Antalet samer i Sverige är 41 721 enligt Södra Lapplands forskningsenhet av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Södra Lapplands forskningsenhets beräkning av antalet samer

År 2004 gjorde Södra Lapplands forskningsenhet en beräkning av antalet samer. Beräkningen gick till på följande sätt:

Södra Lapplands forskningsenhet utgick inledningsvis från individer som uppgav renskötsel som huvudsaklig syssla i folk- och bostadsräkningarna mellan 1960 och 1990. Folk- och bostadsräkningar genomfördes vart 5 år.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Antalet renskötare vid Folk- och bostadsräkning

1960 års Folk- och bostadsräkning uppgav 1045 personer att de har renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla.

1970 års Folk- och bostadsräkning uppgav ytterligare 115 personer att de har renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla.

1975 års Folk- och bostadsräkning uppgav i tillägg 40 personer att de har renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla.

1980 års Folk- och bostadsräkning uppgav ytterligare 75 personer att de har renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla.

1985 års Folk- och bostadsräkning uppgav i tillägg 50 personer att de har renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla.

1990 års Folk- och bostadsräkning uppgav ytterligare 55 personer att de har renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla.

Antalet renskötare från folk- och bostadsräkningarna mellan 1960 och 1990 uppgick till 1 380 individer att de har renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla. I Södra Lapplands forskningsenhet beräkning framgår inte varför 1960 års Folk- och bostadsräkning saknas i sammanställningen av antalet samer.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

1993 års röstlängd till Sametinget

Södra Lapplands forskningsenhet tog därefter in i beräkningen av antalet samer 1993 års röstlängd till Sametinget.  1993 års röstlängd till Sametinget omfattade 5 390 personer som ansåg sig vara samer och talade samiska i hemmet eller gjorde sannolikt att någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet.

Av 1993 års röstlängd till Sametinget utvalde Södra Lapplands forskningsenhet 2761 individer.

Antalet individer från 1993 års röstlängd till Sametinget på 2761 och 1 380 individer från folk- och bostadsräkningarna mellan 1960 och 1990 utgjorde dessa tillsammans 4141 personer.

I Södra Lapplands forskningsenhet beräkning framgår inte varför 2003 års röstlängd till Sametinget saknas i sammanställningen av antalet samer

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

1997 års röstlängd till Sametinget

Södra Lapplands forskningsenhet tog därefter in i beräkningen av antalet samer 1997 års röstlängd till Sametinget.  1997 års röstlängd till Sametinget omfattade 5 991 personer som ansåg sig vara samer och talade samiska i hemmet eller gjorde sannolikt att någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet.

Av 1997 års röstlängd till Sametinget utvalde Södra Lapplands forskningsenhet 268 individer.

Antalet individer från 1993 års röstlängd till Sametinget på 2761 och från 1997 års röstlängd till Sametinget på 268 och 1 380 individer från folk- och bostadsräkningarna mellan 1960 och 1990 utgjorde dessa tillsammans 4409 personer.

I Södra Lapplands forskningsenhet beräkning framgår inte varför 2003 års röstlängd till Sametinget saknas i sammanställningen av antalet samer.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

1998 års yrkesregister

Södra Lapplands forskningsenhet tog därefter in i beräkningen av antalet renskötare i Jordbruksverkets yrkesregister från år 1998. Antalet renskötare uppgick till 1290 personer.

Antalet individer från 1993 års röstlängd till Sametinget på 2761 och antalet personer från 1997 års röstlängd till Sametinget på 268 och 1 380 individer från folk- och bostadsräkningarna mellan 1960 och 1990, samt Jordbruksverkets yrkesregister från år 1998 om 1290 personer utgjorde dessa tillsammans 5699 personer.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

SCB:s flergenerationsregister

Södra Lapplands forskningsenhet tog därefter hjälp av SCB:s flergenerationsregister, Uppgifterna i SCB:s flergenerationsregister kommer från Skatteverkets folkbokföringsregister och utgör en del av registret över totalbefolkningen (RTB).

Utifrån SCB:s flergenerationsregister kunde följande beräkningar göras;

Antal förfäder 4622

Antal syskon 5725

Antal barn och barnbarn 25675

Antal samer är 5699 + 4622 + 5725 + 25675 = 41 721

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Detaljerad beskrivning av hur antalet samer räknades ut

En detaljerad beskrivning av hur Södra Lapplands Forskningsenhet gjort beräkningen av antalet samer finns att läsa i artikeln ”Construction of a database on health and living conditions of the Swedish Sami population”, Befolkning och bosättning i norr – Etnicitet, identitet och gränser i historiens sken, Umeå 2004.

Det är viktigt att påpeka att Södra Lapplands Forskningsenhet gjorde en beräkning av antalet samer år 2004. Det var således inte en folkräkning.

Anthem of Liverpool Football Club ”Du kommer aldrig gå ensam” på samiska med traditionell samisk jojk “It goasse okto don”.

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá¡ suolggai Sámieanan

Antalet samer ökade kraftigt år 2005 av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samernas antal ökade med 14% på ett år

Sedan 1975 fram till 2005 var det officiella antalet samer 17 500. Men, år 2005 ökade antalet samer med 14 % till 20 000 samer.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Man kan kanske undra varför antalet samer fördubblades år 1975 för att år 2005 öka med ytterligare 14 %.

Svaret är enkelt. Samiskt informationscentrum (SIC) avrundade 17 500 till 20 000 samer i sin informationsverksamhet. 20 000 samer räknas numera som den officiella siffran på antalet samer i Sverige. Allt på grund av ändrad information.

SIC kom tillstånd genom en nationell informationskampanj om samerna 2002 – 2004 och öppnades år 2005. SIC är en del av Sametinget med tre anställda, statligt finansierad och bedriver informationsverksamhet om samerna.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Antalet samer av professor Henning Johansson

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Jag ser att mina mer än 40 år gamla undersökningar tas upp till diskussion på Samiska Historiebloggen. Det säger kanske något om hur lite det egentligen har hänt sedan dess! Man kan ju fråga sig varför? En bland andra förklaringar är att det faktiskt inte var så enkelt att göra ens sådana undersökningar som jag gjorde för 42 år sedan! Då fanns materialet inte digitalt som idag utan allting fick gallras ”för hand”.

Utgångspunkten då var att den totala samiska befolkningen var 10 000 personer och att den renskötande befolkningen minskade mycket snabbt. Sådana siffror omnämndes i alla offentliga sammanhang i början av 1970-talet. Det jag visade i undersökningarna för sameutredningen var att dessa siffror helt enkelt inte stämde även om man utgick från den renskötande befolkningen och räknade bakåt och framåt! Så här i efterhand kan jag konstatera att efter mina undersökningar har jag inte sett de tidigare siffrorna i något offentligt sammanhang. Det byttes ut mot mina siffror! Dessutom blev det en debatt om hur stor befolkningsgruppen i verkligheten kan tänkas vara.

Det är helt riktigt som Lars-Nila Lasko skriver att mina undersökningar INTE skall jämföras med en folkräkning utan var uppskattningar utifrån vissa mycket klart angivna förutsättningar.

Intressant i sammanhanget är emellertid att jag i min avhandling som kom 1977 och handlade om samernas skolfrågor hade ett avsnitt om just befolkningsgruppens storlek. Där resonerade jag om hur stor folkgruppen skulle kunna vara om man i stället utgick från människors språkkunskaper eller var man själv placerade sina samhörighetskänslor. Även det handlade dock enbart om uppskattningar men fördubblade de tidigare använda siffrorna. Där visade jag också på att ett möjligt sätt att göra en annan typ av undersökning vore, och nu citerar jag mig själv: ”att i det äldsta kyrkliga materialet avgränsa en samisk befolkning och följa dess befolkningsmässiga utveckling till dagsläget”. Det är egentligen det som Lars-Nila Lasko också nu antyder som en framkomlig väg nä han skriver att släktforskning vore ett alternativ att använda i sammanhanget. Sådant kan vi naturligtvis fortsätta att skriva om, men frågan kvarstår varför detta inte har kunnat komma igång trots att det i är 42 år sedan jag framförde möjligheten i skrift? NU skulle det till och med vara förhållandevis enkelt att göra sådana undersökningar när det står en dator i stort sett på vart och vartannat bord i landet.

Många hälsningar till alla som läser detta,

Henning Johansson

Alternativ beräkningen av antalet samer i Sverige av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Konstant antal samer

Under 170 år från 1805 till 1975 var det officiella antalet samer i Sverige oförändrat till i stort sett 10 000 individer. Men, att samernas antal skulle vara oförändrat under 170 år skulle åter komma att ifrågasättas år 1975.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

1975 Samernas antal fördubblas

1975 gjordes en beräkning av antalet samer och som resulterade i att antalet samer fördubblades på an natt till 17 500 samer. Studiens resultat har fått långtgående konsekvenser på så vis att över 40 år senare anses samernas antal fortfarande vara 17 500 personer.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Hur kom man fram till 17 500 samer?

Antalet samer beräknas till 17 500 personer. Men, hur gjordes beräkningen?

Undersökningen gjordes på ett ganska enkelt sätt. Man utgick från renmärkesregistret. Renmärkesregistret är ett register över de personer som äger ett renmärke. Från registret gjordes ett urval. Därefter gick forskaren tillbaka två generationer och fick fram de ursprungliga anfäderna. Därefter gick forskaren fram två generationer till år 1975 och fick fram antalet släktingar till de ursprungliga anfäderna. Dessa släktingar gångrades med antalet renmärkesinnehavare år 1975 och resultatet blev 17 500 personer.

Resultatet presenterades i en statlig utredning. 17 500 personer kom därmed att bli Sveriges officiella siffra över antalet samer.

Det är viktigt att påpeka att summan 17 500 samer var endast är en uppskattning på antalet samer och inte en samisk folkräkning. Dock har beräkningen kommit att bli Sveriges officiella siffra över antalet samer.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Kunde man 1975 och i dag kommit fram till ett alternativ antal samer?

En folkräkning av antalet samer kunde ha genomförts 1975 liksom i dag. Då hade man fått fram ett exakt antal samer. Bara man enats över en definition om vem som kunde räkna sig som same.

Kanske det kunde ha varit enklare år 1975 att genomföra en folkräkning i samband med Sveriges allmänna folkräkningar som hölls vart tionde år. Sveriges sista traditionella folkräkning hölls 1990. Sverige, liksom andra nordiska länder, har numera övergått till den mycket billigare registerbaserad folkräkning. Det flesta länder i världen har traditionell folkräkning som är mycket kostsam. Exempelvis kostade USAs senaste folkräkning 15 miljarder dollar, som gjorde den till världens dyraste folkräkning genom tiderna. En folkräkning av samer skulle således bli kostsam.

En uppskattning av antalet samer kan aldrig ge en exakt summa på hur många samer det finns. Detta eftersom val av beräkningsmodell påverkar resultatet. Olika beräkningsmodeller ger olika resultat på hur många samer det finns.

En mer exaktare beräkningsmodell skulle ha kunnat vara att använda Tabellverkets och senare SCB material över registrerade samer, samt genom släktforskning komma fram till antalet samer i Sverige. Det skulle tom vara en relativt billig och enkel beräkningsmodell eftersom Sverige har digitaliserat alla arkiv av betydelse för släktforskning. Frågan är i vilket släktled en person upphör att vara same? Med andra ord blir släktforskning till en beräkningsmodell som anger antalet samer? Möjligtvis att släktforskning kan tala om antalet personer med samiskt ursprung.

 

Antalet samer i Sverige är summan på antalet renskötande släktingar av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Officiella antalet samer i Sverige

Det officiella antalet samer i Sverige är officiellt 17 500 personer. Det är en summa som har beräknas fram för över 42 år sedan.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Beräkningen av antalet samer

Antalet samer beräknas såledestill 17 500 personer.

Men, hur gjordes beräkningen?

Undersökningen gjordes på ett ganska enkelt sätt. Man utgick från renmärkesregistret. Renmärkesregistret är ett register över de personer som äger ett renmärke. Från registret gjordes ett urval. Därefter gick forskaren tillbaka två generationer och fick fram de ursprungliga anfäderna. Därefter gick forskaren fram två generationer till år 1975 och fick fram antalet släktingar till de ursprungliga anfäderna. Dessa släktingar gångrades med antalet renmärkesinnehavare år 1975 och resultatet blev 17 500 personer.

Resultatet presenterades i en statlig utredning. 17 500 personer kom därmed att bli Sveriges officiella siffra över antalet samer.

Det är viktigt att påpeka att summan 17 500 samer var endast är en beräkning på antalet samer och inte en samisk folkräkning. Dock har beräkningen kommit att bli Sveriges officiella siffra över antalet samer

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Vad beräknade man?

Men vad var det man egentligen beräknade för över 40 år sedan?

Beräkningen utgick från ett urval av personer i renmärkesregistret. Det vill säga att man utgick från renägare. Därefter gick man två generationer tillbaka till deras anfäder. Anfäderna var med mycket hög sannolikhet renskötare. Därefter gick man framåt två generationer och fick fram ett antal samer. Dessa gångrades med antalet registrerade renägare från renmärkesregistret. Den summa man fick fram skulle representera antalet samer i Sverige.

Det man beräknade var antalet renskötare och deras släktingar.

Vi vet att renskötseln redan på 1970-talet var en liten samisk näring bland samerna. Att beräkna hela den samiska befolkningen utifrån en näring i minoritet innebär ju uppenbart att slutsiffran blir felaktig. Det är således inte antalet samer som beräknades utan antalet renskötare och deras släktingar. Sveriges officiella summa på antalet samer i Sverige måste således vara felaktigt.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samma beräkningsmetod för Norge som används i Sverige

Antalet renskötande med familjemedlemmar var i början av 70-talet omkring 2 500 personer i Sverige. I Norge var motsvarande siffra 1 500 personer vid samma tid. Om man skulle använda samma beräkningsmetod i Norge som i Sverige skulle antalet samer i Norge uppgå till omkring 8 500 samer i dag. Det norska Sametingets officiella siffra på antalet samer är i stället 35 000 – 50 000.

Att använda samma beräkningsmodell som användes i Sverige på Norge visar att Sveriges officiella summa på antalet samer måste vara felaktigt.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Vad vet vi då om det riktiga antalet samer i Sverige? Egentligen vet vi inte mycket!

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Beräkningen av antalet samer i Sverige av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Den officiella siffran över antalet samer i Sverige är 17.500 samer. Men, hur har samerna beräknats i Sverige?

1749 Sverige inför ett befolkningsregister

Den svenska staten införde världens första nationella befolkningsregister genom att etablera Tabellverket år 1749. Andra europeiska länder skulle under 1800-talet komma att följa efter Sverige och inrätta institutioner för befolkningsstatistik.

Till en början var inte Tabellverket särskilt intresserat av etnicitet. Tabellverket inriktade sig i stället på uppgifter om födda, ålder, äktenskap, döda osv d.v.s. generell statistik för Sveriges befolkning.

Det ska tilläggas att svenska staten hade, liksom andra länder, sedan flera hundra år tillbaka fastighetsregister (Jordbok) som låg till grund för skattläggning av befolkningen. Även samernas marker skattlades och kom då att kallas för ”Lappskatteland”.

1805 Sverige börjar registrera samer

År 1805 började Tabellverket registrera antalet samer. Men, redan år 1755 inlämnade riksdagsmannen och pastorn Carl Solander från Piteå ett förslag till Tabellverket om registrering av samer.

Insamling gjordes av prästerna genom att utdrag från kyrkoböckerna som skickades in till Tabellverket. Tabellverket var således beroende av kyrkan och prästerskapet för sin statistik. I andra länder kom institutioner för befolkningsstatistik att genomföra sina egna insamlingar av data för befolkningsstatistik. Sverige kom således på ett tidigt stadium att skilja sig ut från andra länder i sättet av datainsamling för befolkningsstatistik.

Det var således prästerna som bedömde om en person var same eller inte.

1858 Statistiska Centralbyrån (SCB)

Statistiska Centralbyrån (SCB) inrättades år 1858. I och med tillkomsten av SCB förändras befolkningsstatistiken och som påverkar utformandet av kyrkböckerna. Prästerna förblev således uppgiftslämnare till SCB.

Fredagen den 13 maj 1921 beslutade Sveriges Riksdag att inrätta en institution för rasforskning var den första i världen. Rasbiologiska institutet var inriktat på att kunna särskilja raserna i Sverige. Därför kom Rasbiologiska institutet att granska prästernas registrering av samer och kom fram till att SCBs befolkningsstatistik över samer inte stämde.  Rasbiologiska institutet menade att ett stort antal samer inte fanns med i SCBs material.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

1945 Europa undantar minoriteter

I hela Europa, inkluderat Sverige, finns det ingen aktuell statistik på etniska minoriteter.  Åtminstone inte efter 1945.  Före år 1945 fanns i olika länder i Europa folkräkningar och statistik på etniska befolkningsgrupper. Men, i och med andra världskrigets slut med i minne utrotning av judar och Holocaust förbjöds eller försvann registrering av etniska minoriteter.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

1805  – 1975 Världens mest stabilaste folk

Det officiella antalet samer kom att vara oförändrat till i stort sett 10 000 individer under 170 år från 1805 till 1975. Befolkningsmässigt skulle man kunna konstatera att samerna var världens mest stabila folk befolkningsmässigt. Men, att samernas antal skulle vara oförändrat under 170 år skulle åter komma att ifrågasättas år 1975.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

1975 Samernas antal fördubblas

Det officiella antalet samer kom att vara oförändrat till i stort sett 10 000.

1975 gjordes en beräkning av antalet samer och som resulterade i att antalet samer fördubblades på en natt till 17 500 samer.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Hur gjordes beräkningen 17 500 samer?

Antalet samer beräknas till 17 500 personer. Men, hur gjordes beräkningen?

Undersökningen gjordes på ett ganska enkelt sätt. Man utgick från renmärkesregistret. Renmärkesregistret är ett register över de personer som äger ett renmärke. Från registret gjordes ett urval. Därefter gick forskaren tillbaka två generationer och fick fram de ursprungliga anfäderna. Därefter gick forskaren fram två generationer till år 1975 och fick fram antalet släktingar till de ursprungliga anfäderna. Dessa släktingar gångrades med antalet renmärkesinnehavare år 1975 och resultatet blev 17 500 personer.

Resultatet presenterades i en statlig utredning. 17 500 personer kom därmed att bli Sveriges officiella siffra över antalet samer.

Det är viktigt att påpeka att summan 17 500 samer var endast är en beräkning på antalet samer och inte en samisk folkräkning. Dock har beräkningen kommit att bli Sveriges officiella siffra över antalet samer.

Antalet samer i Sverige och äldre beräkningar av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Europas första folkregistrering

Den första folkregistreringen i Europa infördes i romarriket för skattläggning av den romerska befolkningen. Registreringen av romarrikets medborgare gjordes av censorerna, som var valda ämbetsmän. Censorerna hade även hand om taxering och beskattning, tullavgifter, uppdatering av lista över senatorer, samt övervakning av moralen i riket.

Det romerska riket registrerade sina medborgare utan hänsyn till etnicitet. Detta berodde på att det romerska riket inte såg något behov att registrera annat än medborgare för huvudsakligen skattläggning.

Carl Gustav Nordin

Registrering av folk blev kyrkans sak

Under 200-talet började kyrkan i det romerska riket registrera sina församlingsmedlemmar. Förebilden kom från det romerska rikets befolkningsregister och kyrkans olika församlingar började utformade listor över döpta, vigda och avlidna.

Men, när kristendomen blev statsreligion i det romerska riket och kyrkan statskyrka år 385 upphörde församlingsregistreringen.

Efter romarrikets fall uppstod församlingsregistreringen igen under början av 1300-talet. Den första registreringen gjordes på initiativ av enskilda präster för att hålla reda på församlingsmedlemmarna. De äldsta bevarade kyrkliga församlingsregister är just register av enskilda präster och från Italien år 1305 och från Frankrike år 1336.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Kyrkans befolkningsregistrering i Sverige

I norra och västra Europa uppstod församlingsregister under 1400-talet. Det äldst bevarade är ett tyskt dopregister från slutet av 1400-talet. I Norden finns inget register bevarat från medeltiden. Men, det antas att enskilda präster tog egna initiativ till lokala församlingsregister som sedan spred sig till biskopsnivå för ett större område.

I Sverige utfärdades den första föreskrifterna om registrering av församlingsmedlemmar i Revals stift (Tallin) år 1586. I det egentliga Sverige är de äldsta föreskrifter om församlingsregister från ärkebiskopen Olaus Martini i Uppsala år 1608.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Den svenska kyrkan utökar sin registrering

Ursprungligen var kyrkan ansvarig för registrering av befolkningen i Sverige. I början av 1600-talet tillkom kyrkoböcker. Från början var det fråga om en kyrkobok. Senare uppdelades kyrkoboken i tre separata böcker; födelse- och dopbok, lysnings- och vigselbok respektive död- och begravningsbok,  (tillsammans kallade de olika registren i kyrkoboken för ministerialböcker).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Kyrkans registrering av samer i Sverige

Vad som skulle införas i kyrkoboken var inte reglerad. Först genom 1686 års kyrkolag tillkom gemensamma bestämmelser för hela Sverige och vad som skulle införas i kyrkobokföringen. Genom 1686 års kyrkolag ålades präster att nedteckna uppgifter om sina församlingsmedlemmar som födelse, konfirmation, giftemål, flyttning, begravning etc.

Det stod inget i 1686 års kyrkolag att etnicitet skulle registreras utan allmänt om innevånarnas ”lägerställen”, stånd, villkor, leverne och ålder etc. Det var i och för sig ord i lagtexten som uppmuntrade prästen att registrera samer. Registrering av samer inleddes således när kyrkolagen började tillämpas år 1688 med antecknade av ordet ”Lapp”, ”Lappman” etc.

Även i husförhörslängder antecknades etniciteten ”Lapp”.

Kyrkans registrering av antalet Samer var mycket osäker

Makten att kategorisera samer och andra människor låg helt och hållet hos prästerna. I vilken kategori som enskilda samer hamnade i baserade sig helt och hållet på subjektiva kriterier. Eftersom det inte fanns objektiva kriterier för att kategorisera samer blev prästerskapets registrering mycket osäker.

Registreringen av samer varierade från församling till församling och det var upp till prästen själv att bestämma etnicitet. Det gjorde att etnicitet begreppet kunde variera från församling till församling.

Det ska tillägas att ”Lapp” kunde i Sameområdet även överföras till kategorin ”Nybyggare” om samen anlade ett fjälljordbruk eller hemman. Generationerna därefter kunde således i kyrkoböckerna förstås att inte tillhöra kategorin ”Lapp”. Det är möjligt att även andra faktorer kan ha inverkat på registreringen som språk i hemmet, klädsel eller enbart att inte vilja själv tillhöra kategorin ”Lapp”.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Världens första befolkningsregister ”Tabellverket”

Den svenska staten införde världens första nationella befolkningsregister genom att etablera Tabellverket år 1749. Andra europeiska länder skulle under 1800-talet komma att följa efter Sverige och inrätta institutioner för befolkningsstatistik.

Det ska tilläggas att svenska staten hade, liksom andra länder, sedan flera hundra år tillbaka fastighetsregister (Jordabok) som låg till grund för skattläggning av befolkningen. Även samernas marker skattlades och kom då att kallas ”Lappskatteland”.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Tabellverket inte intresserad av samer

Till en början var inte Tabellverket särskilt intresserat av etnicitet. Tabellverket inriktade sig i stället på uppgifter om födda, ålder, äktenskap, döda osv d.v.s. generell statistik för Sveriges befolkning.

1755 Pastor vill registrera samer

Riksdagsmannen och pastorn Carl Solander från Piteå inlämnade dock ett förslag till Tabellverket år 1755 om registrering av samer. På försök gjorde Tabellverket en statistikkategori som de kallade ”Fångar, Fattiga och Lappar”.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

1805 Tabellverket börjar registreta samer

År 1805 införde Tabellverket en kolumn om samerna. Kolumnen var uppdelad på ”Lappar som hafva ren”, ”lappar utan ren” och ”kringstrykande och vallhjon”, samt i samers kön. Detta visar statens syn på samer.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Tabellverkets registrering av samer byggde på osäkra siffror

Insamling gjordes av prästerna genom att utdrag från kyrkoböckerna som skickades in till Tabellverket. Tabellverket var således beroende av kyrkan och prästerskapet för sin statistik. I andra länder kom institutioner för befolkningsstatistik att genomföra sina egna insamlingar av data för befolkningsstatistik. Sverige kom således på ett tidigt stadium att skilja sig ut från andra länder i sättet av datainsamling för befolkningsstatistik.

Det var således prästerna som bedömde om en person var same eller inte och om personen hade renar eller inte.

Det fanns inga klara instruktioner för hur prästerna skulle bedöma om en person var same eller inte fram till år 1894. År 1894 utkom Sveriges första kyrkoboksförordning som kom att gälla fram till år 1946 med smärre förändringar 1910 och 1915. Enligt 1894 års kyrkoboksförordning skulle anteckning göras i kyrkoböckerna om ”främmande stam”. Med främmande stam avsågs huvudsakligen ”finne, lapp eller zigenare”. Men, det fanns ingen definition av vem som skulle identifieras som same. Trots tillkomsten av 1894 års kyrkoboksförordning fick prästerna inget klarläggande i vilka kriterier som skulle användas när de skulle registrera den samiska befolkningen. Det enda som blev klart för prästerna med 1894 års kyrkoboksförordning var att samerna skulle registreras eftersom det var ett folk av en ”främmande stam”.

Till detta kom 1898 års renbeteslag och senare 1928 års renbeteslag med en ny samedefinition, som skapade ytterligare osäkerhet för prästerna i deras registrering av den samiska befolkningen.

Tabellverkets registrering av den samiska befolkningen byggde på mycket osäkra siffror för att inte tala om missvisande.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

1858 Statistiska Centralbyrån (SCB)

Statistiska Centralbyrån (SCB) inrättades år 1858. I och med tillkomsten av SCB förändras befolkningsstatistiken och som påverkar utformandet av kyrkböckerna. Prästerna förblev således uppgiftslämnare till SCB.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Rasbiologiskt institut kritiserade Statistiska Centralbyrån

Fredagen den 13 maj 1921 beslutade Sveriges Riksdag att inrätta en institution för rasforskning – den första i världen. Rasbiologiska institutet var inriktat på att kunna särskilja raserna i Sverige. Därför kom Rasbiologiska institutet att granska prästernas registrering av samer och kom fram till att SCBs befolkningsstatitit över samer inte stämde.  Rasbiologiska institutet menade att ett stort antal samer inte fanns med i SCBs material.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Europa undantar minoriteter

I hela Europa, inkluderat Sverige, finns det ingen aktuell statistik på etniska minoriteter.  Åtminstone inte efter 1945.  Före år 1945 fanns i olika länder i Europa folkräkningar och statistik på etniska befolkningsgrupper. Men, i och med andra världskrigets slut med i minne utrotning av judar och Holocaust förbjöds eller försvann registrering av etniska minoriteter.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko

Antalet samer i Sverige i dag

Eftersom det sedan 1945 inte finns någon folkräkning eller statistik av samer i Sverige så vet vi inte hur många samer det finns i dag. Faktum vi vet inte ens hur många samer det fanns före 1945.

1975 gjordes en beräkning av antalet samer och som resulterade i att antalet samer fördubblades på an natt till 17 500 samer.

Beräkningen av antalet samer från 1975 skulle av senare forskare från Lapplands Södra Forskningsenhet omberäknas till 36 000. Därefter har forskare från Umeå universitet beräknat antalet samer till 70 000.

Frågan är om beräkningen av antalet samer till 36 000 0ch 70 000 samer är alldeles för lågt räknad? Dessa beräkningen bygger nämligen på samma underlag som 1975 års beräkning av antalet samer.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Antalet samer i världen av Lars-Nila Lasko

Hur många samer finns det i världen?

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Svaret är beroende på vem du frågar!

Frågar du finska regeringen eller går in på deras hemsida är svaret 40.000. Frågar du istället Sametinget i Finland svarar de 65.000 samer. Frågar du Sametinget i Sverige så säger de ungefär 70.000 samer och Sametingets myndighet Samiskt Informationscenter 80.000 – 100.000 samer. Frågar du Sametinget i Norge svarar de 100.000 samer och norska statens finansierade Galdu uppger 60.000-70.000 samer.

Svenska Wikipedia uppger 80.000 och norska Wikipedia skriver 50.000-80 000 samer.

Alla ovan källor beräknar det sammanlagda antalet samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Alla räknas inte?

Men, i tillägg uppger samiska huvudorganisationen North American Sami Siida (Davvi-Amerihká Sámi Siida), Sami Cultural Center of North America och den amerikanska samiska tidningen Baiki  att det finns minst 30.000 samer i Nordamerika;  “At least 30,000 people of Sami ancestry live in North America. Some are the descendants of Sami people who emigrated to the United States and Canada as Norwegians, Swedes, and Finns and some are the descendants of ”Lapp” herders from the Alaska Reindeer Project who introduced reindeer husbandry to the Inuit and Yup’ik peoples”.

Förutom ovan organisationer i Nordamerika finns även Pacific Sámi Searvi och California Sami Searvi.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

250 %

Det är med andra ord minst sagt svårt att veta hur många samer det finns i världen. Speciellt när det skiljer 250 % eller 60.000 samer beroende på vem man frågar.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Alla samer räknas inte

I tillägg uppges finnas 30.000 samer enbart i Nordamerika, dvs i USA och Kanada. För inte så länge sedan lades sameföreningarna i Estland och samiska vänskapsföreningen på Island ner. Så, vem vet hur många samer det ytterligare finns i andra länder.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Vet man hur många samer det finns i världen?

Man kan konstatera att det råder förvirring i hur många samer det finns i världen!

Frågar man mig hur många samer det finns i världen så är mitt svar; Ingen vet!

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Hur många samer finns det i Sverige?

Än mer förvirrad blir man om man frågar hur många samer det finns i respektive land. Enbart i Sverige uppges antalet samer från 17.500 upp till 70.000, dvs en skillnad på 400 % eller 52.200 samer som någon tappat bort.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Antalet samer oförändrat under 200 år?

Den officiella siffran på antalet samer i Sverige var under nästan 200 år, sedan Tabellverket tillkom år 1805, varit omkring 10 000 samer. Redan här börjar man undra varför samerna i Sverige haft en tillväxtprocent på 0 % under 200 år? Samerna måste vara världens mest stabilaste folk befolkningsmässigt!

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samer tappades bort i svensk statistik?

Men, börjar man granska Tabellverkets statistik från år 1805 och framåt uppstår ett stort antal frågor. Var det egentligen antalet samer som Tabellverket förde statistik över? Kritik har framförts att svenska Tabellverket endast registrerade samisktalande samer och renskötande samer, dvs en minoritet i minoriteten.

Redan för nästan hundra år sedan anklagade en statlig forskningsinstitution att Tabellverket tappat bort ett stort antal samer. Dessutom anklagades Tabellverket att kontinuerligt tappa bort fler och fler samer. I ett kommande blogginlägg visas att Sveriges officiella statistik över antalet samer blev fel redan från början.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Antalet samer fördubblades på en natt

För 40 år sedan gjordes en översyn av Sveriges officiella siffra över antalet samer. På en natt fördubblades antalet samer i Sverige! Den officiella siffran på antalet samer förändrades från 10 000 till 20 000 (17 500).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Antalet samer oförändrat under 42 år?

Sedan dess har samerna i Sverige fortsatt inte haft någon tillväxt. Under tidsperioden 1975 till 2017 har den officiella siffran på antalet samer varit oförändrad 20 000. Tillväxtprocent för de svenska samerna är  0 % under 40 år? En tillväxtprocent på 0 för ett folk skapar otvetydigt frågor vad som är fel. Samerna måste fortsatt vara världens mest stabilaste folk befolkningsmässigt!

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Gästbloggare förklarar

Som ett litet försök till nytänkande på min blogg har jag infört möjlighet till gästbloggare. En av gästbloggarna blir den man som fördubblade antalet samer på en natt.  Han kommer att visa att antalet samer i Sverige inte är en folkräkning. I stället var det en beräkning utifrån vissa förutsättningar. Om förutsättningarna ändras i beräkningsmetoden kan antalet samer i Sverige bli dramatiskt annorlunda.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Annat fördubblades också

Men, det är inte enbart svenska statens beräkning av antalet samer som fördubblats. Senare är år 1977 gjordes en beräkning av samisktalande som fördubblade antalet jämfört med Sveriges officiella siffror.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan