Vem var Knut Leem år 1767 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Beskrivelse over Finmarkens Lapper år 1767

Den norske prästen Knut Leems huvudverk var ”Beskrivelse over Finmarkens Lapper” som utkom år 1767

 

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samers ursprung från Viking, Skyterna, Israelerna och Finländare?

Knut Leem spekulerade om samernas ursprung utifrån olika påståenden av tidigare historiker som Samers ursprung från Viking, Skyterna, Israelerna. Han konstaterar att det finns likheter med alla dessa folkslag. Dock, konstaterar han att samerna och finländarna måste haft ett gemensamt ursprung och varit ett folk. Detta även om han konstaterar att det finns ett stort antal olikheter mellan de båda folken.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Norges första professor

Vem var Knut Leem?

Knut Leem var utbildad i teologi vid Köpenhamns universitet och blev präst i Norges nordligaste län Finnmark. Senare blev han professor vid ”Seminarium lapponicum Fredericianum” i Trondheim. Han påstås ha varit Norges första professor som arbetade i Norge. Norge tillhörde vid denna tid Danmark där den utbildade eliten höll till.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Missionärsskola riktat mot norr

Seminarium Lapponicum inrättades i Trondheim av Thomas von Westen år 1717. Syftet med seminariumet var att utbilda missionärer till det samiska området. Skolan upphörde i och Thomas von Westens död år 1727 och återuppstod som Seminarium Lapponicum Fredericianum år 1752 fram till 1774.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Etnologiska verk om samerna

Knut Leem blev missionär och präst i Norges nordligaste län Finnmark under en tio års period från år 1725 till år 1735. Han tjänstgöringsorter var Porsanger, Laksefjord och Alta. Dock bedrev han missionsarbete över hela Finnmark.

Genom sin tjänstgöring som missionär bland samerna fick han en djup kunskap om samernas kultur, språk och religion. Detta ledde till att han utgav ”En Lappisk Nomenclator efter den Dialect, som bruges af Fjeld-Lapperne i Porsanger-Fjorde”, Katekesbok på samiska, samisk abc-bok och 1767 det stora etnologiska verket ”Beskrivelse over Finmarkens Lapper”, samt år 1768 första del av det stora språklexikonet ”Lexicon lapponicum bipartitum”. Del 2 av Lexicon lapponicum bipartitum utgavs av G Sandberg 1782.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Spara

Spara

Knut Leem år 1767 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg

Samers ursprung från en Viking?

Den norske prästen Knut Leem inleder sitt huvudverk ”Beskrivelse over Finmarkens Lapper”  från år 1767 om samernas ursprung med en dikt från Vikingatiden;

”Find slog sin Broder ihjel,
For de om Veyen forligtes ey vel;
Thi rømte han i Landet langt Nord,
Hvor hans Afkom blev meget stor,
Af hannem ere de Nordfarer alle,
Som lade sig Finner kalde. ”

Så börjar ett rim på ett kors i trä från 1600-talet mellan två stenar på en liten ö i södra Norge. Ön ligger i Sunnmøre, d.v.s. södra delen av det norska länet Møre og Romsdal vid Ålesund. Träkorset ersatte ett tidigare stenkors som fanns på ön. Minnesmärket skall enligt sägnen beskriva en gammal historia från vikingatiden. Enligt traditionen handlar historien om Jarl Finn Arnesson (Finnr Árnasson) av Halland i Danmark. Halland var danskt fram till år 1305 då det blev svenskt. Finn Arnesson, som levde 1005-1062, var lendemann till kung av Norge 1045-1066 Harald Hardråde (1015 – 1066). Lendemann, som tidigare hette Herse, var en person som fått mark av kungen. Herse, (hersir betyder på fornnordiska  hövding), i Norge fram till mitten av 1000-talet en titel på lokala hövdingar. Harald Hardråde anses ha grundlagt Oslo.

Enligt historien dräpte Finn Arnesson sin äldre bror Torberg Arnesson (990- 1050), som var Lendmann på Møre från år 1025,  i Møre og Romsdal och flydde norrut. I norr bildade Finn Arnesson en ny släkt ”Finner”, dvs samer. Finn Arnesson skall senare ha dött år 1062 i Sverige.

Prästen Knut Leem, Norge, inleder sin beskrivelse om samernas ursprung med ovanstående vers. Knut Leem säger sig själv ha sett träkorset med inskriptionen på ön Giedschøe. Det är sannolikt att det är fråga om ön Giske eftersom Finns broder kallades Torberg Arnesson på Giske. Torberg Arnessons son Ogmund Torbergsson blev även stamfar till den mäktiga norska Giskeätten. Även den norske prästen Hans Strøm säger sig ha sett korset med inskriptionen, om även förfallet, i sin ungdom i sin bok ” Physisk og oeconomisk Beskrivelse over Søndmørs Fogderie”, del 2 från år 1766. Träkorset med inskriptionen är sedan länge förlorat. Dock ansåg Knut Leem, liksom Hans Strøm, att även om händelsen ägt rum så kan man inte lägga historien till grund för samernas ursprung.

Samisk Historieblogg
Samerna med härkomst från Skyterna?

Ett flertal historiker hade ansett att samerna hade ett ursprung från folket Skyterna. Knut Leem anser det möjligt, men ej tillförlitligt, att samerna har en härkomst från folkslaget Skyterna. Dock hittar Leem stora likheter mellan samerna och Skyterna som båda är nomader, har kläder av skinn och viss språkliga likheter. Leem skriver ”Lapperne ligner i adskilligt de gamle Scyther: thi det som Skribenterne formelde om dem, nemlig at de ginge i Klæder af Skind, at de opholdte sig i øde Ørkener, at de havde intet bestandigt Hjem, men flyttede fra et Sted til et andet, og toge deres Hustruer og Børn med sig, hvor de fore hen, at de ikke dyrkede Jorden, men havde sit Lives Ophold af deres Qvæg, passer sig net paa Lapperne, hvilke bruge samme Levemaade, saa det er rimelig,

Lemm gör olika jämförelser mellan s amerna och skyterna och finner en viss likhet såsom exempelvis att samernas åskgud kallas Tiermes (Diermes) och Skyternas motsvarande gud kallas Tarami.

Samisk Historieblogg
Samerna med härkomst från Israelerna?

Även ett flertal historiker påstod att samerna hade ett ursprung från en av de förlorade israeliska stammarna. Bibeln och bibelns berättelse hur olika språk uppstod, samt hur människorna spred sig över jorden, var obestridliga fakta för historiker på denna tid. Lemm hittar likheter mellan samerna och israeler i klädesdräkt, språk, religion och musik. Lemm håller det inte osannolikt, men kan inte påstå, att samerna har ett israeliskt ursprung. Leem uttalar ”I dette, som nu er sagt, og meere, spores nogen Liighed imellem det Israelitiske og Lappiske Folk; Dog tør jeg ikke paastaae, at Lapperne have deres Herkomst fra Israeliterne”.

Samisk Historieblogg
Samerna och finländare varit ett folk

Tidigare historiker hade funnit likheter mellan samiska och finska språket, samt hävdat att de ursprungligen varit ett folk. Leem fann många olikheter mellan samer och finländare. Dock konstaterade han att de måste ha varit ett folk och skriver ”Formedelst nogle rimelige Omstændigheder, især, fordi det Finlandske og Lappiske Sprog have nogle hinanden lignende Ord, er man falden paa de Tanker, at de Svenske saa kaldede Finner eller Finlændere og Lapperne fordum have været eet og samme Folk”.

Samisk Historieblogg
Ett stort tack!

För detta blogginlägg om Knut Leem och samisk historia vill jag rikta ett stort tack till mina vänner på Sunnmøre Historielag, (www. sunnmorehistorielag.no), som bidragit med värdefull synpunkter.

Lars-Nila Lasko

”Man is a history-making creature, who can neither repeat his past, nor leave it behind”
– W.H. Anden

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan