Vem var Knut Leem år 1767 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Beskrivelse over Finmarkens Lapper år 1767

Den norske prästen Knut Leems huvudverk var ”Beskrivelse over Finmarkens Lapper” som utkom år 1767

 

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Samers ursprung från Viking, Skyterna, Israelerna och Finländare?

Knut Leem spekulerade om samernas ursprung utifrån olika påståenden av tidigare historiker som Samers ursprung från Viking, Skyterna, Israelerna. Han konstaterar att det finns likheter med alla dessa folkslag. Dock, konstaterar han att samerna och finländarna måste haft ett gemensamt ursprung och varit ett folk. Detta även om han konstaterar att det finns ett stort antal olikheter mellan de båda folken.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Norges första professor

Vem var Knut Leem?

Knut Leem var utbildad i teologi vid Köpenhamns universitet och blev präst i Norges nordligaste län Finnmark. Senare blev han professor vid ”Seminarium lapponicum Fredericianum” i Trondheim. Han påstås ha varit Norges första professor som arbetade i Norge. Norge tillhörde vid denna tid Danmark där den utbildade eliten höll till.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Missionärsskola riktat mot norr

Seminarium Lapponicum inrättades i Trondheim av Thomas von Westen år 1717. Syftet med seminariumet var att utbilda missionärer till det samiska området. Skolan upphörde i och Thomas von Westens död år 1727 och återuppstod som Seminarium Lapponicum Fredericianum år 1752 fram till 1774.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Etnologiska verk om samerna

Knut Leem blev missionär och präst i Norges nordligaste län Finnmark under en tio års period från år 1725 till år 1735. Han tjänstgöringsorter var Porsanger, Laksefjord och Alta. Dock bedrev han missionsarbete över hela Finnmark.

Genom sin tjänstgöring som missionär bland samerna fick han en djup kunskap om samernas kultur, språk och religion. Detta ledde till att han utgav ”En Lappisk Nomenclator efter den Dialect, som bruges af Fjeld-Lapperne i Porsanger-Fjorde”, Katekesbok på samiska, samisk abc-bok och 1767 det stora etnologiska verket ”Beskrivelse over Finmarkens Lapper”, samt år 1768 första del av det stora språklexikonet ”Lexicon lapponicum bipartitum”. Del 2 av Lexicon lapponicum bipartitum utgavs av G Sandberg 1782.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Spara

Spara

Annonser

Knut Leem år 1767 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg

Samers ursprung från en Viking?

Den norske prästen Knut Leem inleder sitt huvudverk ”Beskrivelse over Finmarkens Lapper”  från år 1767 om samernas ursprung med en dikt från Vikingatiden;

”Find slog sin Broder ihjel,
For de om Veyen forligtes ey vel;
Thi rømte han i Landet langt Nord,
Hvor hans Afkom blev meget stor,
Af hannem ere de Nordfarer alle,
Som lade sig Finner kalde. ”

Så börjar ett rim på ett kors i trä från 1600-talet mellan två stenar på en liten ö i södra Norge. Ön ligger i Sunnmøre, d.v.s. södra delen av det norska länet Møre og Romsdal vid Ålesund. Träkorset ersatte ett tidigare stenkors som fanns på ön. Minnesmärket skall enligt sägnen beskriva en gammal historia från vikingatiden. Enligt traditionen handlar historien om Jarl Finn Arnesson (Finnr Árnasson) av Halland i Danmark. Halland var danskt fram till år 1305 då det blev svenskt. Finn Arnesson, som levde 1005-1062, var lendemann till kung av Norge 1045-1066 Harald Hardråde (1015 – 1066). Lendemann, som tidigare hette Herse, var en person som fått mark av kungen. Herse, (hersir betyder på fornnordiska  hövding), i Norge fram till mitten av 1000-talet en titel på lokala hövdingar. Harald Hardråde anses ha grundlagt Oslo.

Enligt historien dräpte Finn Arnesson sin äldre bror Torberg Arnesson (990- 1050), som var Lendmann på Møre från år 1025,  i Møre og Romsdal och flydde norrut. I norr bildade Finn Arnesson en ny släkt ”Finner”, dvs samer. Finn Arnesson skall senare ha dött år 1062 i Sverige.

Prästen Knut Leem, Norge, inleder sin beskrivelse om samernas ursprung med ovanstående vers. Knut Leem säger sig själv ha sett träkorset med inskriptionen på ön Giedschøe. Det är sannolikt att det är fråga om ön Giske eftersom Finns broder kallades Torberg Arnesson på Giske. Torberg Arnessons son Ogmund Torbergsson blev även stamfar till den mäktiga norska Giskeätten. Även den norske prästen Hans Strøm säger sig ha sett korset med inskriptionen, om även förfallet, i sin ungdom i sin bok ” Physisk og oeconomisk Beskrivelse over Søndmørs Fogderie”, del 2 från år 1766. Träkorset med inskriptionen är sedan länge förlorat. Dock ansåg Knut Leem, liksom Hans Strøm, att även om händelsen ägt rum så kan man inte lägga historien till grund för samernas ursprung.

Samisk Historieblogg
Samerna med härkomst från Skyterna?

Ett flertal historiker hade ansett att samerna hade ett ursprung från folket Skyterna. Knut Leem anser det möjligt, men ej tillförlitligt, att samerna har en härkomst från folkslaget Skyterna. Dock hittar Leem stora likheter mellan samerna och Skyterna som båda är nomader, har kläder av skinn och viss språkliga likheter. Leem skriver ”Lapperne ligner i adskilligt de gamle Scyther: thi det som Skribenterne formelde om dem, nemlig at de ginge i Klæder af Skind, at de opholdte sig i øde Ørkener, at de havde intet bestandigt Hjem, men flyttede fra et Sted til et andet, og toge deres Hustruer og Børn med sig, hvor de fore hen, at de ikke dyrkede Jorden, men havde sit Lives Ophold af deres Qvæg, passer sig net paa Lapperne, hvilke bruge samme Levemaade, saa det er rimelig,

Lemm gör olika jämförelser mellan s amerna och skyterna och finner en viss likhet såsom exempelvis att samernas åskgud kallas Tiermes (Diermes) och Skyternas motsvarande gud kallas Tarami.

Samisk Historieblogg
Samerna med härkomst från Israelerna?

Även ett flertal historiker påstod att samerna hade ett ursprung från en av de förlorade israeliska stammarna. Bibeln och bibelns berättelse hur olika språk uppstod, samt hur människorna spred sig över jorden, var obestridliga fakta för historiker på denna tid. Lemm hittar likheter mellan samerna och israeler i klädesdräkt, språk, religion och musik. Lemm håller det inte osannolikt, men kan inte påstå, att samerna har ett israeliskt ursprung. Leem uttalar ”I dette, som nu er sagt, og meere, spores nogen Liighed imellem det Israelitiske og Lappiske Folk; Dog tør jeg ikke paastaae, at Lapperne have deres Herkomst fra Israeliterne”.

Samisk Historieblogg
Samerna och finländare varit ett folk

Tidigare historiker hade funnit likheter mellan samiska och finska språket, samt hävdat att de ursprungligen varit ett folk. Leem fann många olikheter mellan samer och finländare. Dock konstaterade han att de måste ha varit ett folk och skriver ”Formedelst nogle rimelige Omstændigheder, især, fordi det Finlandske og Lappiske Sprog have nogle hinanden lignende Ord, er man falden paa de Tanker, at de Svenske saa kaldede Finner eller Finlændere og Lapperne fordum have været eet og samme Folk”.

Samisk Historieblogg
Ett stort tack!

För detta blogginlägg om Knut Leem och samisk historia vill jag rikta ett stort tack till mina vänner på Sunnmøre Historielag, (www. sunnmorehistorielag.no), som bidragit med värdefull synpunkter.

Lars-Nila Lasko

”Man is a history-making creature, who can neither repeat his past, nor leave it behind”
– W.H. Anden

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Vem var Erik Benzelius den yngre år 1762 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

eric_benzelius_d-y

Samerna invandrade till Skandinavien före nordgermanerna

Erik Benzelius d.y. verk ” Utkast till swenska folkets historia” utkom 1762. Verket beskriver det svenska folkets historia ”ifrån dess första upprinnelse till Konung Gustaf den I:s tid” enligt titeln till boken.

Erik Benzelius d.y. menade att samerna och finländare invandrat före det nordgermanska folket in till Skandinavien. Samernas och finländares invandring till Skandinavien skulle enligt Benzelius d.y. ha skett österifrån. Nordgermanernas invandring till Skandinavien skulle ha skett söder ifrån. Benzelius d.y. skriver på sidorna 16-17 i sitt verk ” Utkast till swenska folkets historia”; ”Jag måste här nemna det som den lärda Herr Leibnitz för 21 åhr sedan gaf mig tillfälle at täncka på, Neml. At Swerjes inbyggare icke äro af en Stam och härkomst, och förmodligen ej heller kommit samma wäg in uti landet, the första lärer wurit samma som Finnar och Lappar, the senare af samma ursprung med the Tyske, Danske, etc”.

Samisk Historieblogg
Erik Benzelius d.y.

Erik Benzelius d.y. föddes den 27:e januari 1675 i Uppsala och dog den 23 september 1743.

Samisk Historieblogg
Från teologie studerande till professor vid Uppsala Universitet

Benzelius d.y. skrevs in som Student vid Uppsala universitet vid mycket unga år och avlade teologie examen vid 19 års ålder. Erik Benzelius d.y. blev år 1719 teologie doktor och några år senare 1723 utågs han till professor i teologi.

Samisk Historieblogg
Ursprung från norrländska Birkarlar och Fale hin unge

Den norrländska Birkarlasläkten Bure kom att dominera ärkebiskopsstolen i Sverige under mer än 200 år. Erik Benzelius d.y. far var ingift i släkten Bure med Margareta Odelia och själv var ärkebiskop åren 1742 – 1743.

Buresläkten uppstod på 1400-talet och påstås härstamma från den mystiska nationalhjälten och adelsmannen Fale hin unge i Byrestad, fast mer troligt från säljägare Härse i Bure, nuvarande Bureå, utanför skellefteå. Åtminstone är detta den numera vedertagna uppfattningen om Bureättens ursprung.

Personligen är jag tveksam även till denna förklaring när det gäller förnamnet Härse. Herse kommer från fornordiskans ”Hersir” och var en beteckning på lokal hövding fram till mitten av 1000-talet. Framför allt användes beteckningen Herse för hövding på Västlandet i Norge. Hersir betyder på fornnordiska hövding.  Herse kom senare att ersättas av lendemann, som var en person under och erhållit mark för förvaltning av kungen.

Senare under vikingatiden dök titeln ”Jarl” och ”Riksjarl” upp. Egentligen hette det på den tiden ”Järl”, ”jerl” eller ”jærl”. Titel Jarl bestod fram till år 1308. Men, vem vet? Även om ingen i dag heter Herse i förnamn så finns numera förnamnet Jarl som för exempelvis skådespelaren Jarl Kulle (1927 – 1997).

Samtliga historiker är enig att adelsmannen ”Fale hin unge” aldrig existerats utan uppfanns av den norrländska Buresläkten för att upphöja sin släkthistoria. I stället talar allt från att Buresläkten uppstod från en säljägare vid Bottenhavet.

Samisk Historieblogg
Riksdagsman

Han blev riksdagsman år 1723 och kom att fortsätta sin politiska bana i riksdagen för prästerskapet till sin död.

Samisk Historieblogg
Stort antal verk

Erik Benzelius d.y. har publicerat ett stort antal publikationer. Det verk som omtalar samernas ursprung ” Utkast till swenska folkets historia” publicerades av hans son Carl Jesper Benzelius år 1762.

Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg

History is the ship carrying living memories to the future
– Stephen Spender

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Erik Benzelius den yngre år 1762 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

eric_benzelius_d-y
Carl Jesper Benzelius
Swenska folkets historia

Professorn och Teologie doktorn Carl Jesper Benzelius i Lund utgav år 1762 sin far Erik Benzelius d.y. verk ” Utkast till swenska folkets historia”. Verket beskriver det svenska folkets historia ”ifrån dess första upprinnelse till Konung Gustaf den I:s tid” enligt titeln till boken.

Samisk Historieblogg
Samerna invandrade från öster till Skandinavien före nordgermanerna

Erik Benzelius d.y. menade att samerna och finländare invandrat före det nordgermanska folket in till Skandinavien. Samernas och finländares invandring till Skandinavien skulle enligt Benzelius d.y. ha skett österifrån. Nordgermanernas invandring till Skandinavien skulle ha skett söder ifrån.

Samisk Historieblogg
Swerjes inbyggare icke äro af en Stam och härkomst

Hans verk handlar inte så mycket om samerna och deras ursprung. I traditionell stil så handlar det svenska folkets historia i huvudsak om de svenska kungarna. Dock har han några rader om samerna. Benzelius d.y. skriver på sidorna 16-17 i sitt verk ” Utkast till swenska folkets historia”; ”Jag måste här nemna … At Swerjes inbyggare icke äro af en Stam och härkomst, och förmodligen ej heller kommit samma wäg in uti landet, the första lärer wurit samma som Finnar och Lappar, the senare af samma ursprung med the Tyske, Danske, etc”.

Samisk Historieblogg
Idé från Tyskland om samerna som urfolk i Sverige

Intressant är att Erik Benzelius d.y. uttrycker även var han fått sina idéer ifrån och varför. Han skriver ”det, som den lärda Herr Leibnitz för 21 åhr sedan gaf mig tillfälle at täncka på, Neml. At Swerjes inbyggare icke äro af en Stam och härkomst…

Samisk Historieblogg
Gottfried Wilhelm von Leibniz

Professor Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646 – 1716) var utbildad till jurist och filosof och gav ut stora verk inom historia, juridik, matematik och filosofi. Leibniz hade tidigt uttryckt en skepsis mot Rudbeck. d.ä. och Göticismen, samt uttryckt att samerna är det första folk som anlänt till Skandinavien.

Samisk Historieblogg
1700-talet – Inga tankar om olika folk och olika ursprung

Det är uppenbart att Erik Benzelius d.y. inte tidigare sett samer och svenskar som två folk med skilda ursprung. Det var först i och med sina studier i Tyskland under professor Gottfried Wilhelm von Leibniz som Erik Benzelius d.y. började fundera om olika etniciteter och ursprung i Sverige. Erik Benzelius d.y. verk skrevs under första halvan av 1700-talet och gavs ut av hans son år 1762. Benzelius d.y. skrift avspeglar således hans tankar under första halvan av 1700-talet.

Lars-Nila Lasko

Den som kontrollerar det förflutna, kontrollerar framtiden.
– George Orwell, ”1984”

 

BLOGGFRÅGA

Erik Benzelius d.y. upptäckte att Sverige/Finland bestod av tre etniciteter med olika ursprung. Vilka etniciteter har Sverige erkänt som nationella minoriteter och varför?

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Vem var Anders Botin år 1757 och samernas ursprung i södra Sverige av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg
Samerna ursprungsfolk i Sverige

Juristen och historikern Anders Botin, (1724–1790) utgav i Stockholm år 1757 ”Utkast Till Svenska Folkets Historia, Volym 1”. En utvidgad upplaga utkom åren 1757 – 1764. Verket blev även internationellt känd med sin tyska version ” Geschichte der Schwedischen Nation im Grundriß”, som utkom i Riga och Leipzig år 1767. Historieboken inleds med att Botin konstaterar att samerna var Skandinaviens urfolk och som bebodde hela Sverige.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Svenskarnas invandring till Sameland

Botin konstaterar vidare i  historieboken ”Svenska Folkets Historia” att svenskarna invandrade till Sverige, som då beboddes av samer. Att Botin var övertygad om detta framgår av att han använder ord som ”utan tvifvel”. Historikern Anders Botin använder sig av både utländska och svenska skriftliga källor som stöd för sitt påstående.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Samerna kom från öster

Vidare får man lära sig i historieboken ”Svenska Folkets Historia” att samerna hade invandrat till Skandinavien över Ryssland och Finland enligt Botin.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Småland hette tidigare Sameland

Botin säger vidare att Småland tidigare hetat ”Sameland” och bara ett enda härad behållit sitt namn som tyder på ett samiskt ursprung.

Anders Botin hänvisar också till den arabiske historikern Ismael Abulseda (1273-1333) som sätter Kalmar i Sameland.

Historikern Anders Botin Botin hänvisar vidare till ett gammalt dokument som beskriver hur Konung Birger rest från Skåne till Nyköping genom Sameland och Öster-Göthland”.

Även i andra historiska källor hittar historikern Anders Botin stöd för att samerna tidigare bebott Småland och hänvisar till den samiska kungen Buggo som bodde i Småland.

Historikern Anders Botin hänvisar att spår av samerna finns kvar i ett stort antal ortsnamn i Småland och södra Sverige. Han tar som exempel ”Finnveden”, där ”Finn” skulle betyda same.

 

Vem var Anders Botin?

Vem var då historikern Anders Botin som hävdade allt ovanstående?

Anders Botin föddes den 15:e mars på en mindre ort, Södra Möre, i Småland och avled den 22:a september 1790.

Han utbildade sig som jurist vid Uppsala universitet och inledde sin bana vid Svea Hovrätt. Därefter övergick han till att bli ämbetsman vid Antikvitetsarkivet. Antikvitetsarkivet hade en omfattande verksamhet i fornnordiska material, isländsk litteratur med en egen översättare, dokumentinsamling i Sveriges äldre historia och rättsvetenskap, kyrkohistoria och släkthistoria, samt utgivningsverksamhet. När Antikvitetsarkivet upphörde övergick allt material till Kungliga biblioteket och Riksarkivet.

Anders Botin blev kammarråd 1762. År 1767 blev han adlad till Anders af Botin och ledamot av Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien år 1773. Anders af Botin invald som ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin år 1786.

Anders af Botin hann utge böcker i svenska språket vid sidan av historiska skrifter.

Lars-Nila Lasko

History is philosopy, teaching by examples
– Viscount Bolingbroke

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Anders Botin år 1757 och samernas ursprung i södra Sverige av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg
Samerna ursprungsfolk i Sverige

Juristen och historikern Anders Botin,  (1724–1790) utgav i Stockholm år 1757 ”Utkast Till Svenska Folkets Historia”, (Volym 1). Historieboken inleds med att Botin konstaterar att svenskarna invandrade till Sverige, som då beboddes av samer. Samerna det urfolk som svenskarna således mötte när de anlände till Skandinavien. Att Botin var övertygad om detta framgår av att han använder ord som ”utan tvifvel”.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Sameland sträckte sig över hela Sverige

I Botins historiebok om svenska folket beskriver han att samerna bodde över hela Sverige när svenskarna ankom till Skandinavien. Historikern Anders Botin använder sig av både utländska och svenska skriftliga källor som stöd för sitt påstående.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Äldre namn ”Fenno”, ”Fenni”, ”Finnar”, ”Fennorum” på samerna

Cornelius Tacitus var romarrikets främsta historiker och den förste som omnämner ”Fenni” om ett folk i norr i sitt verk om Germania år 98. Tacitus använder ordet för att beskriva ett jägarfolk som bor i kåtor.

I fornnordiskan och isländska sagor kallades samerna för ”Finni” eller ”Finnar”. Ordet ”finnar” är det gamla skandinaviskt germanska eller fornnordiska ordet för samer. I Norge heter det fortfarande ”Finnmark” (Nordligaste länet i Norge), Finnebiff (Renskav) etc och samerna kallades tidigare för finnar i Norge. Det nordligaste länet i Norge ”Finnmark” betyder således Samemark.

Utifrån ett tidigt germanska ”Fenno” och”Fenni” (fenþn-, finn-) kan härledas betydelsen ”finna, vandra, ströva”. Folkgruppen Fenno skulle i så fall ha betydelsen ”Vägvisare”, Finnare” eller ”Vandrarfolk”. Enligt Hultman och andra språkforskare är ordet ”finne” av samma rot  som verbet ”finna” och betyder ursprungligen ”finnare” eller ”jägare”. Med andra ord kan Fenno  vara synonymt med jägarfolk.

Jämför även det germanska förnamnet Finn som beteckning för jägare. Förnamnet Finn kunde även åsyfta att det var en same.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Finnaithe, Finaitae, Fjällfinnar, Lappar och Finnar som beteckning för samerna i Sverige

Historikern Anders Botin använder sig i sin bok av flera namn på samerna som Fjällfinnar, Lappar och Finnar. Vid en första anblick kan man tro att det är Finländare som Botin menar. Dock passar orden Fjällfinnar och Lappar inte helt in på Finländare. Inte heller passar hans utländska källors beskrivning ”Finaitae” och ”Finnar” in på Finländare.

Det är uppenbart att Botin menar samerna när han talar om Finnar. Men, det kan inte heller uteslutas att han ser samerna och Finländarna som ett folk.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Gotiska källor

Historikern Anders Botin hänvisar till den Gotiske historieskrivaren Jornandes beskrivning över Finaitae som ett folkslag i Sverige. Jornandes eller Jordanis var en Östgotisk historiker som levde på 500-talet vid Donau. Han skrev bland annat år 551 handskriften ”De origine actibusque Getarum (”Goternas ursprung och bedrifter”) eller Getica.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Småland hette tidigare Sameland

Botin säger vidare  ”Hela Småland har tillförne hetat Finnland, hvar af nu ett enda Härad behållit namnet Finved” ,( Utkast Till Svenska Folkets Historia s. 10).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Kalmar låg i Sameland

Anders Botin hänvisar också till den arabiske historikern Ismael Abulseda (1273-1333) som en av sina källor. Ismael Abulseda föddes i Damaskus 1273 och levde till omkring 1333. Han härstammade från brodern till den kände arabiske krigsföraren Saladin, som han hyllade i flera av sina verk. Botin skriver ”Ismael Abulseda, en Arabisk Auctor , sätter Calmarc i Finmarken”. Sannolikt är det en karta som Botin hämtar sin uppgift från. Ismael Abulseda var inte bara historiker utan även geograf,( Utkast Till Svenska Folkets Historia s. 10).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Kung Birgers resa genom Sameland (Småland)

Historikern Anders Botin Botin hänvisar svenska historiska källor och skriver ”I en gammalt historisk Beskritning säges Konung Birger hafva rest ifrån Skåne till Nyköping genom Finland och Öster-Göthland”.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Kung Buggo – Samernas konung i Småland

Även i andra historiska källor hittar historikern Anders Botin stöd för att samerna tidigare bebott Småland. Botin uttalar i ”Utkast Till Svenska Folkets Historia”;  ” Buggo, Smålänningarnas upproriske anförare kallas i forna Handlingar Konung i Finland”.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Spår av samerna finns kvar i ortnamn i Småland

Historikern Anders Botin hänvisar att spår av samerna finns i ett stort antal ortsnamn och tar som exempel ”Finnveden”, där ”Finn” skulle betyda same.  I detta sammanhang betyder Ved och Veden skog i fornsvenskan. Botin skriver ” Utom detta skola många ordi vårt språk icke igenfinnas till sin Stam utan i Finskan. Detta skälet blifver utan tvifvel det bästa. Ty fast än Oden och dess Folk i alla de länder, som de genomforo och inkräcktade, lika som de Romare, äfven införde sitt språk, skedde dock sådant ej så fullkomligen, att icke ofta många ord och talesätt blefvo behållne efter de förra Invånare

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Ortsnamn som indikationer

Flera historiker har tolkat ortsnamn i södra Finland med ledet ”Lapp” som att samer bott där eller har en samisk anknytning. Liknande gäller för orter i Ryssland med ord som börjar eller slutar på ”Lop”. Flera historiker har anknytit ortsnamnsledet ”Finn” i mellan och södra Sverige till att det har en anknytning till samer.

Personligen anser jag att man skall inta en stor försiktighet när det gäller tolkning av ortsnamn. Framför allt när det gäller tolkning av ortsnamn utifrån ett folk utanför folkets traditionella språk- och bosättningsområde. Det är uppenbart att orter inom samiskt språkområde som Kiruna, Kalix, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå osv kommer från samiskan där ortnamnen har en betydelse på samiska, men inte på svenska. Men, om ortsnamn, utanför det samiska språkområdet, som har en betydelse på samiska så bör man inta en försiktighet i tolkning av ortsnamnets samiska anknytning. Det samma gäller ortsnamn i södra Sverige (Finn-), Södra Finland (Lapp-) eller i olika ryska områden (Lop-) som eventuellt kan tyda på en samisk anknytning.

Namn på orter har oftast en historisk anknytning. Ortsnamns betydelse innebär därför ofta en tolkning av dess historiska betydelse. Orten ”Finnveden” kan ha betydelse av ordet Finn från gammalgermanskan på ”Jägare” och ordet ”Veden” från fornsvenskans ”Skog”. Finnveden kan eventuellt ha betydelse som ”Jägarskogen”. Men, det kan eventuellt ha en anknytning till det fornnordiska namnet ”Finn” för samer.

Ortsnamn på kartor som indikationer

Historikern Anders Botin hänvisar till den arabiske historikern Ismael Abulseda  sätter Kalmar i Finnmark, dvs i Samemark. Det är synnerligen tveksamt om ett namn på en kart från 1300-talet ritad  i Mellanöstern kan ens vara en indikator på att Kalmar låg i Sameland. Personligen så skulle jag inte vilja använda historiker Botins ord ”utan tvifvel”.

Lars-Nila Lasko

History is the science of people
– José Ortega y Gasset

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Vem var Gerhard Schøning år 1751 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Norsk historiker från 1700-talet.

Gerhard Schøning var inte Norges första historiker. Av många räknas han dock som Norges första historiker till yrket. Möjligt att islänningen Tormod Torfæus (Þormóður Torfason 1636 – 1719) räknas som Norges första professionelle historiker. Han var anställd som kunglig historiker i Kungariket Danmark, som Norge tillhörde och bodde större delen av sitt liv i Kopervik, Rogaland, Norge.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Uppvuxen i Sjösamisk miljö

Gerhard Schøning föddes den 2:a maj 1722 i en Sjösamisk, (Havssamisk), miljö i Skotnes vid vid Lofoten och dog den 18:e juli 1780 i Köpenhamn.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Schøning och antisamisk hållning

Det har påståtts i litteraturen och på olika internetsidor att genom att Schøning växte upp i en Sjösamisk miljö skulle han ha haft en negativ inställning till samerna. Själv har jag inte ännu hittat några egentliga belägg för detta. Dock, kan hans teorier om samernas ursprung tolkas som han varit fientligt inställd till samerna. Personligen skulle jag i stället klassificera honom som norsk nationalist. Att någon är nationalist behöver ju inte innebära att personen har något emot samerna. Nu ska det väl tilläggas att i dag skulle nog Schøning betecknas som ultra-nationalist motsvarande Rydbäck d.ä. och götisterna i Sverige.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Historikern Gerhard Schøning gav samerna seger

Det ska tilläggas att tack vare historikern Gerhard Schøning har samerna i Norge vunnit en betydande rättegång i Högsta Domstolen. 1700-tals historikern Gerhard Schøning har således haft betydelse in i vår tid.  År 1995 stämde över 200 markägare i Selbu kommun, sydliga Tröndelag (Sør-Trøndelag), samerna och menade att de hade bättre rätt till fjällområden. Markägarna avsåg att använda ett 400 kvadratkilometer stort områdena till jakt, fiske, skogsbruk och etablering av fritidsstugor. Markägarna menade att samerna hade invandrat till området i modern tid och långt senare än bondebebyggelse tillkommit. Markägarna hävdade vidare att användning av fjällområden för renbete (Essand och Riast/Hylling) inte kunde ge upphov till nyttjanderätt eller andra rättigheter.

Samerna å sin sida hänvisade till den norske historikern Gerhard Schøning, som i ett brev från sin resa år 1773 i området, skrivit att det fanns såväl samer som renskötsel där.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Samerna var besläktade med Samojederna

Gerhard Schøning utgav år 1751 ett verk om Norges historia med en av de längsta titlarna på en historiebok; ”Forsøg til de nordiske landes, særdeles Norges, gamle geographie: hvorved Finmarkens og hosliggende Lapmarkers gamle grændser og strekning, indbyggernes oprindelse, landenes ælde, samt andre saa vel geographiske som politiske omstændigheder undersøges”. I verket påstår Schøning att samer och samojeder ursprungligen var ett folk. Schøning grundar sin uppfattning om ”släktskap” att de båda folken, Samer och samojeder, har ett likartat namn på sig själva. Vidare menade Schøning att det fanns kulturella likheter mellan de två folken.

 

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Norrmän invandrade till Norden från norr

Historikern Gerhard Schøning ansåg i sitt verk från 1751 att norrmännen ”norrøne befolkning” var det folk som först invandrade till Norge. Det revolutionerande var att han menade att norrmännen invandrade till Norge norrifrån. Att en germansk stam kommit till Norden från norr hade aldrig någon tidigare presenterat.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Samerna invandrade till Norden efter Norrmännen

Historikern Gerhard Schøning menade vidare att samerna anlände från Ryssland till Nordnorge efter norrmännen. Att samerna kunnat breda ut sig i norr berodde på, enligt Schøning, att norrmännen redan övergett Finnmark och stora delar av Nordnorge. Norrmännen hade redan vandrat söderut när samerna ankom till Skandinavien.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

1700-talet med negativ syn på samerna

Historikern Gerhard Schøning växte upp i en sjösamisk miljö och levde under 1700-talet. Det finns skrivet på några ställen att det fanns en allmän negativ hållning under 1700-talet mot samerna. Jag är personligen inte övertygad om detta påstående. Det rimmar inte heller med upplysningstidens och Rousseaus ideal om naturfolk. Det rimmar inte heller med Carl von Linnés idealisering av samerna och samernas liv. Den svenska historikern Lennart Lundmark har i historieboken ”Stulet land: svensk makt på samisk mark” utnämnt 1700-talet för samerna som ”Det goda 1700-talet”.

Upplysningstiden satte vetenskaplighet och tron på förnuftet i centrum. Något som ledde till att européerna utvecklade en uppfattning av överlägsenhet gentemot andra folk. Européerna såg sig som civiliserat och kulturfolk som var mer utvecklade än och därför överlägsna ”naturfolk”. Denna idéströmning skulle så småningom nå Norden. Om detta ska jag dock återkomma till i ett senare blogginlägg.

Nu ska det väl också sägas att upplysningstidens inträde i Norden kom senare än övriga Europa.

Historikern Schøning påstod att norrmännen kom före samerna till Sameland. Detta har tolkats som om Schøning hade en negativ syn å samerna. I Schøning värld, som historiker under denna tidsperiod, hämtades otvivelaktiga fakta från bibeln och de isländska sagorna. Det ligger i sakens natur att norsk historia måste förklaras på så sätt att det låg i linje med både bibeln och de isländska sagorna. Svenska historiker påstod att i den isländska ”Ynglingasagan”, om de svenska kungaätterna, uttalas att Goterna, dvs ”svenskarna”, invandrade till Norden så möttes de av ett annat folk ”Joter”, som redan fanns i Norden. Några av de svenska historikerna påstod att Joterna var samerna. Vilka var då norrmännen och var kom de ifrån? Kan det inte då ha tett sig naturligt för Schøning, som norsk nationalist, att påstå att Joterna var Norrmän och att norrmännen kom invandrat till Norden? Att påstå att Norrmännen kom före svenskar och samer till Norge behöver således inte betyda att Schøning såg ner på samerna eller hade Samefobi. Det kan bara vara ett utslag av norsk nationalism.

Det skall också tilläggas att det år Schønings verk publicerades pågick förhandlingar om riksgränsen mellan Danmark (Norge) och Sverige, där Sverige hävdade ”eldgamla” dokument om rätten till ”Västersjön”, dvs Atlanten, i norr. Det passar nästan för bra in i tiden för Norge att hävda att norrmännen bebott hela Nordnorge, inkluderat Finnmark, långt före svenskarna ens invandrat till Skandinavien?

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Karriär

År 1742 blev Schøning student och år 1748 Fil.Dr. År 1751 blev Schøning rektor vid Katedralskolan i Trondheim. Trondheim Katedralskole är Norges äldsta skola och har en historia som går mer än 900 år tillbaka i tiden. I Trondheim har Schøning fått en gata uppkallad efter sig liksom Trondheims Realskola ändrat namn till ”Gerhard Schønings skole”.

Schøning blev utnämnd till professor vid Sorø Akademi.

Gerhard Schøning var ledamot av ”Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab” från 1758 och blev Justitieråd 1774.

På sin ålders höst arbetade han vid Riksarkivet i Köpenhamn där han så småningom avled. Här kan tilläggas att han var av dansk släkt.

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Gerhard Schøning år 1751 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Gerhard Schøning  – Norges första historiker?

Gerhard Schøning var inte Norges första historiker. Av många räknas han dock som Norges första historiker till yrket. Möjligt att islänningen Tormod Torfæus (Þormóður Torfason 1636 – 1719) räknas som Norges första professionelle historiker. Han var anställd som kunglig historiker i Kungariket Danmark, som Norge tillhörde och bodde större delen av sitt liv i Kopervik, Rogaland, Norge.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Vem som var Sveriges första historiker ?

Vem som var Sveriges första historiker som yrke är lite mer komplicerat. Enbart vilket universitet som är Sveriges äldsta är diskutabelt. Titeln som det äldsta svenska universitet är omstridd, men tre orter brukar nämnas i diskussionen.

Staden Lunds akademiska tradition påbörjades redan år 1425 genom Lunds studium general. Men, staden tillhörde då Danmark och Lunds studium general upphörde redan år 1536 i och med danska reformationen. I tillägg motsvarade studium general en högskola enligt några historiker. Otvivelaktigt är att staden var först med högskolestudier i Norden. Andra akademiker i Lund hävdar däremot att Lund har Sveriges äldsta universitet.

Universitetet i Greifswald, Tyskland, från år 1456 omnämns ibland i den historiska litteraturen som Sveriges äldsta universitet. Men, staden Greifswald blev svenskt först år 1648. Greifswald återgick senare till att bli en tysk stad.

Uppsala universitet grundades år 1477. Dock låg verksamheten nere under större delen av 1500-talet. Universitetet har varit i oavbruten verksamhet sedan 1595. I Uppsala hävdar man att stadens universitet inte bara är Sveriges utan rentav hela Nordens äldsta.

Så, jag avstår att spekulera vem som var Sveriges första historiker till yrket så länge debatten om Sveriges äldsta universitet fortfarande pågår. Dock, är det lätt att fastställa vem som var Sveriges första kvinnliga professionella historiker. Agnes Birgitta Odén-Dunér (1921-2016), den första kvinnliga professorn i historia i Sverige och arbetade vid Lunds universitet. Det är alla överens om. Är det inte ett manssamhälle vi lever i?

Allmänt så brukar greken Herodotos utpekas som ” historieskrivningens fader”. Men, han skrev inget om Norden utan endast om Medelhavsvärlden, samt levde långt före Kristi födelse. För svenskt vidkommande skulle jag nog hellre utse  Erik Olofsson som historieskrivningens fader i Sverige. Han är dock mer känd under sitt latinska namn Ericus Olai.

Men, vem var samernas första historiker? Kanske Samuli Aikio eller Israel Ruong eller???

 

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Norges gamla geografi

Gerhard Schøning utgav år 1751 ett verk om Norges historia med en av de längsta titlarna på en historiebok;Forsøg til de nordiske landes, særdeles Norges, gamle geographie: hvorved Finmarkens og hosliggende Lapmarkers gamle grændser og strekning, indbyggernes oprindelse, landenes ælde, samt andre saa vel geographiske som politiske omstændigheder undersøges”.

Nu ska det sägas att boktitlar på den här tiden var omfattande. Inte bara titel på Schønings verks omfattande. Faktiskt hela verket är omfattande på hela 664 sidor. Utgivningen skedde naturligt i Danmark hos Det kongl. Danske selskab (C. G . Glasing).

 

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Samer och Samojeder var ett folk

Historikern Gerhard Schøning var av uppfattningen att samer och samojeder ursprungligen var ett folk. Detta uttalar han i bokenForsøg til de Nordiske Landes, særdeles Norges, gamle Geographie...” från 1751. Han skulle några år senare komma att utveckla sin idé om samernas släktskap med samojederna.

Schøning grundar sin uppfattning om ”släktskap” att de båda folken, Samer och samojeder, har ett likartat namn på sig själva. Vidare menade Schøning att det fanns kulturella likheter mellan de två folken.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Samer är en unik variant av Grönlands eskimåer och Rysslands Samojeder (Carl von Linné år 1732)

Nu var inte Schøning inte ensam att ha teorin om att samerna var besläktade med samojederna. Carl von Linné företog 1732 sin Lappländska resa. Om samerna däremot talar Linné inte om deras ursprung. Där emot skriver Linné att det samiska folket är en unik variant av Grönlands eskimåer och Rysslands Samojeder ”Singularum esse varietatem e Samojedica gente una cum Groenlandis et Esquimaux ortam.” Nu ska det sägas att Linnés Lappländska resa publicerades först efter hans död i verketIter Lapponicum”.

bok-bjorner

Samer och samojeder (Eric Julius Björner år 1748)

Tre år före Schønings verk publicerade Eric Julius Björner (1696-1750) en bok med ett liknande påstående. År 1748 utgav Björner historiska verket ”Svea rikes hävda ålder, uppvisader med en sago och röno reda om nordiske länders, så fornare som senare, åboning, strandvidd och Östersjöhögd, med tillökning av et brev om finnars, lappars och samojeders ursprung från samaritanske israeliter”. Eric Julius Björner ansåg att finnar, samer och samojeder var besläktade och kom ursprungligen från ett och samma folk. Björner skriver ”i det Lapparne kallar sig själve Samorej” och Finnarna kallar sig Suomalaiset så är det uppenbart att de har varit ett folk med Samojederna. Björner utgår således, bland annat, vad de olika folken kallar sig själva. Björner hänvisar också till de geografiska likheterna.

Björner menade att samer och samojeder ursprungligen varit ett folk som splittrats i två folk. Även Schøning drar liknande slutsats. Schøning hade samma teori om varför samer och samojeder splittrats i två folk.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Samer och Samojeder blev två olika folk

Historikern Gerhard Schøning menade att samer och samojeder kom att splittras upp till två olika folk genom folkgrupperna hunner och ryssars inträng på deras område. (Hunnerna är ett samlingsbegrepp för en av de centralasiatiska befolkningsgrupper som under mitten av 400-talet invaderade Europa under ledning av den kände Attila).

 

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Samojeder

Samojeder är en samlingsbeteckning för fyra folkgrupper som talar ett med varandra besläktat språk; Nenets (Jurak-Samojeder), Nganasaner (Tajmir Samojeder), Entser (Jenisej Samojeder) och Selkuper (Ostjak Samojeder).

Gerhard Schøning menade att orden samer och samojed påminner om varandra och skulle kunna vara ett tecken på släktskap mellan de två folken. Att dra slutsatser utifrån namn på orter och folk var en vanlig forskningsmetod i historia på denna tid. Nu är det bara så att ordet ”Samojed” inte är urfolkens egen beteckning på sig själva. I stället tros beteckningen ha ryskt ursprung med betydelsen ”de som äter sig själva” (kanibaler). Språkligt sett är dock Samojeder besläktade med samerna och ingår i den finsk-ugriska språkfamiljen.

 

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Revolutionerande teorier på 1700-talet

Historikern Gerhard Schøning hade vidare omfattande och revolutionerande teorier om samerna i en stora nationen och samernas invandring till Skandinavien och Norge. I tillägg hade Schøning en ny och mycket annorlunda idé om norrmännens ursprung. Dessa teorier var dessutom revolutionerande för att läggas fram i mitten av 1700-talet. Något som jag skall återkomma till i ett kommande blogginlägg.

 

Bloggfrågor

Vem var Sveriges första historiker?

Vem va Norges första historiker?

Vem var Finlands första historiker?

Vem var samernas första historiker?

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Gerhard Schøning år 1751, samernas invandring till Norden och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Gerhard Schøning var inte Norges första historiker. Av många räknas han dock som Norges första historiker till yrket. Möjligt att islänningen Tormod Torfæus (Þormóður Torfason 1636 – 1719) räknas som Norges första professionelle historiker. Han var anställd som kunglig historiker i Kungariket Danmark, som Norge tillhörde och bodde större delen av sitt liv i Kopervik, Rogaland, Norge.

 

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Norges gamla geografi

Gerhard Schøning utgav år 1751 ett verk om Norges historia med en av de längsta titlarna på en historiebok; ”Forsøg til de nordiske landes, særdeles Norges, gamle geographie: hvorved Finmarkens og hosliggende Lapmarkers gamle grændser og strekning, indbyggernes oprindelse, landenes ælde, samt andre saa vel geographiske som politiske omstændigheder undersøges”.

 

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Norrmän invandrade till Norden från norr

Historikern Gerhard Schøning ansåg i sitt verk från 1751 att norrmännen ”norrøne befolkning” var det folk som först invandrade till Norge. Schøning påstående kanske tyckas naturlig eftersom han var norsk nationalist.

Det revolutionerande var att han menade att norrmännen invandrade till Norge norrifrån. Att en germansk stam kommit till Norden från norr hade aldrig någon tidigare presenterat.

Schøning kunde också tidsbestämma tidpunkt när Norrmännen anlände till Nordnorge. Enigt Schøning hade norrmännen kommit till Norge från Ryssland och nått Nordkap mellan åren 2457 och 2557 efter världens tillkomst.

Schønings teorier om Norrmännens ankomst till ett öde land skulle hundra år senare tas upp igen i modifierad form av Rud Keyser i boken ”Om Nordmændenes Her-korast og Folkeslægtskapfrån år 1868, (Första gången publicerad i ”Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie”. VI, sidorna. 263-462, år 1839).

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Norrmän ankom till herrelöst land

Enligt Schøning anlände norrmännen först till Finnmark och Nordnorge, som var herrelöst land. Norrmännen vandrade därefter söderut längst norska kusten till södra Norge.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Samerna invandrade till Norden efter Norrmännen

Historikern Gerhard Schøning menade vidare att samerna anlände från Ryssland till Nordnorge efter norrmännen. Att samerna kunnat breda ut sig i norr berodde på, enligt Schøning, att norrmännen redan övergett Finnmark och stora delar av Nordnorge. Norrmännen hade redan vandrat söderut när samerna ankom till Skandinavien.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Nordnorge var norskt land

Historikern Gerhard Schøning menade vidare att norrmännen aldrig uppgett överhögheten och kontrollen över Finnmark och Nordnorge. Som bevis för detta hänvisar Schöning att i isländska sagan ”Heimskringla” fastslås att ”Eirik Blodøksplundrade Bjarmland och fortsatte till Finnmark ” hvor han for ganske fredelig fram og lot allting forbli rolig”. Detta skulle enligt Schøning vara bevis på att innevånarna, dvs samerna, i Finnmark var norska undersåtar, Forsøg til de nordiske landes, særdeles Norges, gamle geographie: hvorved Finmarkens og hosliggende Lapmarkers gamle grændser og strekning, indbyggernes oprindelse, landenes ælde, samt andre saa vel geographiske som politiske omstændigheder undersøges”, år 1751, sidan 77”.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Schønings värld

Det kan kanske i dag vara svårt att förstå hur en historiker kunde komma fram till de resultat som Schøning gjorde. För många verkar hans teorier i dag om norrmännens invandring till Norge löjeväckande eller som en trevlig Norgehistoria.

Men, utifrån 1700-talets idévärld var Bibeln och de isländska sagorna obestridliga fakta. Alla teorier om folks ursprung och folkvandringar måste således passa in med Bibeln och de isländska sagorna.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Syndafloden:

Världen började för Schøning med bibelns skapelseberättelse och syndaflodens ödeläggande av jorden. När Noa steg i land på, Åreskutan i norra Sverige enligt Rudbäck d.ä. eller, Araratfjället i mellanöstern enligt Schøning låg världen helt öde.

Här kommer dock Schøning i konflikt med de som på hans tid menade att syndafloden inte kunnat beröra norra Europa och att det fanns folkslag i norra Europa som var äldre än Noaks efterkommande.

 

Babels Torn i Första Mosebok  11:9:

Hela jorden hade ett enda språk och samma ord.  Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. De sade till varandra: ”Kom, så slår vi tegel och bränner det!” Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck. Och de sade: ”Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.”
Då steg HERREN ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. HERREN sade: ”Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för.  Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.”  Så spred HERREN ut dem därifrån över hela jorden, och de måste upphöra att bygga på staden.  Den fick namnet Babel, eftersom HERREN där förbistrade hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden.

Babels torn har tolkats Guds straff för mänskligt övermod.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Från Ararat till Babel:

Med utgångspunkt från bibelns berättelse om Noaks landstigning på fjället Ararat och avståndet till Babels torn, dit alla människor först kom, ansåg Schøning sig kunna beräkna tidsåtgång för alla folkvandringar. Eftersom det hade tagit hundra år från Ararat till Babels Torn och avståndet var omkring 75 ”tyska” mil, så tog varje folks folkvandring 100 år för 55,7 mil. Schöning använder sig av tyska mil som motsvarar 7 420,5 m.

Tidigare fanns inget enhetligt system att mäta avstånd. Exempelvis var 1 dalamil = ca 14 485 meter, 1 västgötamil = ca 13 000 meter, 1 Ångermanlandmil = 11 875 meter, 1 Upplandsmil = 10 688,54 meter  och 1 Smålandsmil = ca 7 000 meter. Först år 1665 infördes enhetliga längdenheter utifrån Upplandsmilen som kom att gälla fram till 1889 och var 1 mil = 3 600 stänger = 6 000 famnar = 18 000 alnar = 36 000 fot = 10 688,54 meter. En mil kunde delas upp i 4 fjärdingsvägar om vardera 4 500 alnar eller 2 672 meter.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Tidsåtgång för norska folket att nå Nordkap:

Enligt Schönings beräkning tog det 500-600 år för det norska folket att nå Nordkap från Babels torn. Enigt Schøning hade norrmännen kommit till Norge från Ryssland och nått Nordkap mellan åren 2457 och 2557 efter världens tillkomst.

Schöning hade vidare räknat ut att Norge befolkades långt före Spanien, Frankrike och England. Norge hade befolkats samtidigt som Grekland och Italien.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Det norska folket – Var Jotun same eller norrman?

På 1700-talet och tidigare var det enigt bland nordiska historiker att européer härstammade från Noahs son Jafet. Enligt Schöning så måste det vara Jafets en av Jafets sju söner ”Tubal” med släkt eller stamnamnet Jafetiter som vandrade norrut och var det norska folket. Så långt gamla testamentet i bibeln.

Nu övergår Schöning till Ynglingasagan i de isländska sagorna. Ynglingasagan handlar om de svenska kungaätterna och svenskarnas ankomst till Skandinavien. När Goterna ankom till Norden söder ifrån fanns det redan ett folk i Skandinavien som kallades Jotun. Enligt svenska historiker var ”Jotun” samer. Men, enligt Schöning var det norrmän. För Jotun i de isländska sagorna öåter ju som Jafet i bibeln! Goterna (Svenskarna) blev det dominerande folket och Jotun (Norrmännen) drog sig tillbaka till Jotunheimen omkring 70 år f.Kr.. Efter år 70 f.Kr. beräknar  Schöning släktträdet för den norske kungen Harald Hårfager och senare norska kungaätter.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

 

BLOGGFRÅGA

Kan man lita på de isländska sagorna?

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Vem var Erik Julius Björner år 1748 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Samer och samojeder

År 1748 utgav Eric Julius Björner (1696-1750) det historiska verket ”Svea rikes hävda ålder, uppvisader med en sago och röno reda om nordiske länders, så fornare som senare, åboning, strandvidd och Östersjöhögd, med tillökning av et brev om finnars, lappars och samojeders ursprung från samaritanske israeliter”. Tala om boktitel eller hur…

Björner utgår från de isländska sagorna och bibeln i beskrivningen av de nordliga folken.

bok-bjorner

Samer och samojeder

Historikern Julius Björner ansåg i sitt verk från 1748 att finnar, samer och samojeder var besläktade och kom ursprungligen från ett och samma folk. Björner skriver ”i det Lapparne kallar sig själve Samorej” och Finnarna kallar sig Suomalaiset så är det uppenbart att de har varit ett folk med Samojederna. Björner utgår således, bland annat, vad de olika folken kallar sig själva. Björner hänvisar också till de geografiska likheterna.

Nu var Björner inte ensam att ha teorin om att samerna var besläktade med samojederna. Carl von Linné företog 1732 sin Lappländska resa. Om samerna däremot talar Linné inte om deras ursprung. Där emot skriver Linné att det samiska folket är en unik variant av Grönlands eskimåer och Rysslands Samojeder ”Singularum esse varietatem e Samojedica gente una cum Groenlandis et Esquimaux ortam.” Nu ska det sägas att Linnés Lappländska resa publicerades först efter hans död i verketIter Lapponicum”.

Även efter Björners verk skulle historiker göra kopplingar mellan samer, finländare och samojeder som exempelvis den norska historikern Gerhard Schøning.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Samerna och Israels förlorade stam

Björner ansåg vidare i verket ”Svea rikes hävda ålder…” med den långa titeln att samerna var en av Bibelns 10 förlorade stam ”Samariter”. Det så att säga hörs på namnet enligt Björner!

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Platser och namn som historisk forskningsmetod

Det kan kanske i dag låta lite löjeväckande att konstatera att samer, samojeder och samariter är besläktade folk på grund av deras egen benämning  på sig själva. Detta var dock en vanlig historisk forskningsmetod och som användes flitigt av framför allt historiker som var rudbeckianer eller tillhörde Göticismen. För historikern Eric Julius Biörner var det således helt naturligt. Ibland gick det lite för långt som exempelvis Rudbeck d.ä. som menade att antikens Thebe måste ha varit Täby, Troja var Trögd utanför Enköping och grekernas Herkules måste ha varit ”Här-Kalle” liksom att städerna ”Leulo” och ”Pacto” de i antika sagorna måste vara en felskrivning av ”Luleå” och ”Piteå” osv..

Nu ska det nämnas att benämningen ”Samojeder” egentligen inte är en beteckning som samojederna använder på sig själva. Ordet ”Samojed” har ett ryskt ursprung och betyder ”den som äter sig själv”, dvs kannibaler. ”Samojeder” är ingen folkgrupp utan en språkfamilj som består av flera folkgrupper där varje folkgrupp har ett eget namn på sig själva. Språkfamiljen Samojediska språk är en undergrupp till Uraliska språk och består av de besläktade språken entsiska, nentsiska, nganasaniska, kamassiska och selkupiska.

Björner har även fel när han påstår att samerna kallar sig själva för ”Samorej”. Samernas egen benämning på sig själva är Sámi (Sápmelaš) och bor i Sápmi, samt talar Sámegiella. Ordet ”Same” på svenska kommer från det samiskans ”Sámi”.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

 

Vem var Erik Julius Björner?

Erik Julius Björner, eller Eric Julius Biörner enligt den äldre stravningen, föddes den 22:a juli 1696 i Orsil, Timrå församling. och dog år 1750.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Uppvuxen på Norrländskt herresäte

Historikern Erik Julius Björner växte upp på Domargården i Orsil som son till häradshövdingen (Lagman) Mauritz Björner.

Domargården i Orsil omnämns redan på 1500-talet och ägdes då av Erik Olofsson (Irijk i Horsijll i äldre stavning). Nuvarande herrgårdsbyggnaden är dock en återuppbyggdnad sedan den brändes ner av ryssarna i maj 1721. Sedan den varit på exekutive auktion inköptes den av Erik Julius Björner far Häradshövding (Lagman) Mauritz Biörner. I och med det blev domargården säte för Medelpads lagmän fram till år 1792 då den blev en ämbetsmannabostad.

Herrgården hade, före den såldes på exekutive auktion till Erik Julius Björners far, varit en betydande domarbostad under 1600-talet för underlagman i Medelpad och Sundsvalls förste borgmästare Peder Månsson Helsing och  för häradshövding och adelsmannen Erik Teet. Erik Teet var far till Erik Julius Björners mor. Om häradshövding Erik Teet kan omnämnas att han var tvungen att begära kungens tillstånd för att gifta sig enär hans fru blev hans styvsyster.

Erik Julius Björner växte således upp i en mycket historisk miljö som kom att prägla hans liv.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Studier

Björner skrevs in vid Uppsala universitet och framlade avhandlingen ”De Suedia boreali”.  De Suedia boreali blev en känd skrift redan under hans livstid.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Fornforskare och historiker

Erik Julius Björner blev kanslist och senare assessor vid Antikvitetskollegium i Stockholm. Antikvitetskollegium var ett statligt ämbetsverk som sysslade med fornforskning. Som assessor vid Antikvitetskollegium var han en aktiv fornforskare och företog resor till Norrland där han samlade en mängd anteckningar om gravhögar och andra fornminnen i framför allt sitt hemområde. Enligt Rudbeck d.ä., som han var stor anhängare av, hade ju världen uppstått i Norrland.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Isländska sagor på svenska

Björner har översatt ett stort antal isländska sagor till svenska.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Rudbeckian och Götist

Historikern Olof Rudbeck d.ä. hade före Björner ett stort inflytande bland historiker. Erik Julius Björner var en stor anhängare av Olof Rudbeck d.ä. och Göticismen. Med tiden blev han dock mer och mer ensam om Olof Rudbeck d.ä. läror och beskrivning av svensk fornhistoria. Historikern Olof von Dalin var Björners främsta kritiker.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Erik Julius Björners utgivna verk

Historikern Erik Julius Björner har utgivit ett stort antal verk om Sveriges historia baserat på de isländska sagorna som Nordiska kämpadater 1737; Inledning till yfverborna Göters gamla häfder 1738; Alfvarsamma Frågotankar om en public Satyrist 1739, en stridsskrift mot Dalin, Nordisk hjeltaprydnad 1739, samt Svea Rikes Häfdaålder 1748. Av dessa är hans mest kända verk är Nordiska kämpa dater, i en sagoflock samlade om forna kongar och hjältar (1737).

 

Samerna i sagornas värld och Erik Julius Björner

Jag ska återkomma till Erik Julius Björner i ett senare sammanhang när jag kommer in på samerna i de isländska sagorna. Bland annat så fastställde Björner Bjarmland till att ha varit norra delen av Medelpad och södra delen av Ångermanland i motsats till andra historiker, samt betydelsen av detta för samisk historietolkning. Men, det är mer sagornas värld än historia! Jag undrar vad Erik Julius Björner skulle ha sagt om detta konstaterande? För Björner var nämligen Bibeln och de Isländska sagorna obestridlig fakta!

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan