Antalet samer i Sverige och äldre beräkningar av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Europas första folkregistrering

Den första folkregistreringen i Europa infördes i romarriket för skattläggning av den romerska befolkningen. Registreringen av romarrikets medborgare gjordes av censorerna, som var valda ämbetsmän. Censorerna hade även hand om taxering och beskattning, tullavgifter, uppdatering av lista över senatorer, samt övervakning av moralen i riket.

Det romerska riket registrerade sina medborgare utan hänsyn till etnicitet. Detta berodde på att det romerska riket inte såg något behov att registrera annat än medborgare för huvudsakligen skattläggning.

Carl Gustav Nordin

Registrering av folk blev kyrkans sak

Under 200-talet började kyrkan i det romerska riket registrera sina församlingsmedlemmar. Förebilden kom från det romerska rikets befolkningsregister och kyrkans olika församlingar började utformade listor över döpta, vigda och avlidna.

Men, när kristendomen blev statsreligion i det romerska riket och kyrkan statskyrka år 385 upphörde församlingsregistreringen.

Efter romarrikets fall uppstod församlingsregistreringen igen under början av 1300-talet. Den första registreringen gjordes på initiativ av enskilda präster för att hålla reda på församlingsmedlemmarna. De äldsta bevarade kyrkliga församlingsregister är just register av enskilda präster och från Italien år 1305 och från Frankrike år 1336.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Kyrkans befolkningsregistrering i Sverige

I norra och västra Europa uppstod församlingsregister under 1400-talet. Det äldst bevarade är ett tyskt dopregister från slutet av 1400-talet. I Norden finns inget register bevarat från medeltiden. Men, det antas att enskilda präster tog egna initiativ till lokala församlingsregister som sedan spred sig till biskopsnivå för ett större område.

I Sverige utfärdades den första föreskrifterna om registrering av församlingsmedlemmar i Revals stift (Tallin) år 1586. I det egentliga Sverige är de äldsta föreskrifter om församlingsregister från ärkebiskopen Olaus Martini i Uppsala år 1608.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Den svenska kyrkan utökar sin registrering

Ursprungligen var kyrkan ansvarig för registrering av befolkningen i Sverige. I början av 1600-talet tillkom kyrkoböcker. Från början var det fråga om en kyrkobok. Senare uppdelades kyrkoboken i tre separata böcker; födelse- och dopbok, lysnings- och vigselbok respektive död- och begravningsbok,  (tillsammans kallade de olika registren i kyrkoboken för ministerialböcker).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Kyrkans registrering av samer i Sverige

Vad som skulle införas i kyrkoboken var inte reglerad. Först genom 1686 års kyrkolag tillkom gemensamma bestämmelser för hela Sverige och vad som skulle införas i kyrkobokföringen. Genom 1686 års kyrkolag ålades präster att nedteckna uppgifter om sina församlingsmedlemmar som födelse, konfirmation, giftemål, flyttning, begravning etc.

Det stod inget i 1686 års kyrkolag att etnicitet skulle registreras utan allmänt om innevånarnas ”lägerställen”, stånd, villkor, leverne och ålder etc. Det var i och för sig ord i lagtexten som uppmuntrade prästen att registrera samer. Registrering av samer inleddes således när kyrkolagen började tillämpas år 1688 med antecknade av ordet ”Lapp”, ”Lappman” etc.

Även i husförhörslängder antecknades etniciteten ”Lapp”.

Kyrkans registrering av antalet Samer var mycket osäker

Makten att kategorisera samer och andra människor låg helt och hållet hos prästerna. I vilken kategori som enskilda samer hamnade i baserade sig helt och hållet på subjektiva kriterier. Eftersom det inte fanns objektiva kriterier för att kategorisera samer blev prästerskapets registrering mycket osäker.

Registreringen av samer varierade från församling till församling och det var upp till prästen själv att bestämma etnicitet. Det gjorde att etnicitet begreppet kunde variera från församling till församling.

Det ska tillägas att ”Lapp” kunde i Sameområdet även överföras till kategorin ”Nybyggare” om samen anlade ett fjälljordbruk eller hemman. Generationerna därefter kunde således i kyrkoböckerna förstås att inte tillhöra kategorin ”Lapp”. Det är möjligt att även andra faktorer kan ha inverkat på registreringen som språk i hemmet, klädsel eller enbart att inte vilja själv tillhöra kategorin ”Lapp”.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Världens första befolkningsregister ”Tabellverket”

Den svenska staten införde världens första nationella befolkningsregister genom att etablera Tabellverket år 1749. Andra europeiska länder skulle under 1800-talet komma att följa efter Sverige och inrätta institutioner för befolkningsstatistik.

Det ska tilläggas att svenska staten hade, liksom andra länder, sedan flera hundra år tillbaka fastighetsregister (Jordabok) som låg till grund för skattläggning av befolkningen. Även samernas marker skattlades och kom då att kallas ”Lappskatteland”.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Tabellverket inte intresserad av samer

Till en början var inte Tabellverket särskilt intresserat av etnicitet. Tabellverket inriktade sig i stället på uppgifter om födda, ålder, äktenskap, döda osv d.v.s. generell statistik för Sveriges befolkning.

1755 Pastor vill registrera samer

Riksdagsmannen och pastorn Carl Solander från Piteå inlämnade dock ett förslag till Tabellverket år 1755 om registrering av samer. På försök gjorde Tabellverket en statistikkategori som de kallade ”Fångar, Fattiga och Lappar”.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

1805 Tabellverket börjar registreta samer

År 1805 införde Tabellverket en kolumn om samerna. Kolumnen var uppdelad på ”Lappar som hafva ren”, ”lappar utan ren” och ”kringstrykande och vallhjon”, samt i samers kön. Detta visar statens syn på samer.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Tabellverkets registrering av samer byggde på osäkra siffror

Insamling gjordes av prästerna genom att utdrag från kyrkoböckerna som skickades in till Tabellverket. Tabellverket var således beroende av kyrkan och prästerskapet för sin statistik. I andra länder kom institutioner för befolkningsstatistik att genomföra sina egna insamlingar av data för befolkningsstatistik. Sverige kom således på ett tidigt stadium att skilja sig ut från andra länder i sättet av datainsamling för befolkningsstatistik.

Det var således prästerna som bedömde om en person var same eller inte och om personen hade renar eller inte.

Det fanns inga klara instruktioner för hur prästerna skulle bedöma om en person var same eller inte fram till år 1894. År 1894 utkom Sveriges första kyrkoboksförordning som kom att gälla fram till år 1946 med smärre förändringar 1910 och 1915. Enligt 1894 års kyrkoboksförordning skulle anteckning göras i kyrkoböckerna om ”främmande stam”. Med främmande stam avsågs huvudsakligen ”finne, lapp eller zigenare”. Men, det fanns ingen definition av vem som skulle identifieras som same. Trots tillkomsten av 1894 års kyrkoboksförordning fick prästerna inget klarläggande i vilka kriterier som skulle användas när de skulle registrera den samiska befolkningen. Det enda som blev klart för prästerna med 1894 års kyrkoboksförordning var att samerna skulle registreras eftersom det var ett folk av en ”främmande stam”.

Till detta kom 1898 års renbeteslag och senare 1928 års renbeteslag med en ny samedefinition, som skapade ytterligare osäkerhet för prästerna i deras registrering av den samiska befolkningen.

Tabellverkets registrering av den samiska befolkningen byggde på mycket osäkra siffror för att inte tala om missvisande.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

1858 Statistiska Centralbyrån (SCB)

Statistiska Centralbyrån (SCB) inrättades år 1858. I och med tillkomsten av SCB förändras befolkningsstatistiken och som påverkar utformandet av kyrkböckerna. Prästerna förblev således uppgiftslämnare till SCB.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Rasbiologiskt institut kritiserade Statistiska Centralbyrån

Fredagen den 13 maj 1921 beslutade Sveriges Riksdag att inrätta en institution för rasforskning – den första i världen. Rasbiologiska institutet var inriktat på att kunna särskilja raserna i Sverige. Därför kom Rasbiologiska institutet att granska prästernas registrering av samer och kom fram till att SCBs befolkningsstatitit över samer inte stämde.  Rasbiologiska institutet menade att ett stort antal samer inte fanns med i SCBs material.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Europa undantar minoriteter

I hela Europa, inkluderat Sverige, finns det ingen aktuell statistik på etniska minoriteter.  Åtminstone inte efter 1945.  Före år 1945 fanns i olika länder i Europa folkräkningar och statistik på etniska befolkningsgrupper. Men, i och med andra världskrigets slut med i minne utrotning av judar och Holocaust förbjöds eller försvann registrering av etniska minoriteter.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko

Antalet samer i Sverige i dag

Eftersom det sedan 1945 inte finns någon folkräkning eller statistik av samer i Sverige så vet vi inte hur många samer det finns i dag. Faktum vi vet inte ens hur många samer det fanns före 1945.

1975 gjordes en beräkning av antalet samer och som resulterade i att antalet samer fördubblades på an natt till 17 500 samer.

Beräkningen av antalet samer från 1975 skulle av senare forskare från Lapplands Södra Forskningsenhet omberäknas till 36 000. Därefter har forskare från Umeå universitet beräknat antalet samer till 70 000.

Frågan är om beräkningen av antalet samer till 36 000 0ch 70 000 samer är alldeles för lågt räknad? Dessa beräkningen bygger nämligen på samma underlag som 1975 års beräkning av antalet samer.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.