kapitel och 33 artiklar. Konventionen, som skulle vara ett avtal mellan Sverige, Norge och Finland, skulle trygga samerna ett slags juridisk minimistandard. Också de ryska samerna skulle komma med i konventionen. Intressant var att Samerådet ville att samerna skulle vara avtalspart på lika villkor som staterna. Konferensen antog en resolution om Samekonventionen och uppmanade staterna att fortsatt detta arbete.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

 

Första samiska förslag till

S A M E K O N V E N T I O N

 

Överenskommelse mellan Finland, Norge, Sovjetunionens Ryska Rådsrepublik, Sverige och Samerna genom Samerådet om Samernas rättsliga, kulturella, ekonomiska, sociala, näringsmässiga och politiska ställning.

Regeringarna i Finland, Norge, Sovjetunionens Ryska Rådsrepublik, Sverige och Nordiska Samerådet,

som konstaterar, att samerna är en urbefolkning i Finland, Norge, Sovjetunionens Ryska Rådsrepublik och Sverige,

som konstaterar, att det föreligger ett behov för samarbete mellan de stater där samerna bor och i samförstånd med det samiska folket i frågor som rör samerna,

som finner, att det föreligger ett behov att samordna samelag-stiftningen mellan länderna och utarbeta gemensamma minimi-normer för det samiska folkets status,

som konstaterar, att det föreligger ett behov för en konvention om samernas rättsliga, kulturella, ekonomiska, sociala, näringsmässiga och politiska ställning,

har ingått följande överenskommelse:

 

DEL  I   INLEDNING

Samer

Artikel 1

1. Denna konvention äger tillämpning på samer bosatta i Finland, Norge, Ryska rådsrepubliken i Sovjetunionen och Sverige.

Med same enligt denna konvention avses den som anser sig vara same och som gör sannolikt,

(a) att han lärt sig samiska som första språk,

(b) att någon av hans föräldrar, far- eller morföräldrar lärt sig samiska som första språk eller,

(c) att någon av hans föräldrar är eller varit upptagen i röstlängd till folkvalt samiskt organ.

2. Egen identifiering som same av folkvalda samiska organ skall anses som ett grundläggande kriterium för att fastställa de grupper på vilka bestämmelserna i denna konvention äger tillämpning.

 

Samiskt område

Artikel 2.

Regeringarna skall, med hänsyn till konventionens bestämmelser om olika rättigheter för samerna och språklig status, fastställa tillsammans med folkvalt samiskt organ omfattning av traditionellt samiskt område.

 

DEL II   SAMISK ORGANISERING

Folkvalt Samiskt organ

Artikel 3

Åtgärder för samerna i samarbete med folkvalt samiskt organ

 1. Regeringarna skall ha ansvaret för att åtgärder som genomförs på grundval av konventionen skall ske under medverkan av och i samråd med berört folkvalt samiskt organ.
 2. Samråd enligt denna konvention skall ske i god tro och i en efter omständigheterna lämplig form i syfte att uppnå överenskommelse eller samtycke till föreslagna åtgärder.
 3. Arten och omfattningen av de åtgärder som skall vidtas för att ge verkan åt denna konvention skall bestämmas på ett smidigt sätt med hänsyn till varje lands speciella förhållanden.

 

Upprättande av  folkvalt samiskt organ

 1. Regering skall ha ansvaret för att det i stat som saknar folkvalt samiskt organ upprättas ett sådant.
 2. Upprättande av folkvalt samiskt organ skall ske inom tre (3) år från det att stat undertecknat konventionen.
 3. Representation i det folkvalda samiska organet skall bestå av samer som valts av den samiska befolkningen i allmänt samiskt val.

 

Befogenheter för samiskt folkvalt organ

 1. Det folkvalda samiska organet skall vara rådgivande organ till majoritetsbefolkningens beslutande organ på såväl central, regional och lokal nivå i alla frågor som berör samerna.
 2. Samråd skall ske med det folkvalda samiska organet närhelst lagstiftnings- eller administrativa åtgärder som direkt kan påverka dem övervägs. Regeringarna skall utarbeta regler om samrådsförfarande i samarbete med det folkvalda samiska organet.
 3. Det folkvalda samiska organet skall erhålla högsta berslutanderätt i förvaltning av sameområdet. De närmare bestämmelserna om beslutanderätten fastställs av regering och folkvalt samiskt organ till-sammans.

 

För hela samefolket gemensamma organ

Artikel 4

Regeringarna skall vidta alla åtgärder för att underlätta för samer att delta i och för samer att upprätta gemensamma samiska organ eller organisationer.

 

Artikel 5

Regeringarna skall så långt det är möjligt tillsammans vara ekonomiskt behjälpliga till för hela samebefolkningen gemensamma organ.

 

Artikel 6

Om de folkvalda samiska organen i Finland, Norge, Ryska Rådsrepubliken och Sverige finner det lämpligt att upprätta ett för hela samebefolkningen gemensamt folkvald församling skall regeringarna ekonomiskt bistå församlingens och dess administrations tillkomst i förhållande till samisk befolkningsstorlek i respektive nationalstat.

De folkvalda samiska organen och regeringarna beslutar gemensamt och i samförstånd om församlingens befogenheter.

 

Mellanstatliga organ i samefrågor

Artikel 7

För gemensamma mellanstatliga samiska frågor skall det upprättas en fast kommitté om tillsammans åtta (8) ledamöter varav fyra (4) representanter från de folkvalda samiska organen och fyra (4) repre-sentanter från nationalstaterna.

Kommittén har att till nationalstaterna föreslå de åtgärder i samefrågor som kommittén finner nödvändigt.

Kommittén finansieras av nationalstaterna gemensamt i förhållande till den samebefolkning som finns inom respektive nationalstat.

Kommittén lämnar förslag till överenskommelse om kommitténs arbete, kansli och personal.

Kommittén har att övervaka denna konventions efterlevnad.

 

Artikel 8

Regeringarna skall utse, på förslag av folkvalt samiskt organ, samisk representation i organ mellan staterna som behandlar frågor som särskilt berör samerna.

 

Artikel 9

Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna konvention skall regeringarna skapa möjligheter för en fullständig utveckling av samernas egna institutioner och initiativ och, där så är möjligt, tillhandahålla de resurser som är nödvändiga för detta ändamål.

 

DEL III.  SAMELAGSTIFTNING

Samiskt skydd i grundlag

Artikel 10

Staterna skall ha ansvaret att samerna ges ett skydd i respektive stats grundlag innebärande att respektive stat har det yttersta ansvaret för samerna och har att tillrättalägga förhållanden på så vis att samerna fullt kan utöva sin kultur, sina näringar och sitt språk inom de områden samerna traditionellt bebor.

 

Annan lagstiftning för samerna

Artikel 11

 1. Regeringarna skall ha ansvaret för att, under medverkan av berört folkvalt samiskt organ, utveckla samordnande och systematisk lagstiftning i syfte att skydda samernas rättigheter, möjliggöra den samiska kulturens fortbestånd och utveckling
 2. Lagstiftning skall innefatta åtgärder för att

(a) i lag eller förordning fastställa samisk äganderätt och samisk nyttjanderätt till land och vatten.

(b) främja det fulla förverkligandet av samernas sociala, ekonomiska språkliga, näringsmässiga och kulturella rättigheter med hänsyn till deras sociala och kulturella identitet, deras sedvänjor och traditioner samt institutioner;

(c) bistå medlemmar av det samiska folket med att undanröja sociala och ekonomiska klyftor som kan finnas mellan samer och andra medlemmar av den nationella gemenskapen, på ett sätt som är förenligt med samernas strävanden och livsstil.

(d) säkerställa att medlemmar av det samiska folket, på grundval av jämlikhet, åtnjuter de rättigheter och möjligheter som enligt den nationella lagstiftningen tillkommer andra medlemmar av befolkningen;

 

Rättstillämpning

Artikel 12

Vid tillämpningen av nationella lagar och föreskrifter på samerna skall vederbörlig hänsyn tas till deras sedvänjor och sedvanerätt.

 

Rättsåtgärder

Artikel 13

Samerna skall åtnjuta skydd mot kränkning av sina rättigheter och skall kunna vidta lagliga åtgärder, antingen individuellt eller genom sina representativa organ, för att effektivt skydda dessa rättigheter.

 

Rättstolk

Artikel 14

Åtgärder skall vidtas i syfte att säkerställa att medlemmar av samiska folket kan förstå och göra sig förstådda i rättsliga förfaranden, om nödvändigt genom tolk eller på annat effektivt sätt.

Mänskliga rättigheter

Artikel 15

 1. Samerna skall till fullo åtnjuta mänskliga rättigheter och grundläggande friheter utan hinder eller diskriminering.
 2. Ingen form av våld eller tvång får användas i strid med mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, innefattande rättigheter enligt denna konvention.
Jämlikhet

Artikel 16

 1. Konventionens bestämmelser skall tillämpas utan diskriminering på såväl manliga som kvinnliga medlemmar av det samiska folket.
 2. Regler i nationell lagstiftning som diskriminerar manlig, kvinnlig eller viss grupp bland medlemmar av det samiska folket skall undanröjas.

 

DEL IV.   LAND OCH VATTEN

Tillämpningsfrågor

Artikel 17

 1. Vid tillämpning av bestämmelserna i denna del av konventionen skall regeringarna respektera den speciella betydelse som samernas förhållande till land och vatten eller områden, som de innehar eller nyttjar, har för deras kultur och andliga värden, och särskilt de kollektiva aspekterna av detta förhållande.
 2. Användningen av termen ”land och vatten” i denna konvention skall innefatta begreppet områden, vilket täcker den totala miljön i de områden som berörda folk innehar eller nyttjar på annat sätt.

 

Skydd av samisk äganderätt

Artikel 18

Samernas äganderätt och besittningsrätt till den land och vatten som de traditionellt innehar skall erkännas i lag.

 

Skydd av samisk nyttjanderätt

Artikel 19

 1. Regeringarna skall i lag skydda samernas rätt att nyttja land och vatten, som inte uteslutande innehas av dem, men till vilken de traditionellt haft tillträde för sitt livsuppehälle och traditionella verksamhet. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid samernas traditionella näringar såsom renskötsel, fiske och sameslöjd i detta hänseende.
 2. Regeringarna skall vidta nödvändiga åtgärder för att identifiera land och vatten, som samerna traditionellt innehar, och för att garantera effektivt skydd av deras äganderätt och besittningsrätt.
 3. Lämpliga förfaranden skall införas inom det nationella rättssystemet för att lösa krav på land och vatten från samerna.

 

Skydd av samiska naturtillgångar

Artikel 20

 1. Samernas rätt till naturtillgångar, som hör till deras land och vatten, skall i lag särskilt skyddas. Samernas rättigheter innefattar rätten för samerna att delta i användningen, skötseln och bevarandet av sådana tillgångar.
 2. I de fall då staten behåller äganderätten till mineral- eller underjordiska tillgångar eller rättigheter till andra tillgångar som hör till land och vatten, skall regeringarna fastställa eller upprätthålla förfaranden för samråd med ifrågavarande folkvalt samiskt organ i syfte att ta reda på om och i vilken utsträckning deras intressen skulle skadas, innan de påbörjar eller lämnar tillstånd till program för utforskning eller exploatering av sådana tillgångar som hör till deras land och vatten. Samerna skall därvid, genom dess folkvalda organ, få del av vinsten från sådan verksamhet och samernas näringsutövare erhålla skälig ersättning för eventuella skador till följd av sådan verksamhet.

 

Samhällsplanering

Artikel 21

Samerna skall ha rätt att besluta om sina egna prioriteringar vad gäller utvecklingsprocessen i den mån denna påverkar deras liv, tro, institutioner och andliga välfärd samt det land och vatten som de innehar eller på annat sätt nyttjar och rätt att utöva kontroll, så långt det är möjligt, över sin egen ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. Dessutom skall de medverka vid utarbetandet, genom-förandet och utvärderingen av planer och program för nationell, regional och kommunal utveckling, som direkt kan påverka dem.

 

Miljön i sameområdena

Artikel 22

 1. Särskilda åtgärder skall vidtas på lämpligt sätt för att skydda och bevara samernas naturmiljö. Sådana åtgärder får dock inte innebära inskränkande av samiska rättigheter.
 2. Inga nya företag med befarade större och varaktig miljöförstöring får etableras i sameområdet utan det folkvalda samiska organets med-givande.
 3. Inga nya djur-, fågel-, fisk- eller växtarter får inplanteras i same-områdena utan det folkvalda samiska organets medgivande.
 4. Provsprängningar av kärnvapen får ej förekomma på samernas områden.

 

DEL V. SAMISKA SPRÅKEN

 

Artikel 23

Regeringarna skall i samarbete med folkvalt samiskt organ utarbeta erforderliga språklagar innefattande möjligheter att kunna använda samiska språken fullt ut i de traditionella samiska områdena.

 

 

DEL VI   SAMISKA KONTAKTER OCH SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA

Artikel 24

Regeringarna skall vidta lämpliga åtgärder, bl.a. genom internationella överenskommelser, för att underlätta kontakter, samarbete och handel över gränserna mellan samer och för samer att fritt röra sig i sameområdet.

 

DEL VII. SLUTBESTÄMMELSER

 

Artikel 25

Tillämpningen av bestämmelserna i denna konvention skall inte inkränkta på samernas rättigheter och förmåner enligt andra konventioner och rekommendationer, internationella instrument, fördrag eller nationella lagar, domar, praxis eller överenskommelser.

 

Artikel 26

Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna konvention skall

 1. samernas sociala, kulturella, religiösa och andliga värden och bruk erkännas och skyddas, och vederbörlig hänsyn tas till arten av de problem som möter dem båda som grupper och som individer;
 2. integriteten för samernas värden, bruk och institutioner respekteras.

 

Artikel 27

Vid tolkning av denna konvention skall tolkningen ske, så långt det är möjligt, till samernas fördel.

 

Artikel 28

Överenskommelsen träder ikraft efter det att  tolv (12) månader förflutit från den dag då samtliga parter har meddelat Samerådet att de har godkänt överenskommelsen.

Samerådet meddelar de övriga parterna om mottagandet av dessa meddelanden och om tidpunkten för överenskommelsens ikraftträdande

 

Artikel 29

En part kan i förhållande till var och en av de andra parterna säga upp överenskommelsen med en uppsägningstid av tio (10) år. Uppsägning skall ske genom skriftlig underrättelse till berörd part och Samerådet. Samerådet underrättar de övriga parterna om mottagandet av sådant meddelande och om dess innehåll.

 

Artikel 30

Orginaltexten till denna överenskommelse deponeras hos Samerådet, som tillställer de övriga parterna bestyrkta kopior därav.

 

Artikel 31

De finska, norska, ryska, samiska och svenska versionerna av denna konventionstext har lika giltighet.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen be-myndigade, undertecknat denna överenskommelse.

 

Ort Datum

För Samerna,                                                                                  För Finland  

 

…………………………………                                                                 …………………………………

Samerådspresident                                                                        Republikens president

 

För Norge                                                                                      För Ryska rådsrepubliken

 

…………………………………                                                                 …………………………………

Norges Statsminister                                                                      Republikens president

 

För Sverige

 

…………………………………

Sveriges Statsminister

 

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.