Antalet samer i Finland av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko

 

Samer utvecklar statistik över sig själva

I motsatts till befolkningsstatistiken över samer i Sverige, Norge och Finland förs den officiella statistiken över samer i Finland av samerna själva genom Sametinget i Finland.

Sametinget i Finland utgår från antalet röstberättigade till Sametinget. I stort uppskattas antalet samer till 10 000 eller för att vara mer exakt 9.919 samer. Nu ska det nämnas att möjligheten att upptas som röstberättigad till Sametinget begränsas av personer med samiska som modersmål. Begränsningen är större när det gäller språkig anknytning än i Sverige och Finland. Det verkliga antalet personer med samiskt ursprung är således avsevärt större än antalet röstberättigade som utgångspunkt.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Lång samisk statistiktradition

1962 genomfördes den första finska befolkningsundersökningen av samer. Denna demografiska undersökning genomfördes i form av en enkätundersökning i juni och juli 1962.

Arbetet leddes av sekreteraren för Samerådet Karl Nickul. Inför sitt arbete instruerades intervjuarna att intervjua ”samtliga inom sameområdet bosatta personer vars föräldrar eller far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som sitt första språk.” Man gick s.a.s. från hus till hus och varje same fick ett eget kort i storleken A4 att fylla i. Undersökningen genomfördes av Samerådet.

En av intervjuarna var faktiskt Sametingets dåvarande  presidenten i finska Sametinget Pekka Aikio.

1962 års samiska demografiska undersökning gav uppgifter om sammanlagt 3852 personer, varav 2877 kunde samiska.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Statistik över samer ledde till Sametingsval

1972 hölls en uppdaterad form av befolkningsstudien. Resultatet blev grunden till den första samiska röstlängden till val av ett Sameting, (Delegationen för sameärenden som Sametinget kallades då). Det första Sametingsvalet hölls år 1972.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samer i Finland bor utanför Sameland

Enligt statistiken bor 62 % av alla samer i Finland utanför det traditionella samiska bosättningsområdet. År 1992 var 38 % av alla samers bostadsort utanför Sameland.  När det gäller samiska barn under 11 år bor 75 % utanför det traditionella samiska bosättningsområdet.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Statistik över samisktalande i Finland

I Sverige folkbokförs inte uppgift om modersmål. Därför är det inte möjligt att ge lika exakta siffror för den språkliga fördelningen i Sverige som för den i Finland. I Finland förs befolkningsstatistik inkluderat statistik över modersmål av Statistikcentralen.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samiska språkets ställning i Finland

Enligt grundlagen (731/1999) och språklagen (423/2003) har Finland två nationalspråk: finska och svenska. Samiska räknas dock som ett inhemskt språk i Finland med officiell status i norra Finland i det så kallade samiska hembygdsområdet (Enare, Enontekis, Sodankylä och Utsjoki kommuner). Samiskans status finns fastslagen i en separat samisk språklag (1086/2003). I grundlagen nämns att ”samerna såsom urfolk samt romerna och andra grupper har rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur” (731/1999, 2 kap. § 17). I samma paragraf nämns också teckenspråk och hjälp för tolkning och översättning vid handikapp. Enligt lag har alltså många fler än endast de som talar och hör svenska och finska rätt att bevara och utveckla sitt språk.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samiska som modersmål

Antalet personer som har samiska som modersmål i Finland och födda i Finland uppgick år 2016 till 1.898 personer. Personer med finskt medborgarskap födda utomlands och som har samiska som modersmål uppgick till 30. Personer som har samiska som modersmål och med utländskt medborgarskap samt födda i Finland uppgick till 9 och födda utanför Finland 32. Det totala antalet personer som har samiska som modersmål i Finland är således 1.969.

Personer med samiska som modersmål uppgick till 0,03 % av den finska befolkningen. Intressant är dock att samiska som modersmål har ökat år efter år de senaste 40 åren. 1980 uppgick antalet personer med samiska som modersmål till omkring 1.300. Åren 1982 – 1984 skedde en kraftig ökning av personer med samiska som modersmål till närmare 1.700. Sedan har ökningen skett långsamt till nuvarande 1.969 personer.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Antalet samisktalande

Statistiken ovan anger bara de personer som har samiska som modersmål. Antalet samisktalande i Finland är således något fler än de som har samiska som modersmål.

Här kan du läsa mer om statistik över samer i Finland .

Den finska Statistikcentralens befolkningsundersökning över samer kan du läsa här.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan
Annons

Antalet samer i Ryssland och Folkräkningar av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko

Den Ryska Federationen genomför vart 10 år en folkräkning av hela befolkningen i Ryssland. Under Sovjetunionen genomfördes den sista folkräkningen 1989 och efter Sovjetunionens fall 2010. Nästa folkräkning i Ryssland beräknas genomföras år 2019/2020.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Folkräkningarna inkluderar de olika urfolken i Ryssland utifrån folkmängd, ålder, kön, bosättning, bostadsförhållanden, civilstånd, utbildning, yrke, modersmål, språk och mycket annat.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Sammanställning av den samiska folkgruppen, liksom andra urfolk, i Ryssland kan du läsa här (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm)

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

 

 

Antalet samer i Ryssland av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko

Osäkra siffror

Antalet samer i världen varierar från 40.000 till 100.000 beroende vem man frågar. I tillägg varierar antalet samer i Norge och Sverige beroende på vem du frågar. Enbart i Sverige uppges antalet samer från 17 500 till 70 000 beroende på vem du frågar (Se tidigare blogginlägg).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Exakta siffror

Det intressanta är att oberoende vem du frågar så säger alla att det är omkring 2.000 samer i Ryssland. Kolla själv i alla uppslagsböcker, Sametingets och regeringarnas informationssidor på nätet eller i andra källor. Den som är lite mer upplyst får fram den exakta siffran av 1.771 samer i Ryssland totalt. Det är en minskning från tidigare 1.890 antalet samer.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Ännu mer exakta siffror

Det ännu mer intressanta är att du även kan få fram de exakta siffrorna var samerna bor och hur många samer som finns på varje ort. De flesta samer bor i Lovozero – 915 personer. Resten av samerna bor i följande kommuner och bygder: Murmansk – 183 per­soner, i Montsjegorsk – 27 personer, i Olenegorsk – 36 personer, Polyarnyj – 7 personer, i Severomorsk – 20 personer, i Teriberka – 13 personer, i Petsjenga kommune – 13 personer, i Apatity – 52 per­soner, Kovdor 107 och i Kola – 220 personer, samt 297 utspridda över övriga Ryssland. Det är även möjligt att få en exakt bostadsort och hur många som bor på varje ort av de 297 utspridda över övriga Ryska Federationen. (Se utredning av Larts-Nila Lasko, Justitedepartementet i Norge, för norska samerättsutredningen).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Varför exakta siffror?

Hur kommer det sig att man i Sverige inte vet om det är 17.500, 52.000 eller över 70.000 samer och i Ryssland vet det exakta antalet samer?

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Folkräkning av samerna

Svaret ligger i att man inte har gjort en folkräkning av samerna i Sverige men väl i Ryssland. I Sverige har man gjort uppskattningar utan att ha haft en klar definition på vem som är same. I Ryssland har man möjlighet att välja nationalitet och som inskrivs i såväl passet som i vår motsvarighet till personregistret. Normalt fick man eller påfördes man i Ryssland samma nationalitet som moderns. Så i Ryssland så har 1.771 personer valt samisk nationalitet. Nu ska det sägas att sedan Putin blev president har möjlighet till att välja nationalitet i passet borttagits. Numera är alla ryska medborgare i Ryska Federationen. Dock har samer med det äldre ryska passet samisk nationalitet inskrivet.

Så, i Ryssland gör man regelbundet folkräkningar inkluderat urfolk som i Australien och USA

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Antalet samer minskar –Men, ökar…

I Ryssland så vet man även antalet samer i olika åldersgrupper 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år osv upp till de som är över 70 år. Det finns således exempelvis 139 samer mellan 0-4 år. Den samiska folkgruppen har minskat från 1.890 till 1.771 samer. Men, antalet unga samer har ökat drastiskt under senare år. Den största åldersgruppen samer är faktiskt under 30 år och utgör hälften av alla samer. Den största åldersgruppen är samer mellan 20 – 24 år. Tidigare var det största antalet samer bland de äldsta samerna. Detta skulle innebära att samernas antal är på väg uppåt i Ryssland.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Utbildningsnivån har kraftigt ökat

I den ryska statistiken så ser man även att utbildningsnivån bland samer kraftigt ökat på relativt kort tid.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

De flesta bor på landet

Intressant är att de flesta samer bor inom det traditionella samiska bosättningsområdet, dvs Kolahalvön. Vidare kan man se att antalet samer är flest i traditionella samiska byar och där ökar antalet samer mest.

Kan det vara så att assimilationen fortfarande är stark och nu i de ryska städerna utanför det traditionella samiska bosättningsområdet?

Det är en trend i världen under lång tid att allt fler bosätter sig i städer. I städer borde således flest urfolk bo. Men, så är det inte om man utgår från personer som anser sig tillhöra ett urfolk. Se bara exempelvis på var folk bor i Sametingens olika röstlängder eller folkräkning av australiens urfolk. Det traditionella bosättningsområdet verkar ha ett starkt inflytande på urfolk världen över.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Varför 1.771 samer?

Det är också intressant att ingen har ifrågasatt att det finns 1.771 eller 2.000 samer i Ryssland. Verkligheten är att många valde bort den samiska nationaliteten under Sovjetunionen och istället blev ryssar, samt helst även medlemmar i kommunistpartiet. Det var ett sätt att bli accepterad och ett måste om de ville göra karriär. Under över 70 år av kommunistperioden fanns en stark assimilation av alla befolkningsgrupper i Ryssland till att bli ryssar. Ett bra exempel på likhetstänkande under kommunistperioden är att alla ryska dialekter försvann och blev en riksdialekt (om man bortser från några få undantag som exempelvis uttalet av a i ”Moskvadialekten”).

Allt detta i tillägg till de saker, som också de Nordiska samerna genomgick, såsom att känna sig vara en andra handens medborgare med resultat som namnbyte, byte av identitet och nationalitet etc.

Nu är det väl någon som inte blir glad över att jag gör den osäkra summan över antalet samer ännu osäkrare i mina olika blogginlägg? I tillägg har jag nu ifrågasatt den mest säkraste summan bland antalet samer nämligen de ryska samernas antal.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Antalet samer i Norge och Statistiska Centralbyrån av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Statistiska Centralbyrån i Norge, (Statistisk sentralbyrå), utkommer vartannat år sedan 2006 med rapport om statistik över den samiska befolkningsgruppen. Den senaste samiska statistikrapporten är från 2016 och nästa rapport beräknas utkomma år 2018.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Rapporternas centrala del är naturligtvis beräkning över antalet samer. Statistiska Centralbyrån i Norge använder en unik metod att beräkna fram antalet samer utifrån stödberättigade områden för traditionella samiska näringar (STN-Områden). Den norska Statistiska Centralbyråns statistiska beräkningsmetod är så unik att den inte finns på andra håll i världen i beräkningar av minoriteter och urfolk.

Frågan är om Statistiska Centralbyrån i Norge verkligen beräknar antalet samer?

Statistiska Centralbyrån i Norge beräknar antalet boende i några utvalda traditionella samiska bosättningsområden. Men, alla traditionella samiska bosättningsområden räknas inte. Faktum är att hela befolkningsgrupper som Sydsamer, Umesamer, Pitesamer och Östsamer helt faller bort i beräkningsmodellen.

I och med att hela samiska befolkningsgrupper inte medtas i statistiken över samer får det effekter på en rad andra statistikområden om samerna. Det är således tveksamt om Statistiska Centralbyrån i Norge verkligen har korrekta siffror över samernas utbildningsförhållanden, arbetsförhållanden, befolkningstillväxt, åldersgrupper, levnadsålder, antalet födda, in- och utflyttningar, antalet skilsmässor och så vidare. I det hela taget är statistiken ett hopkok av siffror för några utvalda områden i norra Norge. Men, statistik över det samiska folket är det inte!

Rapporterna innehåller däremot mer tillförlitlig data om Sametingsvalet, Användningen av samiska i skolor, samiska näringar som samiskt jordbruk, fiske, jakt och rennäring.

Den senaste rapporten från Statistiska Centralbyrån i Norge om ”Statistik över samerna” kan läsas på följande länk (https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/254599?_ts=152a1b77d58).

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá¡ suolggai Sámieanan

Umesamer räknas inte som samer i Norge av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

55 600 samer enligt Statistiska Centralbyrån i Norge

Enligt Statistiska Centralbyrån i Norge är antalet samer i Norge 55 600. Det ska dock framhållas att det är en beräkning och inte en folkräkning av antalet samer i Norge. Men, beräkningen inkluderar inte Umesamer i Norge?

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Hur beräknar Statistiska Centralbyrån i Norge antalet samer?

Statistiska Centralbyrån i Norge använder sig av en unik beräkningsmetod. Det är en beräkningsmetod som inte finns någonstans annanstans i världen.

Beräkningsmetoden utgår från antalet bosatta i områden i Norge där norska Sametinget beviljar medel för näringsutveckling, (Sametingets tilskuddsordninger til næringsutvikling), Dessa områden kallas för STN-områden. STN-områden är områden där norska sametinget bedömt det viktigt att bevara och utveckla samisk kultur och näringsliv. Bidrag till STN- områden utgår från en fond som upprättades år 1975 av norska riksdagen (Stortinget). STN-området omfattar 21 kommuner och 10 komundelsområden.

STN-Områden i Norge som grund för antalet samer

 

Beräkningsmiss av Statistiska Centralbyrån i Norge?

Statistiska Centralbyrån i Norge beräknar vidare bara vissa områden norr om Umesamerna. I den norska Statistiska Centralbyrån siffror räknas således inte Umesamisktområdet in. Det innebär att alla Umesamer faller bort i beräkningen av antalet samer. En norsk beräkningsmiss med andra ord?

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá¡ suolggai Sámieanan

Pitesamer räknas inte som samer i Norge av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Antalet samer i Norge

Enligt Statistiska Centralbyrån i Norge är antalet samer i Norge 55 600. Det ska dock framhållas att det är en beräkning och inte en folkräkning av antalet samer i Norge. Men, beräkningen inkluderar inte Pitesamer i Norge?

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Hur beräknar Statistiska Centralbyrån i Norge antalet samer?

Statistiska Centralbyrån i Norge använder sig av en unik beräkningsmetod. Det är en beräkningsmetod som inte finns någonstans annanstans i världen.

Beräkningsmetoden utgår från antalet bosatta i områden i Norge där norska Sametinget beviljar medel för näringsutveckling, (Sametingets tilskuddsordninger til næringsutvikling), Dessa områden kallas för STN-områden. STN-områden är områden där norska sametinget bedömt det viktigt att bevara och utveckla samisk kultur och näringsliv. Bidrag till STN- områden utgår från en fond som upprättades år 1975 av norska riksdagen (Stortinget). STN-området omfattar 21 kommuner och 10 komundelsområden.

STN-Områden i Norge som grund för antalet samer

 

Beräkningsmiss av Statistiska Centralbyrån i Norge?

Statistiska Centralbyrån i Norge beräknar vidare bara vissa områden norr om Pitesamerna. I den norska Statistiska Centralbyrån siffror räknas således inte Pitesamisktområdet in. Det innebär att alla Pitesamer faller bort i beräkningen av antalet samer. En norsk beräkningsmiss med andra ord?

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá¡ suolggai Sámieanan

Sydsamer räknas inte som samer i Norge av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

55 600 samer enligt Statistiska Centralbyrån i Norge

Enligt Statistiska Centralbyrån i Norge är antalet samer i Norge 55 600. Det ska dock framhållas att det är en beräkning och inte en folkräkning av antalet samer i Norge. Men, beräkningen inkluderar inte sydsamer i Norge?

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Hur beräknar Statistiska Centralbyrån i Norge antalet samer?

Statistiska Centralbyrån i Norge använder sig av en unik beräkningsmetod. Det är en beräkningsmetod som inte finns någonstans annanstans i världen.

Beräkningsmetoden utgår från antalet bosatta i områden i Norge där norska Sametinget beviljar medel för näringsutveckling, (Sametingets tilskuddsordninger til næringsutvikling), Dessa områden kallas för STN-områden. STN-områden är områden där norska sametinget bedömt det viktigt att bevara och utveckla samisk kultur och näringsliv. Bidrag till STN- områden utgår från en fond som upprättades år 1975 av norska riksdagen (Stortinget). STN-området omfattar 21 kommuner och 10 komundelsområden.

STN-Områden i Norge som grund för antalet samer

 

Beräkningsmiss av Statistiska Centralbyrån i Norge?

Statistiska Centralbyrån i Norge beräknar vidare bara vissa områden norr om Saltfjället. I den norska Statistiska Centralbyrån siffror räknas således inte samer söder om Saltfjället in. Det innebär att alla Sydsamer faller bort i beräkningen av antalet samer eftersom sydsamiskt område sträcker sig från Saltfjället och söderut. En norsk beräkningsmiss med andra ord?

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá¡ suolggai Sámieanan

Antalet samer i Norge av Lars-Nila Lasko

Ingen folkräkning av antalet samer i Norge

Det finns ingen folkräkning av antalet samer i Norge. Anledningen är att Norge inte har en etnisk registrering och det har inte heller skett en folkräkning av antalet samer i Norge. Det finns inte heller en definition på vem som är same i Norge.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

15 000 samer i norska Sametingets röstlängd

Det som finns är norska Sametingets röstlängd som talar om vilka som är valbara och kan rösta till Sametinget. Röstlängden innehåller drygt 15 000 röstberättigade samer. Röstlängden baserar sig på följande kriterier förutom att personen skall vara över 18 och bosatt i Norge:

  1. Har samiska som hemspråk, eller
  2. Har eller har haft föräldrar, mor- eller farföräldrar eller dessas föräldrar som har samiska som hemspråk, eller
  3. Barn till någon person som står eller har stått i röstlängden.
Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

10 000 samer i Norge enligt svensk beräkningsmetod

Antalet samer i Sverige är 17.500. En beräkning som baserar sig på innehavare av renmärke och deras släktingar.  Antalet renmärkesinnehavare och deras släktingar är avsevärt lägre i Norge än i Sverige. Om man använder den svenska beräkningsmetoden finns omkring 10.000 samer i Norge.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

55 600 samer enligt Statistiska Centralbyrån i Norge

Svenska Wikipedia uppger att det finns 52000-58000 samer i Norge och norska Wikipedia uppger 40.000 samer i Norge.

Statistiska Centralbyrån i Norge har dock år 2015 beräknat antalet samer till 55 600 samer. Det ska dock framhållas att det är en uppskattning och inte en folkräkning av antalet samer för begränsade områden i Norge.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Hur beräknar Statistiska Centralbyrån i Norge antalet samer?

Statistiska Centralbyrån i Norge använder sig av en unik beräkningsmetod. Det är en beräkningsmetod som inte finns någonstans annanstans i världen.

Beräkningsmetoden utgår från antalet bosatta i områden i Norge där norska Sametinget beviljar medel för näringsutveckling, (Sametingets tilskuddsordninger til næringsutvikling), Dessa områden kallas för STN-områden. STN-områden är områden där norska sametinget bedömt det viktigt att bevara och utveckla samisk kultur och näringsliv. Bidrag till STN- områden utgår från en fond som upprättades år 1975 av norska riksdagen (Stortinget). STN-området omfattar 21 kommuner och 10 komundelsområden.

STN-Områden i Norge som grund för antalet samer

 

Statistiska Centralbyrån i Norge beräknar enbart  Nord- och Lulesamer

Statistiska Centralbyrån i Norge beräknar vidare bara vissa områden norr om Saltfjället. I den norska Statistiska Centralbyrån beräkning av antalet samer finns således inte medtaget Pitesamer, Umesamer, Sydsamer eller delar av Östsamiskt område!

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá¡ suolggai Sámieanan

Antalet samer är 70 000 samer enligt Umeå Universitet av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Antalet samer var konstant under 170 år

År 1805 började tabellverket föra statistik över antalet samer. Senare togs den uppgiften över av SCB fram till 1945. Under åren 1805 fram till 1975, d.v.s. under 170 år, var samernas antal konstant 10 000 personer.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Antalet samer fördubblas år 1975

År 1975 genomför den svenska staten en utredning om samerna. Utredningen kommer fram till att samernas antal är 17 500 personer. Det är viktigt att påpeka att det var enbart fråga om en beräkning och inte en folkräkning.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Antalet samer ökas 2005

Samiskt Informationscenter börjar 2005 avrunda antalet 17 500 samer i Sverige till 20 000 personer. 20 000 samer har sedan dess blivit Sveriges officiella siffra över antalet samer i Sverige.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Antalet samer tredubblas år 2004

År 2004 genomför Södra Lapplands forskningsenhet en omfattande studie över antalet samer. Forskningsenheten kommer fram till att det finns 41 721 samer i Sverige år 2004.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Hur beräknades antalet samer av Södra Lapplands forskningsenhet?

År 2004 gjorde Södra Lapplands forskningsenhet en beräkning av antalet samer.  Södra Lapplands forskningsenhet utgick inledningsvis från individer som uppgav renskötsel som huvudsaklig syssla i folk- och bostadsräkningarna mellan 1960 och 1990. Södra Lapplands forskningsenhet tog därefter in i beräkningen av antalet samer 1993 och 1997 års röstlängder till Sametinget. Slutligen lades till antalet renskötare i Jordbruksverkets yrkesregister från år 1998.

Södra Lapplands forskningsenhet tog därefter hjälp av SCB:s flergenerationsregister för beräkning av antalet fäder, syskon, barn och barnbarn. Efter alla beräkningar kom Södra Lapplands forskningsenhet fram till att det måste finnas 41 721 samer i Sverige år 2004.

 

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Vad beräknade Södra Lapplands forskningsenhet?

Var det antal samer som Södra Lapplands forskningsenhet beräknade?

Utgått från renskötare

Södra Lapplands forskningsenhet har utgått från de personer som haft renskötsel som huvudsakligt yrke i samtliga folk- och bostadsräkningarna mellan 1960 och 1990, samt i Jordbruksverkets yrkesregister över renskötare från år 1998

Utgått från samisktalande

Södra Lapplands forskningsenhet har vidare utgått från röstlängden till Sametinget, d.v.s. från samisktalande. Nu är det känt från språkforskningen att samiska har huvudsakligen blivit bevarande bland renskötarfamiljer. Detta även om man går två generationer tillbaka.

Beräknat från 47%  renskötare

Av index­personerna på 5699 individer som man beräknar fäder syskon, barn och barnbarn är 2670 renskötare eller 47 %. Nästan hälften av indexpersonerna, dvs utgångspersonerna, för att beräkna antalet samer har således haft renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla.

Nu hör det till saken att det är allmänt känt att antalet renskötare är en minoritet i minoriteten och inte 47 %. De övriga 53 % har, av som framgått ovan, majoriteten en nära anknytning till renskötsel.

Södra Lapplands forskningsenhet beräknade huvudsakligen renskötare och deras släktingar

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Beräkning av renskötare och deras släktingar

Södra Lapplands forskningsenhets beräkningar är nästan 15 år gammal. Med en årlig befolkningstillväxt så bör det således finnas fler än 41 721 samer i dag.

Om 41 721 är beräknade huvudsakligen utifrån renskötare och deras släktingar innebär detta att antalet samer måste vara mångfalt fler.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Nu blir antalet samer 70 000 samer

Forskare vid Umeå universitet har i en annan beräkning kommit fram till att det finns 70 000 samer i Sverige.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Hur beräknade Umeå universitet antalet samer?

Professor Peter Sköld på Centrum för samisk forskning Vaartoe vid Umeå universitet gjorde år 2013 en uppgradering av Södra Lapplands forskningsenhets beräkningar av antalet samer. Det Professor Peter Sköld var att lägga till en beräkning av antalet barn till Södra Lapplands forskningsenhets beräkningar. Antalet samer blir då 70 000 enligt Sköld.

Men, det ska tilläggas att det är inga exakta beräkningar som Centrum för samisk forskning gjort. Det är endast en uppskattning.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Kan en mer korrektare beräkning göras av antalet samer?

Det går att göra en uppdaterad beräkning av antalet samer.

Men, en ny beräkning kommer aldrig att tala om exakt hur många samer det finns. Det kommer alltid att vara fråga om beräkningar och uppskattningar. Anledning till detta är att Sverige inte har folkräkningar baserade på etnicitet som exempelvis Australien har. Sverige för inte ens register baserade på etnicitet om man borttar Sametingets röstlängd. Ett ytterligare problem är att det inte finns någon definition på vem som är same

För att få fram ett mer rimligt tal på hur många samer det finns måste således en samisk folkräkning göras. För detta fordras att samisk identitet definieras.

Ett eventuellt alternativ för att uppdatera antalet samer är att göra en beräkning med SCB:s flergenerationsregister för beräkning av antalet fäder, syskon, barn och barnbarn med Sametingets röstlängd som grund.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá¡ suolggai Sámieanan

Södra Lapplands forskningsenhets beräkningar av antalet samer av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Antalet samer beräknades av Södra Lapplands forskningsenhet

År 2004 gjorde Södra Lapplands forskningsenhet en beräkning av antalet samer.  Södra Lapplands forskningsenhet utgick inledningsvis från individer som uppgav renskötsel som huvudsaklig syssla i folk- och bostadsräkningarna mellan 1960 och 1990. Södra Lapplands forskningsenhet tog därefter in i beräkningen av antalet samer 1993 och 1997 års röstlängder till Sametinget. Slutligen lades till antalet renskötare i Jordbruksverkets yrkesregister från år 1998.

Södra Lapplands forskningsenhet tog därefter hjälp av SCB:s flergenerationsregister för beräkning av antalet fäder, syskon, barn och barnbarn. Efter alla beräkningar kom Södra Lapplands forskningsenhet fram till att det måste finnas 41 721 samer i Sverige år 2004.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Vad beräknade Södra Lapplands forskningsenhet?

Var det antal samer som Södra Lapplands forskningsenhet beräknade?

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Utgått från renskötare

Södra Lapplands forskningsenhet har utgått från de personer som haft renskötsel som huvudsakligt yrke i samtliga folk- och bostadsräkningarna mellan 1960 och 1990, samt i Jordbruksverkets yrkesregister över renskötare från år 1998.

uppgick till 1 380 individer att de har renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla.

 

Utgått från samisktalande

Södra Lapplands forskningsenhet har vidare utgått från röstlängden till Sametinget, d.v.s. från samisktalande. Nu är det känt från språkforskningen att samiska har huvudsakligen blivit bevarande bland renskötarfamiljer. Detta även om man går två generationer tillbaka.

 

Beräknat från 47%  renskötare

Av index­personerna på 5699 individer som man beräknar fäder syskon, barn och barnbarn är 2670 renskötare eller 47 %. Nästan hälften av indexpersonerna, dvs utgångspersonerna, för att beräkna antalet samer har således haft renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla.

Nu hör det till saken att det är allmänt känt att antalet renskötare är en minoritet i minoriteten och inte 47 %. De övriga 53 % har, av som framgått ovan, majoriteten en nära anknytning till renskötsel.

Södra Lapplands forskningsenhet beräknade huvudsakligen renskötare och deras släktingar.

 

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Beräkning av renskötare och deras släktingar

Södra Lapplands forskningsenhets beräkningar är nästan 15 år gammal. Med en årlig befolkningstillväxt så bör det således finnas fler än 41 721 samer i dag.

Om 41 721 är beräknade huvudsakligen utifrån renskötare och deras släktingar innebär detta att antalet samer måste vara mångfalt fler.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

70 000 samer

Forskare vid Umeå universitet har i en annan beräkning kommit fram till att det finns 70 000 samer i Sverige. Hur den beräkningen är gjord skall jag återkomma i ett senare blogginlägg.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Detaljerad beskrivning av hur antalet samer räknades ut

En detaljerad beskrivning av hur Södra Lapplands Forskningsenhet gjort beräkningen av antalet samer finns att läsa i artikeln ”Construction of a database on health and living conditions of the Swedish Sami population”, Befolkning och bosättning i norr – Etnicitet, identitet och gränser i historiens sken, Umeå 2004.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan