Vem var Peter Frederik Suhm år 1770 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Peter Frederik Suhm
Peter Frederik Suhm

Peter Frederik Suhm var utan tvekan Danmarks främsta 1700-talshistoriker. Han blev också Danmarks rikaste historiker genom tiderna.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Peter Frederik och samernas ursprung

Suhm har utgivit ett stort antal historiska verk. De huvudverk som främst berör samernas ursprung är ”Om de nordiske Folks ældste Oprindelse” från år 1770 och  ”Historie om de fra Norden udvandrede Folk” i två bind från 1772 respektive 1773.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

I Norden finns två folkslag sedan urminnes tider

Den danske historikern Suhm konstaterar att Norden bebotts av två folkslag sedan urminnes tider. Med Norden avser Suhm Danmark, Sverige och Norge. De två folkslagen grundar han sig på språkskillnader där han hänför svenskar, norrmän och danskar till det ena folkslaget och till det andra folkslaget samer, finländare, kajaner/kväner och karelare.

Peter Frederik Suhm konstaterar att endast dessa två folkgrupper bebott Norden sedan urminnes tider.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Två folkslag med olika ursprung

Historikern Suhm konstaterar vidare att skillnaden mellan dessa två huvudspråk är så stor ”att man lätt kan inse att de två språken har olika ursprung”, samt de som talar de olika språken följaktligen måste ha haft olika ursprung.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Gudar och sagoväsen bodde i  Skandinavien

Efter att ha konstatera vilka folkgrupper som lever i Norden går Suhm sedan vidare med att hänvisa till verket ”Historia rerum Norvegicarum” (Historien om Norge), del 1 sidorna 116 – 118 och konstaterar att Gigantes, Thusser och Jotuner var de som kom först till Norden.

Gigantes, Thusser och Joter var högre väsen från den isländska sagovärlden. De isländska sagorna var vid denna tid historisk dokumenterad fakta. Sådana fakta som inte kunde ifrågasättas vid denna tidsperiod.

Med Gigantes avses Jättar, Thusser  avser Troll och Joter avser den folk som härstammar från det mystiska gudaväsendet som besitter stor vishet Forn-Jot (forn-jótr). I andra sammanhang Jotuner tolkats som det samiska folket eller Väst-nordiska germaner. I Orkneyöarnas saga, (Orknøyingenes saga), och i ”Hur Norge blev byggt”, (Hversu Noregr byggðist), uppträder i stället Forn-Jot som första kung av Gotland, Finland och Kvenland.

Historia rerum Norvegicarum, (Historien om Norge), var skriven av den isländske historikern Thormodus Torfæus, (Þormóður Torfaso).  Torfæus levde mellan åren 1636—1719 och utgav Historia Rerum Norvegicarum i fyra volymer år 1711. Det ska sägas att Historia Rerum Norvegicarum är ett mastodontverk på 3 500 sidor och som beskriver Norges tillkomst.

Den isländske historikern hade en källkritisk inställning. Trots detta menade Thormodus Torfæus att övernaturliga väsen och trolldom i de isländska sagorna verkligen existerat och var därmed historisk fakta. Det som kan ses som uppdiktade historier och väsen är omskrivningar av verkligheten och ett uttryck för en djupare sanning. En sanning som kan förstås bara om de tolkas rätt.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Germanerna var det folksom invandrade först till Skandinavien

Det var Gigantes, Thusser och Jotuner som Oden och Asarna mötte när de kom till Norden. För den danske historikern Peter Frederik Suhm var Oden en person som verkligen levat. Utifrån tolkning av de isländska sagorna och bibeln konstaterar Suhm att Gother (Goter) och Geter (Götar), dvs germaner, invandrat till Norden efter Gigantes, Thusser och Jotuner. Gother och Geter, som Suhm menar var ett folk, var kom med Oden och härstammade från bibelns Japhet. Japhet var en av Noaks söner.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samerna invandrade senare till Skandinavien

Historikern Peter Frederik Suhm menade att samer och finländare invandrade till Norden efter germanerna.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Vem var Peter Frederik Suhm?

Vem var då historikern Peter Frederik Suhm?

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Född i en adelsfamilj

Han föddes den 18:e oktober 1728 i Köpenhamn, Danmark, och växte upp i en adelsfamilj. Hans far var admiral Ulrik Frederik von Suhm (1686–1758) och hans mor Hilleborg Cathrine Lerche (1701–1767).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Dansk jurist

Peter Frederik Suhm påbörjade år 1746 sin utbildning sig jurist vid Köpenhamns universitet för att sedan fortsätta som 1748 som Hovrättsassessor och senare tjänstgöring på Högsta Domstolen (Høyesterett).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Gifte sig ung

Vid 23 års ålder flyttade han till Trondheim i Norge. Hans ankomst till Trondheim från Köpenhamn var väl förberedd. Redan efter en vecka i Tronheim var han förlovad med  Elisabeth Angell och gifte sig året år därpå den 19:e april 1752. Elisabeth Angell var arvtagerska till Norges största förmögenhet. I och med bröllopet förband sig Suhm i ett äktenskapsförord att bo i Trondheim för en viss tid. Suhm flyttade tillbaka till Köpenhamn år 1761. Hans fru Elisabeth Angell dog den 11:e juli 1788.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Omgift gammal

Tre månader senare den 18:e oktober 1788 var den 60-årige Peter Frederik Suhm omgift med den 24 årige Christiane Becker (26.3.1764–7.2.1799).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Publikationer

Historikern Peter Frederik Suhm har utgett ett mycket omfattande antal verk och skrifter. Det skulle säkert ta flera år att läsa igenom alla. Suhm skilde sig från många andra historiker genom att uppge detaljerad källhänvisning. Något som skulle så småningom bli en standard i all forskning.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Danmarks officielle historieskrivare

Peter Frederik Suhm utsågs 1787 till Rikshistograf. Rikshistograf var titeln på Danmarks officielle historieskrivare.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Spara

Spara

Annonser

Peter Frederik Suhm år 1770 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Peter Frederik Suhm
Peter Frederik Suhm

Juristen Peter Frederik Suhm var utan tvekan Danmarks främsta 1700-talshistoriker. Han blev med tiden sannolikt den mest rikaste historikern genom tiderna.

Man kan undra vad en dansk historier har med samernas ursprung att göra? Det finns flera anledningar varför Suhm kom att fundera över samernas härkomst.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Peter Frederik Suhm flyttar från Danmark till Sameland

En anledning är att han att han 1752 gifte sig med Elisabeth Angell från Trondheim som var arvtagerska till Norges största förmögenhet. Hans ankomst till Trondheim från Köpenhamn var väl förberedd. Redan efter en vecka i Tronheim var han förlovad och gifte sig året år därpå den 19:e april 1752. I och med bröllopet förband sig Suhm i ett äktenskapsförord att bo i Trondheim så länge hans svärmor levde.

Boende i Trondheim i närheten till samer och samisk kultur skapade naturligtvis intresse för samerna och samernas ursprung. Peter Frederik Suhm kom även att skriva om nordens folks ursprung och utveckla teori om de nordiska folkens invandring till Skandinavien. Om man skriver om de nordiska folken går det inte att bortse från frågeställningar som varför är samerna i Sameland och var kommer de ifrån?

En ytterligare anledning kan ha varit hans nära bekantskap med den norska historikern Gerhard Schøning som hade i stort sett samma uppfattning om samernas ursprung som Suhm. Gerhard Schøning hade dessutom ett stort intresse i samerna uppvuxen bland Sjösamer (Havssamer). De gav också ut gemensamma verk och satt i samma olika styrelser.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Peter Frederik Suhm flyttar tillbaka till Köpenhamn

Suhm svärmor dog året därpå 1752. Suhm hade också möjlighet att ta del av kommande arv efter sin frus rike ogifte farbror Thomas Angell, (1692-1767).

Thomas Angells bror Lorentz Angell dog 1751 och Lorentz del i arvet förblev oskiftat. Dock bröt Thomas Angell år 1761sina kontakter med familjen till brodern Lorentz Angell.

Thomas Angell bröt samma år 1761 även sina kontakter med Peter Frederik Suhm. Thomas Angell skiftade dock sin förmögenhet och gav sin brorsdotter och Suhms fru Elisabeth Angell den för tiden enorma summan av 300 000 riksdaler i arvslott. 300 000 riksdaler motsvarar omkring 1,2 miljarder NOK i dagens värde eller 1,3 miljarder SEK.

På kvällen den 19:e september kl: 22.00 år 1767 dog den stormrike handelsmannen Thomas Angell. Men, bara några timmar före han dog överlämnade Thomas Angell ett skrini järn till sina två testamentsförordnade. Skrinet innehöll för sina släktingar och omvärlden en enorm överraskning. I skrinet låg ett testamente och Agells sista vilja att hela hans förmögenhet skulle gå till de fattiga i Trondheim. Testamentet var daterat dagen innan han dog den 18:e oktober 1767 och uttalar orden ”Alle mine Efterladenskaber, være sig contante Penger, Bergparter, Jordegods, Obligationer, med videre, af hvad Navn nefnes kand, giver og skienker jeg til de Fattige, saaledes: At de nyde aarlig deraf de faldende Renter og Revenuer.”

I testamentet ingick även krongodsen med stora skogsområden i Selbu, Tydal och Klæbu som Thomas Angells morfar, Thomas Hammond, inköpt år 1681.

Testamentet ledde till att Thomas Angells Stiftelser upprättades den 1:a januari 1767.

”Thomas Angells Hus” i Trondheim ingick även i testamentet och som omgjordes till 50 hyreslägenheter som uthyres av Thomas Angells Stiftelser. Thomas Angells Stiftelser hyr även ut ett andra hus på  Kjøpmannsgate 6 som omgjordes till hela 25 hyreslägenheter, dvs två bostadshus blev 75 hyreslägenheter. Det kan man tala om bostadshus för 1 person!

Thomas Angells testamente och gåva till staden har påverkat Trondheims liv in i våra dagar. Detta år 2017 har av Trondheim utsetts till 250 års jubileumsår och Thomas Angells dödsdag tisdag den 19:e september firas särskilt.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

En tallrik gröt

Författarinnan Conradine Birgitte Dunker (1780-1866) har på ett gripande sätt i en bok beskrivit hur Thomas Angells bröt med sina släktingar och orsaken varför. Att rekommendera för vidare läsning är också Professor Ida Bulls bok ”Thomas Angell – kapitalisten som ble hjembyens velgjører” från 1992.

Enligt sägnen bröt Thomas Angell med sina släktingar på grund av man missade att servera till honom en tallrik gröt på morgonen. Personligen tror jag att grunden var djupare än så. Thomas Angell hade en djup humanistisk syn som, enligt min mening, skilde sig från andras synsätt på världen och hur rikedom skulle användas. Thomas Angell bidrog själv till flera insatser under sitt liv för att hjälpa fattiga och nödställda.

Suhm flyttade efter brottet med Thomas Angell tillbaka till Köpenhamn år 1761.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Omgift efter tre månader

Hans fru Elisabeth Angell dog den 11:e juli 1788. Tre månader senare den 18:e oktober 1788 var den 60-årige Peter Frederik Suhm omgift med den 24 årige Christiane Becker (26.3.1764–7.2.1799).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Peter Frederik Suhm publikationer

Suhm har utgivit ett stort antal historiska verk. De huvudverk som främst berör samernas ursprung är ”Om de nordiske Folks ældste Oprindelse” från år 1770 och  ”Historie om de fra Norden udvandrede Folk” i två bind från 1772 respektive 1773.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Två folkslag sedan urminnes tider

Den danske historikern Suhm konstaterar att Norden bebotts av två folkslag sedan urminnes tider. Med Norden avser Suhm Danmark, Sverige och Norge. De två folkslagen grundar han sig på språkskillnader där han hänför svenskar, norrmän och danskar till det ena folkslaget och till det andra folkslaget samer, finländare, kajaner/kväner och karelare.

Peter Frederik Suhm konstaterar att endast dessa två folkgrupper bebott Norden sedan urminnes tider.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Två folkslag med två olika ursprung

Historikern Suhm konstaterar vidare att skillnaden mellan dessa två huvudspråk är så stor ”att man lätt kan inse att de två språken har olika ursprung”, samt de som talar de olika språken följaktligen måste ha haft olika ursprung.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Vem kom först?

Efter att ha konstatera vilka folkgrupper som lever i Norden går Suhm sedan vidare med att hänvisa till verket ”Historia rerum Norvegicarum” (Historien om Norge), del 1 sidorna 116 – 118 och konstaterar att Gigantes, Thusser och Jotuner var de som kom först till Norden.

Gigantes, Thusser och Joter var väsen från den isländska sagovärlden. De isländska sagorna var vid denna tid historisk dokumenterad fakta. Sådana fakta som inte kunde ifrågasättas vid denna tidsperiod.

Med Gigantes avses Jättar, Thusser  avser Troll och Joter avser den folk som härstammar från det mystiska gudaväsendet som besitter stor vishet Forn-Jot (forn-jótr). I andra sammanhang Jotuner tolkats som det samiska folket eller Väst-nordiska germaner. I Orkneyöarnas saga, (Orknøyingenes saga), och i ”Hur Norge blev byggt”, (Hversu Noregr byggðist), uppträder i stället Forn-Jot som första kung av Gotland, Finland och Kvenland.

Historia rerum Norvegicarum, (Historien om Norge), var skriven av den isländske historikern Thormodus Torfæus, (Þormóður Torfaso).  Torfæus levde mellan åren 1636—1719 och utgav Historia Rerum Norvegicarum i fyra volymer år 1711. Det ska sägas att Historia Rerum Norvegicarum är ett mastodontverk på 3 500 sidor och som beskriver Norges tillkomst.

Den isländske historikern Torfæus hade en källkritisk inställning. Trots detta menade Thormodus Torfæus att övernaturliga väsen och trolldom i de isländska sagorna verkligen existerat och var därmed historisk fakta. Det som kan ses som uppdiktade historier och väsen är omskrivningar av verkligheten och ett uttryck för en djupare sanning. En sanning som kan förstås bara om de tolkas rätt. Det historikern Thormodus Torfæus troligen menade, enligt min mening, var att ibland skall man inte läsa ett gammalt dokument bokstavstroget. En liknelse, i viss mån, kan göras vid bibeln. Bibeln och gamla testamentet, samt delar av nya testamentet, kan inte läsas bokstavstroget. Om man läser bibeln bokstavligt så får man problem med den vetenskapliga kunskapen. Man kan inte bygga en population på bara två individer till exempel Adam och Eva. En sådan population skulle gå under i stället för att skapa nuvarande mänskliga släkte.

Det var Gigantes, Thusser och Jotuner som Oden och Asarna mötte när de kom till Norden. För den danske historikern Peter Frederik Suhm var Oden en person som verkligen levat. Utifrån tolkning av de isländska sagorna och bibeln konstaterar Suhm att Gother (Goter) och Geter (Götar), dvs germaner, invandrat till Norden efter Gigantes, Thusser och Jotuner. Gother och Geter, som Suhm menar var ett folk, var kom med Oden och härstammade från bibelns Japhet. Japhet var en av Noaks söner.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Vem kom sist?

Historikern Peter Frederik Suhm menade att samer och finländare invandrade till Norden efter germanerna.

 

Ett stort tack

Ett stort tack till Kaplan för samerna på Lunds Stift, Mattias Haglund, som varit behjälplig med synpunkter på bibeltolkning.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Gerhard Schøning år 1769, den stora finska nationen och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Gerhard Schøning var inte Norges första historiker. Av många räknas han dock som Norges första historiker till yrket. Möjligt att islänningen Tormod Torfæus (Þormóður Torfason 1636 – 1719) räknas som Norges första professionelle historiker. Han var anställd som kunglig historiker i Kungariket Danmark, som Norge tillhörde och bodde större delen av sitt liv i Kopervik, Rogaland, Norge.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Norges historia i bokform 1751

Gerhard Schøning utgav år 1751 ett verk om Norges historia med den långa titeln; Forsøg til de nordiske landes, særdeles Norges, gamle geographie: hvorved Finmarkens og hosliggende Lapmarkers gamle grændser og strekning, indbyggernes oprindelse, landenes ælde, samt andre saa vel geographiske som politiske omstændigheder undersøges”.

Nu ska det sägas att boktitlar på den här tiden var omfattande. Inte bara titel på Schønings verks omfattande. Faktiskt hela verket är omfattande på hela 664 sidor. Utgivningen skedde naturligt i Danmark hos Det kongl. Danske selskab (C. G . Glasing).

 

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samer och Samojeder var ett folk

I sitt verk från 1751 uttalar historikern Gerhard Schøning att samer och samojeder ursprungligen var ett folk.

Schøning grundar sin uppfattning om ”släktskap” att de båda folken, Samer och samojeder, har ett likartat namn på sig själva. Vidare menade Schøning att det fanns kulturella likheter mellan de två folken.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Äldre historiska verk om samer och samojeder

Schøning var således inte ensam om teorin att samerna var besläktade med samojeder. Carl von Linné företog 1732 sin Lappländska resa. Linné inte in på samernas ursprung. Där emot skriver Linné att det samiska folket är en unik variant av Grönlands eskimåer och Rysslands Samojeder ”Singularum esse varietatem e Samojedica gente una cum Groenlandis et Esquimaux ortam.” Nu ska det sägas att Linnés Lappländska resa publicerades först efter hans död i verket ”Iter Lapponicum”.

Tre år före Schønings verk publicerade Eric Julius Björner (1696-1750) en bok med ett liknande påstående. År 1748 utgav Björner sin historiska bok ”Svea rikes hävda ålder, uppvisader med en sago och röno reda om nordiske länders, så fornare som senare, åboning, strandvidd och Östersjöhögd, med tillökning av et brev om finnars, lappars och samojeders ursprung från samaritanske israeliter”.  I detta verk skriver Eric Julius Björner att finnar, samer och samojeder var besläktade och kom ursprungligen från ett och samma folk. Björner skriver ”i det Lapparne kallar sig själve Samorej” och Finnarna kallar sig Suomalaiset så är det uppenbart att de har varit ett folk med Samojederna. Björner utgår således, bland annat, vad de olika folken kallar sig själva. Björner hänvisar också till de geografiska likheterna.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samojeder

Samojeder är en samlingsbeteckning för fyra folkgrupper som talar ett med varandra besläktat språk; Nenets (Jurak-Samojeder), Nganasaner (Tajmir Samojeder), Entser (Jenisej Samojeder) och Selkuper (Ostjak Samojeder).

Gerhard Schøning menade att orden samer och samojed påminner om varandra och skulle kunna vara ett tecken på släktskap mellan de två folken. Att dra slutsatser utifrån namn på orter och folk var en vanlig forskningsmetod i historia på denna tid. Nu är det bara så att ordet ”Samojed” inte är urfolkens egen beteckning på sig själva. I stället tros beteckningen ha ryskt ursprung med betydelsen ”de som äter sig själva” (kannibaler). Språkligt sett är dock Samojeder besläktade med samerna och ingår i den finsk-ugriska språkfamiljen.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samer och Samojeder blev två olika folk

Historikern Gerhard Schøning menade, i sitt verk från 1751, att samer och samojeder kom att splittras upp till två olika folk genom folkgrupperna hunner och ryssars inträng på deras område. (Hunnerna är ett samlingsbegrepp för en av de centralasiatiska befolkningsgrupper som under mitten av 400-talet invaderade Europa under ledning av den kände Attila).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Norges historia i bokform 1769

Gerhard Schøning utgav år den 22:a juli år 1769 en ny skrift med titeln; Afhandling om de Norskes og endeel andre Nordiske Folkes Oprindelse”. Skriften publicerades även år 1839 och då under ett nannat namn ”Om Nordmændenes Herkomst og Folke-Slægtskab”.

Som titeln anger så handlar skriften om norrmännens och nordiska folks, inklusive samernas, ursprung.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samerna och finska nationen år 1769

I ”Afhandling om de Norskes og endeel andre Nordiske Folkes Oprindelse från 1769 utvecklar historikern Gerhard Schøning, inte bara samernas ursprung, utan även en teori om folk av den ”finska nationen”.

Schøning ville hitta en förklaring på var samerna kom ifrån och ett sammanhang på alla folk som fanns i norr och öster inkluderat de ”Bjarmer” som fanns omtalade i de isländska sagorna. Lösningen blev ”Den finska nationen”.

Historikern Gerhard Schøning menade att det ursprungligen måste ha funnits en stor folkgrupp som ursprungligen talade ett språk och som senare kom att splittras upp i flera olika folk med olika språk. Schøning kallade denna stora folkgrupp för den finska nationen och som talade ett finskt språk.

Enligt Schøning kunde den finska nationen indelas i två folkgrupper. Den ena folkgruppen var  ”Permecker eller Biarmer, Ostiaker, Sirener, og Wotiaker” och den andra folkgruppen var  ”Scheremisser, Kalmukker, Wogulizer, Morduiner, Samojeder, Lapper og Finner”. (Afhandling om de Norskes og endeel andre Nordiske Folkes Oprindelse  1769 s.145). Schøning menade, som omnämndes ovan, att ryssar och hunner trängt in och splittrat upp den finska nationen som resulterade i flera folkgrupper med besläktade språk.

Schøning var inte ensam om teorin att samerna var besläktade med finländarna. Schøning hänvisar själv till att Johannes Schefferus, (1621 – 1679) i verket Lapponia från år 1673 menat att samer och finländare varit besläktade (Se tidigare blogginlägg ).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Bjarmerna

I de isländska sagorna omnämns folket ”Bjarmer”. Det är omtvistat, bland historiker, om Bjarmerna existerat och i så fall var deras bosättningsområde ”Bjarmland” varit. Enligt Schøning var Bjarmland i nuvarande Arkhangelsk län vid floden Dvina och Vita havet.

Folkgruppen ”Bjarmerna” menade Schøning att de var ett ”blandfolk” mellan den finskspråkige och norrönantalande folkgrupperna. Att Bjarmerna var en ”blandning” mellan två olika folk konstaterar Schøning utifrån att de talade ett finskt språk och samtidigt ”have næsten allesammen rødt Haar og blaaeagtige Øine” enligt den isländska sagan. (Afhandling om de Norskes og endeel andre Nordiske Folkes Oprindelse  1769 s.145).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Bjarmerna – Den finska nationens mäktigaste folk

Man skulle kanske naturligt kunna tro att finska folket var det ledande och största folkgruppen i den finska nationen utifrån Schønings namngivning av ”nationen”. Men, enligt Schøning var det istället Bjarmerna som var det mäktigaste folket i den ”finske nasjon. (Afhandling om de Norskes og endeel andre Nordiske Folkes Oprindelse  1769 s.145).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samer, Kväner och Kvänland

Det kan vara på sin plats att i detta sammanhang också ta upp historiker Schønings syn på Kväner och Kvänland.

Det har under modern tid bildats ett Kvänlandsförbund, Författaren Bengt Pohjanen har år 2014 skrivit en särskild bok om Kvänland med titeln ” Kvänland – Faravids rike”, Sedan år 2010 finns en Kvänsk flagga och den 16:e mars utsetts till Kvänfolkets dag, samt Kväner kräver urfolksstatus.

Om ”Kväner” och ”Kungadömet Kvänland” verkligen existerat har blivit en omdiskuterad fråga. ”Kväner” och ” Kvänland” omnämnts i de isländska sagorna. Jag ska i ett kommande blogginlägg ta upp Kvänland som ett fantasiland från sagornas värld.

Enligt Schøning så har varken folket Kväner och Kvänland aldrig existerat. Schøning menar i stället att det var en beteckning på samer.

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Vem var Sven Lagerbring år 1769 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Sven Lagerbring
Sven Lagerbring

Svea Rikes Historia

Historieprofessor och juristen Sven Lagerbrings huvudverk var ”Svea Rikes Historia” vars första del utgavs år 1769. Verket bestod av 4 delar som utgavs under hela 14 års tid mellan åren 1769 och 1783. Sista kapitlet som behandlar åren 1460-1463 utgavs först år 1907 av en annan professor i historia vid Lunds universitet Lauritz Weibull.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Svenskarna kom till Finländarnas land i södra Sverige

Lagerbring hänvisar till Snorre Sturlasons Ynglingasagan där det stadgas att Oden ankom till Sverige och mötte Joterna och Joternas land. Enligt historiker Sven Lagerbring var Joterna finländare och Joternas land var Finnland eller finnarnas land.

Historiker Sven Lagerbring menade att i södra Sverige bodde ursprungligen finländarna. Lagerbring hänvisade till de många ortsnamnen som började med ordet ”Finn” som exempelvis ”Finnveden”. Lagerbring menade vidare att finländarna lämnat efter sig finska namn såsom ”Värmland”, som kommit från finskans namn på ”berg” (”Wuori”) och ”land” (”Maa”), (Svea Rikes Historia del 1 s.43 paragraf 14).

Lagerbring beskriver finländarna som bönder. Han verkar dock inte konsekvent i sitt resonemang när han senare på s. 312 paragraf 49 menar att södra Sverige var ouppodlat när Oden och Asarna, d.v.s. svenskarna, ankom till Sverige.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Svenskarna kom till Samernas land i norra Sverige

I norra Sverige var det första folket samerna enligt historiker Sven Lagerbring. Lagerbring skriver i sitt verk Svea Rikes Historia del 1s. 45 ”Lapparne kalla sig sjelf Same och hafva de bodt i dessa nordliga orter sedan urminnes tider”.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Svenskarna kom till Samernas land i södra Sverige

Om samerna säger Lagerbring vidare ”Deras förfäder innehaft hela Sverige, hwilket kan medgifas, så wida man anser Dem såsom en stam med Finnarna.” Historiker Sven Lagerbring säger här att finländare och samer kommer från samma ”stam”, dvs de har varit ett folk ursprungligen; ”Att Finnar och Lappar äro ett Folk intyga både språket och namnen”.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Sven Lagerbring

Vem var då Sven Lagerbring?

Juristen Sven Lagerbring är historikern med många namn. Han var en av 1700-talets främsta historiker. Han föddes den 24:e februari 1707 i Klinta, Skåne och dog den 5:e december 1787. Sven Bring adlades och tog namnet Sven Lager Bring som senare blev Sven Lagerbring.

Som många jurister övergick han till ämnet historia. Det är egentligen två ämnen som ligger mycket nära varandra. För att förstå juridik måste man inte enbart förstå juridikens utveckling utan även historia. Det är ingen tillfällighet att de båda ämnena förenats i ett gemensamt ämne Rättshistoria.

Sven Lagerbring blev professor i historia vid Lunds universitet.

Dödsdag blev namnsdag

De flesta har nog inte funderat över varför de olika namnen i den svenska almanackan har namnsdag en viss dag. Det finns en historisk grund för att varje dag i almanackan har getts ett visst namn. Historiker Sven Lagerbring dog den 5:e december 1787. För att hedra honom infördes år 1901 den 5:e december som namnsdag för Sven. Fortfarande har alla med namnet Sven namnsdag den  5:e december. Det är första gången en historiker fått en dag på året uppkallad efter sig. En annan som fått sin dödsdag uppkallad efter sig är Sten Sture den äldre med Sten som namnsdag den 14:e december.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Spara

Spara

Spara

Spara