Antalet samer i Norge av Lars-Nila Lasko

Ingen folkräkning av antalet samer i Norge

Det finns ingen folkräkning av antalet samer i Norge. Anledningen är att Norge inte har en etnisk registrering och det har inte heller skett en folkräkning av antalet samer i Norge. Det finns inte heller en definition på vem som är same i Norge.

 

15 000 samer i norska Sametingets röstlängd

Det som finns är norska Sametingets röstlängd som talar om vilka som är valbara och kan rösta till Sametinget. Röstlängden innehåller drygt 15 000 röstberättigade samer. Röstlängden baserar sig på följande kriterier förutom att personen skall vara över 18 och bosatt i Norge:

  1. Har samiska som hemspråk, eller
  2. Har eller har haft föräldrar, mor- eller farföräldrar eller dessas föräldrar som har samiska som hemspråk, eller
  3. Barn till någon person som står eller har stått i röstlängden.

 

10 000 samer i Norge enligt svensk beräkningsmetod

Antalet samer i Sverige är 17.500. En beräkning som baserar sig på innehavare av renmärke och deras släktingar.  Antalet renmärkesinnehavare och deras släktingar är avsevärt lägre i Norge än i Sverige. Om man använder den svenska beräkningsmetoden finns omkring 10.000 samer i Norge.

 

55 600 samer enligt Statistiska Centralbyrån i Norge

Svenska Wikipedia uppger att det finns 52000-58000 samer i Norge och norska Wikipedia uppger 40.000 samer i Norge.

Statistiska Centralbyrån i Norge har dock år 2015 beräknat antalet samer till 55 600 samer. Det ska dock framhållas att det är en uppskattning och inte en folkräkning av antalet samer för begränsade områden i Norge.

 

Hur beräknar Statistiska Centralbyrån i Norge antalet samer?

Statistiska Centralbyrån i Norge använder sig av en unik beräkningsmetod. Det är en beräkningsmetod som inte finns någonstans annanstans i världen.

Beräkningsmetoden utgår från antalet bosatta i områden i Norge där norska Sametinget beviljar medel för näringsutveckling, (Sametingets tilskuddsordninger til næringsutvikling), Dessa områden kallas för STN-områden. STN-områden är områden där norska sametinget bedömt det viktigt att bevara och utveckla samisk kultur och näringsliv. Bidrag till STN- områden utgår från en fond som upprättades år 1975 av norska riksdagen (Stortinget). STN-området omfattar 21 kommuner och 10 komundelsområden.

STN-Områden i Norge som grund för antalet samer

 

Statistiska Centralbyrån i Norge beräknar enbart  Nord- och Lulesamer

Statistiska Centralbyrån i Norge beräknar vidare bara vissa områden norr om Saltfjället. I den norska Statistiska Centralbyrån beräkning av antalet samer finns således inte medtaget Pitesamer, Umesamer, Sydsamer eller delar av Östsamiskt område!

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá¡ suolggai Sámieanan

Antalet samer är 70 000 samer enligt Umeå Universitet av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Antalet samer var konstant under 170 år

År 1805 började tabellverket föra statistik över antalet samer. Senare togs den uppgiften över av SCB fram till 1945. Under åren 1805 fram till 1975, d.v.s. under 170 år, var samernas antal konstant 10 000 personer.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Antalet samer fördubblas år 1975

År 1975 genomför den svenska staten en utredning om samerna. Utredningen kommer fram till att samernas antal är 17 500 personer. Det är viktigt att påpeka att det var enbart fråga om en beräkning och inte en folkräkning.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Antalet samer ökas 2005

Samiskt Informationscenter börjar 2005 avrunda antalet 17 500 samer i Sverige till 20 000 personer. 20 000 samer har sedan dess blivit Sveriges officiella siffra över antalet samer i Sverige.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Antalet samer tredubblas år 2004

År 2004 genomför Södra Lapplands forskningsenhet en omfattande studie över antalet samer. Forskningsenheten kommer fram till att det finns 41 721 samer i Sverige år 2004.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Hur beräknades antalet samer av Södra Lapplands forskningsenhet?

År 2004 gjorde Södra Lapplands forskningsenhet en beräkning av antalet samer.  Södra Lapplands forskningsenhet utgick inledningsvis från individer som uppgav renskötsel som huvudsaklig syssla i folk- och bostadsräkningarna mellan 1960 och 1990. Södra Lapplands forskningsenhet tog därefter in i beräkningen av antalet samer 1993 och 1997 års röstlängder till Sametinget. Slutligen lades till antalet renskötare i Jordbruksverkets yrkesregister från år 1998.

Södra Lapplands forskningsenhet tog därefter hjälp av SCB:s flergenerationsregister för beräkning av antalet fäder, syskon, barn och barnbarn. Efter alla beräkningar kom Södra Lapplands forskningsenhet fram till att det måste finnas 41 721 samer i Sverige år 2004.

 

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Vad beräknade Södra Lapplands forskningsenhet?

Var det antal samer som Södra Lapplands forskningsenhet beräknade?

Utgått från renskötare

Södra Lapplands forskningsenhet har utgått från de personer som haft renskötsel som huvudsakligt yrke i samtliga folk- och bostadsräkningarna mellan 1960 och 1990, samt i Jordbruksverkets yrkesregister över renskötare från år 1998

Utgått från samisktalande

Södra Lapplands forskningsenhet har vidare utgått från röstlängden till Sametinget, d.v.s. från samisktalande. Nu är det känt från språkforskningen att samiska har huvudsakligen blivit bevarande bland renskötarfamiljer. Detta även om man går två generationer tillbaka.

Beräknat från 47%  renskötare

Av index­personerna på 5699 individer som man beräknar fäder syskon, barn och barnbarn är 2670 renskötare eller 47 %. Nästan hälften av indexpersonerna, dvs utgångspersonerna, för att beräkna antalet samer har således haft renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla.

Nu hör det till saken att det är allmänt känt att antalet renskötare är en minoritet i minoriteten och inte 47 %. De övriga 53 % har, av som framgått ovan, majoriteten en nära anknytning till renskötsel.

Södra Lapplands forskningsenhet beräknade huvudsakligen renskötare och deras släktingar

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

 

Beräkning av renskötare och deras släktingar

Södra Lapplands forskningsenhets beräkningar är nästan 15 år gammal. Med en årlig befolkningstillväxt så bör det således finnas fler än 41 721 samer i dag.

Om 41 721 är beräknade huvudsakligen utifrån renskötare och deras släktingar innebär detta att antalet samer måste vara mångfalt fler.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Nu blir antalet samer 70 000 samer

Forskare vid Umeå universitet har i en annan beräkning kommit fram till att det finns 70 000 samer i Sverige.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Hur beräknade Umeå universitet antalet samer?

Professor Peter Sköld på Centrum för samisk forskning Vaartoe vid Umeå universitet gjorde år 2013 en uppgradering av Södra Lapplands forskningsenhets beräkningar av antalet samer. Det Professor Peter Sköld var att lägga till en beräkning av antalet barn till Södra Lapplands forskningsenhets beräkningar. Antalet samer blir då 70 000 enligt Sköld.

Men, det ska tilläggas att det är inga exakta beräkningar som Centrum för samisk forskning gjort. Det är endast en uppskattning.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Kan en mer korrektare beräkning göras av antalet samer?

Det går att göra en uppdaterad beräkning av antalet samer.

Men, en ny beräkning kommer aldrig att tala om exakt hur många samer det finns. Det kommer alltid att vara fråga om beräkningar och uppskattningar. Anledning till detta är att Sverige inte har folkräkningar baserade på etnicitet som exempelvis Australien har. Sverige för inte ens register baserade på etnicitet om man borttar Sametingets röstlängd. Ett ytterligare problem är att det inte finns någon definition på vem som är same

För att få fram ett mer rimligt tal på hur många samer det finns måste således en samisk folkräkning göras. För detta fordras att samisk identitet definieras.

Ett eventuellt alternativ för att uppdatera antalet samer är att göra en beräkning med SCB:s flergenerationsregister för beräkning av antalet fäder, syskon, barn och barnbarn med Sametingets röstlängd som grund.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá¡ suolggai Sámieanan

Södra Lapplands forskningsenhets beräkningar av antalet samer av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Antalet samer beräknades av Södra Lapplands forskningsenhet

År 2004 gjorde Södra Lapplands forskningsenhet en beräkning av antalet samer.  Södra Lapplands forskningsenhet utgick inledningsvis från individer som uppgav renskötsel som huvudsaklig syssla i folk- och bostadsräkningarna mellan 1960 och 1990. Södra Lapplands forskningsenhet tog därefter in i beräkningen av antalet samer 1993 och 1997 års röstlängder till Sametinget. Slutligen lades till antalet renskötare i Jordbruksverkets yrkesregister från år 1998.

Södra Lapplands forskningsenhet tog därefter hjälp av SCB:s flergenerationsregister för beräkning av antalet fäder, syskon, barn och barnbarn. Efter alla beräkningar kom Södra Lapplands forskningsenhet fram till att det måste finnas 41 721 samer i Sverige år 2004.

 

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Vad beräknade Södra Lapplands forskningsenhet?

Var det antal samer som Södra Lapplands forskningsenhet beräknade?

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Utgått från renskötare

Södra Lapplands forskningsenhet har utgått från de personer som haft renskötsel som huvudsakligt yrke i samtliga folk- och bostadsräkningarna mellan 1960 och 1990, samt i Jordbruksverkets yrkesregister över renskötare från år 1998.

uppgick till 1 380 individer att de har renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla.

 

Utgått från samisktalande

Södra Lapplands forskningsenhet har vidare utgått från röstlängden till Sametinget, d.v.s. från samisktalande. Nu är det känt från språkforskningen att samiska har huvudsakligen blivit bevarande bland renskötarfamiljer. Detta även om man går två generationer tillbaka.

 

Beräknat från 47%  renskötare

Av index­personerna på 5699 individer som man beräknar fäder syskon, barn och barnbarn är 2670 renskötare eller 47 %. Nästan hälften av indexpersonerna, dvs utgångspersonerna, för att beräkna antalet samer har således haft renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla.

Nu hör det till saken att det är allmänt känt att antalet renskötare är en minoritet i minoriteten och inte 47 %. De övriga 53 % har, av som framgått ovan, majoriteten en nära anknytning till renskötsel.

Södra Lapplands forskningsenhet beräknade huvudsakligen renskötare och deras släktingar.

 

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Beräkning av renskötare och deras släktingar

Södra Lapplands forskningsenhets beräkningar är nästan 15 år gammal. Med en årlig befolkningstillväxt så bör det således finnas fler än 41 721 samer i dag.

Om 41 721 är beräknade huvudsakligen utifrån renskötare och deras släktingar innebär detta att antalet samer måste vara mångfalt fler.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

70 000 samer

Forskare vid Umeå universitet har i en annan beräkning kommit fram till att det finns 70 000 samer i Sverige. Hur den beräkningen är gjord skall jag återkomma i ett senare blogginlägg.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Detaljerad beskrivning av hur antalet samer räknades ut

En detaljerad beskrivning av hur Södra Lapplands Forskningsenhet gjort beräkningen av antalet samer finns att läsa i artikeln ”Construction of a database on health and living conditions of the Swedish Sami population”, Befolkning och bosättning i norr – Etnicitet, identitet och gränser i historiens sken, Umeå 2004.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Antalet samer i Sverige är 41 721 enligt Södra Lapplands forskningsenhet av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Södra Lapplands forskningsenhets beräkning av antalet samer

År 2004 gjorde Södra Lapplands forskningsenhet en beräkning av antalet samer. Beräkningen gick till på följande sätt:

Södra Lapplands forskningsenhet utgick inledningsvis från individer som uppgav renskötsel som huvudsaklig syssla i folk- och bostadsräkningarna mellan 1960 och 1990. Folk- och bostadsräkningar genomfördes vart 5 år.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Antalet renskötare vid Folk- och bostadsräkning

1960 års Folk- och bostadsräkning uppgav 1045 personer att de har renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla.

1970 års Folk- och bostadsräkning uppgav ytterligare 115 personer att de har renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla.

1975 års Folk- och bostadsräkning uppgav i tillägg 40 personer att de har renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla.

1980 års Folk- och bostadsräkning uppgav ytterligare 75 personer att de har renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla.

1985 års Folk- och bostadsräkning uppgav i tillägg 50 personer att de har renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla.

1990 års Folk- och bostadsräkning uppgav ytterligare 55 personer att de har renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla.

Antalet renskötare från folk- och bostadsräkningarna mellan 1960 och 1990 uppgick till 1 380 individer att de har renskötsel som huvudsaklig inkomstkälla. I Södra Lapplands forskningsenhet beräkning framgår inte varför 1960 års Folk- och bostadsräkning saknas i sammanställningen av antalet samer.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

1993 års röstlängd till Sametinget

Södra Lapplands forskningsenhet tog därefter in i beräkningen av antalet samer 1993 års röstlängd till Sametinget.  1993 års röstlängd till Sametinget omfattade 5 390 personer som ansåg sig vara samer och talade samiska i hemmet eller gjorde sannolikt att någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet.

Av 1993 års röstlängd till Sametinget utvalde Södra Lapplands forskningsenhet 2761 individer.

Antalet individer från 1993 års röstlängd till Sametinget på 2761 och 1 380 individer från folk- och bostadsräkningarna mellan 1960 och 1990 utgjorde dessa tillsammans 4141 personer.

I Södra Lapplands forskningsenhet beräkning framgår inte varför 2003 års röstlängd till Sametinget saknas i sammanställningen av antalet samerLars-Nila Lasko - Samisk historieblogg

 

1997 års röstlängd till Sametinget

Södra Lapplands forskningsenhet tog därefter in i beräkningen av antalet samer 1997 års röstlängd till Sametinget.  1997 års röstlängd till Sametinget omfattade 5 991 personer som ansåg sig vara samer och talade samiska i hemmet eller gjorde sannolikt att någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet.

Av 1997 års röstlängd till Sametinget utvalde Södra Lapplands forskningsenhet 268 individer.

Antalet individer från 1993 års röstlängd till Sametinget på 2761 och från 1997 års röstlängd till Sametinget på 268 och 1 380 individer från folk- och bostadsräkningarna mellan 1960 och 1990 utgjorde dessa tillsammans 4409 personer.

I Södra Lapplands forskningsenhet beräkning framgår inte varför 2003 års röstlängd till Sametinget saknas i sammanställningen av antalet samer.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

1998 års yrkesregister

Södra Lapplands forskningsenhet tog därefter in i beräkningen av antalet renskötare i Jordbruksverkets yrkesregister från år 1998. Antalet renskötare uppgick till 1290 personer.

Antalet individer från 1993 års röstlängd till Sametinget på 2761 och antalet personer från 1997 års röstlängd till Sametinget på 268 och 1 380 individer från folk- och bostadsräkningarna mellan 1960 och 1990, samt Jordbruksverkets yrkesregister från år 1998 om 1290 personer utgjorde dessa tillsammans 5699 personer.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

SCB:s flergenerationsregister

Södra Lapplands forskningsenhet tog därefter hjälp av SCB:s flergenerationsregister, Uppgifterna i SCB:s flergenerationsregister kommer från Skatteverkets folkbokföringsregister och utgör en del av registret över totalbefolkningen (RTB).

Utifrån SCB:s flergenerationsregister kunde följande beräkningar göras;

Antal förfäder 4622

Antal syskon 5725

Antal barn och barnbarn 25675

Antal samer är 5699 + 4622 + 5725 + 25675 = 41 721

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Detaljerad beskrivning av hur antalet samer räknades ut

En detaljerad beskrivning av hur Södra Lapplands Forskningsenhet gjort beräkningen av antalet samer finns att läsa i artikeln ”Construction of a database on health and living conditions of the Swedish Sami population”, Befolkning och bosättning i norr – Etnicitet, identitet och gränser i historiens sken, Umeå 2004.

Det är viktigt att påpeka att Södra Lapplands Forskningsenhet gjorde en beräkning av antalet samer år 2004. Det var således inte en folkräkning.

Anthem of Liverpool Football Club ”Du kommer aldrig gå ensam” på samiska med traditionell samisk jojk “It goasse okto don”.

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá¡ suolggai Sámieanan

Antalet samer ökade kraftigt år 2005 av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Samernas antal ökade med 14% på ett år

Sedan 1975 fram till 2005 var det officiella antalet samer 17 500. Men, år 2005 ökade antalet samer med 14 % till 20 000 samer.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Man kan kanske undra varför antalet samer fördubblades år 1975 för att år 2005 öka med ytterligare 14 %.

Svaret är enkelt. Samiskt informationscentrum (SIC) avrundade 17 500 till 20 000 samer i sin informationsverksamhet. 20 000 samer räknas numera som den officiella siffran på antalet samer i Sverige. Allt på grund av ändrad information.

SIC kom tillstånd genom en nationell informationskampanj om samerna 2002 – 2004 och öppnades år 2005. SIC är en del av Sametinget med tre anställda, statligt finansierad och bedriver informationsverksamhet om samerna.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Samisk Historieblogg – Nu över 12 000 läsare!

Samisk Historieblogg fortsätter öka!

Samisk Historieblogg – Nu över 12 000 läsare!

I december hade 6000 besökt Samisk Historieblogg, i januari 7000, i februari 8000, i mars 9000, i april 10 000, i maj 11 000, samt nu i juni 2017 har besöksantalet passerat 12 000.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

 

Samisk Historieblogg – Nu bland Sveriges mest lästa historiebloggar!

Bland Sveriges olika bloggar om historia är nu Samisk Historieblogg en av de mest lästa. Antalet läsare fortsätter dessutom att öka!

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

 

Historiker länkar till Samisk Historieblogg!

Det är också särskilt glädjande att ett stort antal bloggar och sajter med historiskt innehåll i Sverige och utomlands länkar till Samisk Historieblogg.

Historiker länkar till Samisk Historieblogg

 

Nättidningen Svensk Historia länkar till Samisk Historieblogg!

Glädjande är också att Nättidningen Svensk Historia upptagit Samisk Historieblogg i sin länksamling över centrala bloggar om historia i Sverige.

Nättidningen Svensk Historia är en nyhetstidning om svensk historia. Den innehåller nyheter, aktuell forskning, ny litteratur, museiutställningar och debatt, samt länkar till de mest centrala historiebloggarna i Sverige.

 

Samisk Historia ett udda ämne

Bland udda ämnen i bloggvärlden kan nog räknas Historia. Samisk Historia räknas till ett ännu mer udda ämne. Det borde således inte vara så många som läser bloggar med så udda ämnen som Samisk Historia. Därför är det glädjande att så många intresserat sig för samisk historia och för just denna blogg.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

 

Ökat intresse för Samisk Historia

Trevligt är att antalet besökande på Samisk Historieblogg kraftigt ökar för varje månad i en uppåtgående kurva. Förhoppningsvis är detta ett tecken på ett ökat intresse för ämnet historia och samisk historia i synnerhet. Åtminstone hoppas jag det.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

 

All e-post besvaras i kölista

Antalet frågor via e-post om samiska historieproblem har också ökat. Jag besvarar all e-post. Men, för att ge alla ett så utförligt svar som möjligt så får du kanske vänta ett tag innan jag hinner höra av mig!

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

 

Historia från samiskt perspektiv

Den här bloggen är avsett att informera om samernas historia från ett samiskt perspektiv.  Samma sak och samma händelse kan tolkas olika beroende på hur man betraktar ett föremål eller en företeelse. Det här är en blogg som ser på samisk historia med andra glasögon än du kanske är van vid.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg

 

Välkommen tillbaka!!!

Historien är viktig för att förstå varför det ser ut som det gör i dag. För att förstå nuet måste vi blicka tillbaka och förstå hur nuet uppstod. Är du intresserad av att förstå samernas situation i dag är du välkommen tillbaka att läsa mer om samisk historia!

 

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Arbetsmarknadspolitisk blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Antalet samer av professor Henning Johansson

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Samisk historieblogg

Jag ser att mina mer än 40 år gamla undersökningar tas upp till diskussion på Samiska Historiebloggen. Det säger kanske något om hur lite det egentligen har hänt sedan dess! Man kan ju fråga sig varför? En bland andra förklaringar är att det faktiskt inte var så enkelt att göra ens sådana undersökningar som jag gjorde för 42 år sedan! Då fanns materialet inte digitalt som idag utan allting fick gallras ”för hand”.

Utgångspunkten då var att den totala samiska befolkningen var 10 000 personer och att den renskötande befolkningen minskade mycket snabbt. Sådana siffror omnämndes i alla offentliga sammanhang i början av 1970-talet. Det jag visade i undersökningarna för sameutredningen var att dessa siffror helt enkelt inte stämde även om man utgick från den renskötande befolkningen och räknade bakåt och framåt! Så här i efterhand kan jag konstatera att efter mina undersökningar har jag inte sett de tidigare siffrorna i något offentligt sammanhang. Det byttes ut mot mina siffror! Dessutom blev det en debatt om hur stor befolkningsgruppen i verkligheten kan tänkas vara.

Det är helt riktigt som Lars-Nila Lasko skriver att mina undersökningar INTE skall jämföras med en folkräkning utan var uppskattningar utifrån vissa mycket klart angivna förutsättningar.

Intressant i sammanhanget är emellertid att jag i min avhandling som kom 1977 och handlade om samernas skolfrågor hade ett avsnitt om just befolkningsgruppens storlek. Där resonerade jag om hur stor folkgruppen skulle kunna vara om man i stället utgick från människors språkkunskaper eller var man själv placerade sina samhörighetskänslor. Även det handlade dock enbart om uppskattningar men fördubblade de tidigare använda siffrorna. Där visade jag också på att ett möjligt sätt att göra en annan typ av undersökning vore, och nu citerar jag mig själv: ”att i det äldsta kyrkliga materialet avgränsa en samisk befolkning och följa dess befolkningsmässiga utveckling till dagsläget”. Det är egentligen det som Lars-Nila Lasko också nu antyder som en framkomlig väg nä han skriver att släktforskning vore ett alternativ att använda i sammanhanget. Sådant kan vi naturligtvis fortsätta att skriva om, men frågan kvarstår varför detta inte har kunnat komma igång trots att det i är 42 år sedan jag framförde möjligheten i skrift? NU skulle det till och med vara förhållandevis enkelt att göra sådana undersökningar när det står en dator i stort sett på vart och vartannat bord i landet.

Många hälsningar till alla som läser detta,

Henning Johansson

Alternativ beräkningen av antalet samer i Sverige av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Konstant antal samer

Under 170 år från 1805 till 1975 var det officiella antalet samer i Sverige oförändrat till i stort sett 10 000 individer. Men, att samernas antal skulle vara oförändrat under 170 år skulle åter komma att ifrågasättas år 1975.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

1975 Samernas antal fördubblas

1975 gjordes en beräkning av antalet samer och som resulterade i att antalet samer fördubblades på an natt till 17 500 samer. Studiens resultat har fått långtgående konsekvenser på så vis att över 40 år senare anses samernas antal fortfarande vara 17 500 personer.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Hur kom man fram till 17 500 samer?

Antalet samer beräknas till 17 500 personer. Men, hur gjordes beräkningen?

Undersökningen gjordes på ett ganska enkelt sätt. Man utgick från renmärkesregistret. Renmärkesregistret är ett register över de personer som äger ett renmärke. Från registret gjordes ett urval. Därefter gick forskaren tillbaka två generationer och fick fram de ursprungliga anfäderna. Därefter gick forskaren fram två generationer till år 1975 och fick fram antalet släktingar till de ursprungliga anfäderna. Dessa släktingar gångrades med antalet renmärkesinnehavare år 1975 och resultatet blev 17 500 personer.

Resultatet presenterades i en statlig utredning. 17 500 personer kom därmed att bli Sveriges officiella siffra över antalet samer.

Det är viktigt att påpeka att summan 17 500 samer var endast är en uppskattning på antalet samer och inte en samisk folkräkning. Dock har beräkningen kommit att bli Sveriges officiella siffra över antalet samer.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Kunde man 1975 och i dag kommit fram till ett alternativ antal samer?

En folkräkning av antalet samer kunde ha genomförts 1975 liksom i dag. Då hade man fått fram ett exakt antal samer. Bara man enats över en definition om vem som kunde räkna sig som same.

Kanske det kunde ha varit enklare år 1975 att genomföra en folkräkning i samband med Sveriges allmänna folkräkningar som hölls vart tionde år. Sveriges sista traditionella folkräkning hölls 1990. Sverige, liksom andra nordiska länder, har numera övergått till den mycket billigare registerbaserad folkräkning. Det flesta länder i världen har traditionell folkräkning som är mycket kostsam. Exempelvis kostade USAs senaste folkräkning 15 miljarder dollar, som gjorde den till världens dyraste folkräkning genom tiderna. En folkräkning av samer skulle således bli kostsam.

En uppskattning av antalet samer kan aldrig ge en exakt summa på hur många samer det finns. Detta eftersom val av beräkningsmodell påverkar resultatet. Olika beräkningsmodeller ger olika resultat på hur många samer det finns.

En mer exaktare beräkningsmodell skulle ha kunnat vara att använda Tabellverkets och senare SCB material över registrerade samer, samt genom släktforskning komma fram till antalet samer i Sverige. Det skulle tom vara en relativt billig och enkel beräkningsmodell eftersom Sverige har digitaliserat alla arkiv av betydelse för släktforskning. Frågan är i vilket släktled en person upphör att vara same? Med andra ord blir släktforskning till en beräkningsmodell som anger antalet samer? Möjligtvis att släktforskning kan tala om antalet personer med samiskt ursprung.

 

Antalet samer i Sverige är summan på antalet renskötande släktingar av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Officiella antalet samer i Sverige

Det officiella antalet samer i Sverige är officiellt 17 500 personer. Det är en summa som har beräknas fram för över 42 år sedan.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Beräkningen av antalet samer

Antalet samer beräknas såledestill 17 500 personer.

Men, hur gjordes beräkningen?

Undersökningen gjordes på ett ganska enkelt sätt. Man utgick från renmärkesregistret. Renmärkesregistret är ett register över de personer som äger ett renmärke. Från registret gjordes ett urval. Därefter gick forskaren tillbaka två generationer och fick fram de ursprungliga anfäderna. Därefter gick forskaren fram två generationer till år 1975 och fick fram antalet släktingar till de ursprungliga anfäderna. Dessa släktingar gångrades med antalet renmärkesinnehavare år 1975 och resultatet blev 17 500 personer.

Resultatet presenterades i en statlig utredning. 17 500 personer kom därmed att bli Sveriges officiella siffra över antalet samer.

Det är viktigt att påpeka att summan 17 500 samer var endast är en beräkning på antalet samer och inte en samisk folkräkning. Dock har beräkningen kommit att bli Sveriges officiella siffra över antalet samer

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg

Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Vad beräknade man?

Men vad var det man egentligen beräknade för över 40 år sedan?

Beräkningen utgick från ett urval av personer i renmärkesregistret. Det vill säga att man utgick från renägare. Därefter gick man två generationer tillbaka till deras anfäder. Anfäderna var med mycket hög sannolikhet renskötare. Därefter gick man framåt två generationer och fick fram ett antal samer. Dessa gångrades med antalet registrerade renägare från renmärkesregistret. Den summa man fick fram skulle representera antalet samer i Sverige.

Det man beräknade var antalet renskötare och deras släktingar.

Vi vet att renskötseln redan på 1970-talet var en liten samisk näring bland samerna. Att beräkna hela den samiska befolkningen utifrån en näring i minoritet innebär ju uppenbart att slutsiffran blir felaktig. Det är således inte antalet samer som beräknades utan antalet renskötare och deras släktingar. Sveriges officiella summa på antalet samer i Sverige måste således vara felaktigt.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Samma beräkningsmetod för Norge som används i Sverige

Antalet renskötande med familjemedlemmar var i början av 70-talet omkring 2 500 personer i Sverige. I Norge var motsvarande siffra 1 500 personer vid samma tid. Om man skulle använda samma beräkningsmetod i Norge som i Sverige skulle antalet samer i Norge uppgå till omkring 8 500 samer i dag. Det norska Sametingets officiella siffra på antalet samer är i stället 35 000 – 50 000.

Att använda samma beräkningsmodell som användes i Sverige på Norge visar att Sveriges officiella summa på antalet samer måste vara felaktigt.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Vad vet vi då om det riktiga antalet samer i Sverige? Egentligen vet vi inte mycket!

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Beräkningen av antalet samer i Sverige av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Den officiella siffran över antalet samer i Sverige är 17.500 samer. Men, hur har samerna beräknats i Sverige?

1749 Sverige inför ett befolkningsregister

Den svenska staten införde världens första nationella befolkningsregister genom att etablera Tabellverket år 1749. Andra europeiska länder skulle under 1800-talet komma att följa efter Sverige och inrätta institutioner för befolkningsstatistik.

Till en början var inte Tabellverket särskilt intresserat av etnicitet. Tabellverket inriktade sig i stället på uppgifter om födda, ålder, äktenskap, döda osv d.v.s. generell statistik för Sveriges befolkning.

Det ska tilläggas att svenska staten hade, liksom andra länder, sedan flera hundra år tillbaka fastighetsregister (Jordbok) som låg till grund för skattläggning av befolkningen. Även samernas marker skattlades och kom då att kallas för ”Lappskatteland”.

1805 Sverige börjar registrera samer

År 1805 började Tabellverket registrera antalet samer. Men, redan år 1755 inlämnade riksdagsmannen och pastorn Carl Solander från Piteå ett förslag till Tabellverket om registrering av samer.

Insamling gjordes av prästerna genom att utdrag från kyrkoböckerna som skickades in till Tabellverket. Tabellverket var således beroende av kyrkan och prästerskapet för sin statistik. I andra länder kom institutioner för befolkningsstatistik att genomföra sina egna insamlingar av data för befolkningsstatistik. Sverige kom således på ett tidigt stadium att skilja sig ut från andra länder i sättet av datainsamling för befolkningsstatistik.

Det var således prästerna som bedömde om en person var same eller inte.

1858 Statistiska Centralbyrån (SCB)

Statistiska Centralbyrån (SCB) inrättades år 1858. I och med tillkomsten av SCB förändras befolkningsstatistiken och som påverkar utformandet av kyrkböckerna. Prästerna förblev således uppgiftslämnare till SCB.

Fredagen den 13 maj 1921 beslutade Sveriges Riksdag att inrätta en institution för rasforskning var den första i världen. Rasbiologiska institutet var inriktat på att kunna särskilja raserna i Sverige. Därför kom Rasbiologiska institutet att granska prästernas registrering av samer och kom fram till att SCBs befolkningsstatistik över samer inte stämde.  Rasbiologiska institutet menade att ett stort antal samer inte fanns med i SCBs material.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

1945 Europa undantar minoriteter

I hela Europa, inkluderat Sverige, finns det ingen aktuell statistik på etniska minoriteter.  Åtminstone inte efter 1945.  Före år 1945 fanns i olika länder i Europa folkräkningar och statistik på etniska befolkningsgrupper. Men, i och med andra världskrigets slut med i minne utrotning av judar och Holocaust förbjöds eller försvann registrering av etniska minoriteter.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

1805  – 1975 Världens mest stabilaste folk

Det officiella antalet samer kom att vara oförändrat till i stort sett 10 000 individer under 170 år från 1805 till 1975. Befolkningsmässigt skulle man kunna konstatera att samerna var världens mest stabila folk befolkningsmässigt. Men, att samernas antal skulle vara oförändrat under 170 år skulle åter komma att ifrågasättas år 1975.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

1975 Samernas antal fördubblas

Det officiella antalet samer kom att vara oförändrat till i stort sett 10 000.

1975 gjordes en beräkning av antalet samer och som resulterade i att antalet samer fördubblades på en natt till 17 500 samer.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Hur gjordes beräkningen 17 500 samer?

Antalet samer beräknas till 17 500 personer. Men, hur gjordes beräkningen?

Undersökningen gjordes på ett ganska enkelt sätt. Man utgick från renmärkesregistret. Renmärkesregistret är ett register över de personer som äger ett renmärke. Från registret gjordes ett urval. Därefter gick forskaren tillbaka två generationer och fick fram de ursprungliga anfäderna. Därefter gick forskaren fram två generationer till år 1975 och fick fram antalet släktingar till de ursprungliga anfäderna. Dessa släktingar gångrades med antalet renmärkesinnehavare år 1975 och resultatet blev 17 500 personer.

Resultatet presenterades i en statlig utredning. 17 500 personer kom därmed att bli Sveriges officiella siffra över antalet samer.

Det är viktigt att påpeka att summan 17 500 samer var endast är en beräkning på antalet samer och inte en samisk folkräkning. Dock har beräkningen kommit att bli Sveriges officiella siffra över antalet samer.