Antalet samer i Finland av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko

 

Samer utvecklar statistik över sig själva

I motsatts till befolkningsstatistiken över samer i Sverige, Norge och Finland förs den officiella statistiken över samer i Finland av samerna själva genom Sametinget i Finland.

Sametinget i Finland utgår från antalet röstberättigade till Sametinget. I stort uppskattas antalet samer till 10 000 eller för att vara mer exakt 9.919 samer. Nu ska det nämnas att möjligheten att upptas som röstberättigad till Sametinget begränsas av personer med samiska som modersmål. Begränsningen är större när det gäller språkig anknytning än i Sverige och Finland. Det verkliga antalet personer med samiskt ursprung är således avsevärt större än antalet röstberättigade som utgångspunkt.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Lång samisk statistiktradition

1962 genomfördes den första finska befolkningsundersökningen av samer. Denna demografiska undersökning genomfördes i form av en enkätundersökning i juni och juli 1962.

Arbetet leddes av sekreteraren för Samerådet Karl Nickul. Inför sitt arbete instruerades intervjuarna att intervjua ”samtliga inom sameområdet bosatta personer vars föräldrar eller far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som sitt första språk.” Man gick s.a.s. från hus till hus och varje same fick ett eget kort i storleken A4 att fylla i. Undersökningen genomfördes av Samerådet.

En av intervjuarna var faktiskt Sametingets dåvarande  presidenten i finska Sametinget Pekka Aikio.

1962 års samiska demografiska undersökning gav uppgifter om sammanlagt 3852 personer, varav 2877 kunde samiska.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Statistik över samer ledde till Sametingsval

1972 hölls en uppdaterad form av befolkningsstudien. Resultatet blev grunden till den första samiska röstlängden till val av ett Sameting, (Delegationen för sameärenden som Sametinget kallades då). Det första Sametingsvalet hölls år 1972.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samer i Finland bor utanför Sameland

Enligt statistiken bor 62 % av alla samer i Finland utanför det traditionella samiska bosättningsområdet. År 1992 var 38 % av alla samers bostadsort utanför Sameland.  När det gäller samiska barn under 11 år bor 75 % utanför det traditionella samiska bosättningsområdet.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Statistik över samisktalande i Finland

I Sverige folkbokförs inte uppgift om modersmål. Därför är det inte möjligt att ge lika exakta siffror för den språkliga fördelningen i Sverige som för den i Finland. I Finland förs befolkningsstatistik inkluderat statistik över modersmål av Statistikcentralen.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samiska språkets ställning i Finland

Enligt grundlagen (731/1999) och språklagen (423/2003) har Finland två nationalspråk: finska och svenska. Samiska räknas dock som ett inhemskt språk i Finland med officiell status i norra Finland i det så kallade samiska hembygdsområdet (Enare, Enontekis, Sodankylä och Utsjoki kommuner). Samiskans status finns fastslagen i en separat samisk språklag (1086/2003). I grundlagen nämns att ”samerna såsom urfolk samt romerna och andra grupper har rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur” (731/1999, 2 kap. § 17). I samma paragraf nämns också teckenspråk och hjälp för tolkning och översättning vid handikapp. Enligt lag har alltså många fler än endast de som talar och hör svenska och finska rätt att bevara och utveckla sitt språk.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samiska som modersmål

Antalet personer som har samiska som modersmål i Finland och födda i Finland uppgick år 2016 till 1.898 personer. Personer med finskt medborgarskap födda utomlands och som har samiska som modersmål uppgick till 30. Personer som har samiska som modersmål och med utländskt medborgarskap samt födda i Finland uppgick till 9 och födda utanför Finland 32. Det totala antalet personer som har samiska som modersmål i Finland är således 1.969.

Personer med samiska som modersmål uppgick till 0,03 % av den finska befolkningen. Intressant är dock att samiska som modersmål har ökat år efter år de senaste 40 åren. 1980 uppgick antalet personer med samiska som modersmål till omkring 1.300. Åren 1982 – 1984 skedde en kraftig ökning av personer med samiska som modersmål till närmare 1.700. Sedan har ökningen skett långsamt till nuvarande 1.969 personer.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Antalet samisktalande

Statistiken ovan anger bara de personer som har samiska som modersmål. Antalet samisktalande i Finland är således något fler än de som har samiska som modersmål.

Här kan du läsa mer om statistik över samer i Finland .

Den finska Statistikcentralens befolkningsundersökning över samer kan du läsa här.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan
Annons