Vem var Knut Leem år 1767 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Beskrivelse over Finmarkens Lapper år 1767

Den norske prästen Knut Leems huvudverk var ”Beskrivelse over Finmarkens Lapper” som utkom år 1767

 

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Samers ursprung från Viking, Skyterna, Israelerna och Finländare?

Knut Leem spekulerade om samernas ursprung utifrån olika påståenden av tidigare historiker som Samers ursprung från Viking, Skyterna, Israelerna. Han konstaterar att det finns likheter med alla dessa folkslag. Dock, konstaterar han att samerna och finländarna måste haft ett gemensamt ursprung och varit ett folk. Detta även om han konstaterar att det finns ett stort antal olikheter mellan de båda folken.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Norges första professor

Vem var Knut Leem?

Knut Leem var utbildad i teologi vid Köpenhamns universitet och blev präst i Norges nordligaste län Finnmark. Senare blev han professor vid ”Seminarium lapponicum Fredericianum” i Trondheim. Han påstås ha varit Norges första professor som arbetade i Norge. Norge tillhörde vid denna tid Danmark där den utbildade eliten höll till.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Missionärsskola riktat mot norr

Seminarium Lapponicum inrättades i Trondheim av Thomas von Westen år 1717. Syftet med seminariumet var att utbilda missionärer till det samiska området. Skolan upphörde i och Thomas von Westens död år 1727 och återuppstod som Seminarium Lapponicum Fredericianum år 1752 fram till 1774.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Etnologiska verk om samerna

Knut Leem blev missionär och präst i Norges nordligaste län Finnmark under en tio års period från år 1725 till år 1735. Han tjänstgöringsorter var Porsanger, Laksefjord och Alta. Dock bedrev han missionsarbete över hela Finnmark.

Genom sin tjänstgöring som missionär bland samerna fick han en djup kunskap om samernas kultur, språk och religion. Detta ledde till att han utgav ”En Lappisk Nomenclator efter den Dialect, som bruges af Fjeld-Lapperne i Porsanger-Fjorde”, Katekesbok på samiska, samisk abc-bok och 1767 det stora etnologiska verket ”Beskrivelse over Finmarkens Lapper”, samt år 1768 första del av det stora språklexikonet ”Lexicon lapponicum bipartitum”. Del 2 av Lexicon lapponicum bipartitum utgavs av G Sandberg 1782.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Spara

Spara

Annonser

Knut Leem år 1767 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg

Samers ursprung från en Viking?

Den norske prästen Knut Leem inleder sitt huvudverk ”Beskrivelse over Finmarkens Lapper”  från år 1767 om samernas ursprung med en dikt från Vikingatiden;

”Find slog sin Broder ihjel,
For de om Veyen forligtes ey vel;
Thi rømte han i Landet langt Nord,
Hvor hans Afkom blev meget stor,
Af hannem ere de Nordfarer alle,
Som lade sig Finner kalde. ”

Så börjar ett rim på ett kors i trä från 1600-talet mellan två stenar på en liten ö i södra Norge. Ön ligger i Sunnmøre, d.v.s. södra delen av det norska länet Møre og Romsdal vid Ålesund. Träkorset ersatte ett tidigare stenkors som fanns på ön. Minnesmärket skall enligt sägnen beskriva en gammal historia från vikingatiden. Enligt traditionen handlar historien om Jarl Finn Arnesson (Finnr Árnasson) av Halland i Danmark. Halland var danskt fram till år 1305 då det blev svenskt. Finn Arnesson, som levde 1005-1062, var lendemann till kung av Norge 1045-1066 Harald Hardråde (1015 – 1066). Lendemann, som tidigare hette Herse, var en person som fått mark av kungen. Herse, (hersir betyder på fornnordiska  hövding), i Norge fram till mitten av 1000-talet en titel på lokala hövdingar. Harald Hardråde anses ha grundlagt Oslo.

Enligt historien dräpte Finn Arnesson sin äldre bror Torberg Arnesson (990- 1050), som var Lendmann på Møre från år 1025,  i Møre og Romsdal och flydde norrut. I norr bildade Finn Arnesson en ny släkt ”Finner”, dvs samer. Finn Arnesson skall senare ha dött år 1062 i Sverige.

Prästen Knut Leem, Norge, inleder sin beskrivelse om samernas ursprung med ovanstående vers. Knut Leem säger sig själv ha sett träkorset med inskriptionen på ön Giedschøe. Det är sannolikt att det är fråga om ön Giske eftersom Finns broder kallades Torberg Arnesson på Giske. Torberg Arnessons son Ogmund Torbergsson blev även stamfar till den mäktiga norska Giskeätten. Även den norske prästen Hans Strøm säger sig ha sett korset med inskriptionen, om även förfallet, i sin ungdom i sin bok ” Physisk og oeconomisk Beskrivelse over Søndmørs Fogderie”, del 2 från år 1766. Träkorset med inskriptionen är sedan länge förlorat. Dock ansåg Knut Leem, liksom Hans Strøm, att även om händelsen ägt rum så kan man inte lägga historien till grund för samernas ursprung.

Samisk Historieblogg
Samerna med härkomst från Skyterna?

Ett flertal historiker hade ansett att samerna hade ett ursprung från folket Skyterna. Knut Leem anser det möjligt, men ej tillförlitligt, att samerna har en härkomst från folkslaget Skyterna. Dock hittar Leem stora likheter mellan samerna och Skyterna som båda är nomader, har kläder av skinn och viss språkliga likheter. Leem skriver ”Lapperne ligner i adskilligt de gamle Scyther: thi det som Skribenterne formelde om dem, nemlig at de ginge i Klæder af Skind, at de opholdte sig i øde Ørkener, at de havde intet bestandigt Hjem, men flyttede fra et Sted til et andet, og toge deres Hustruer og Børn med sig, hvor de fore hen, at de ikke dyrkede Jorden, men havde sit Lives Ophold af deres Qvæg, passer sig net paa Lapperne, hvilke bruge samme Levemaade, saa det er rimelig,

Lemm gör olika jämförelser mellan s amerna och skyterna och finner en viss likhet såsom exempelvis att samernas åskgud kallas Tiermes (Diermes) och Skyternas motsvarande gud kallas Tarami.

Samisk Historieblogg
Samerna med härkomst från Israelerna?

Även ett flertal historiker påstod att samerna hade ett ursprung från en av de förlorade israeliska stammarna. Bibeln och bibelns berättelse hur olika språk uppstod, samt hur människorna spred sig över jorden, var obestridliga fakta för historiker på denna tid. Lemm hittar likheter mellan samerna och israeler i klädesdräkt, språk, religion och musik. Lemm håller det inte osannolikt, men kan inte påstå, att samerna har ett israeliskt ursprung. Leem uttalar ”I dette, som nu er sagt, og meere, spores nogen Liighed imellem det Israelitiske og Lappiske Folk; Dog tør jeg ikke paastaae, at Lapperne have deres Herkomst fra Israeliterne”.

Samisk Historieblogg
Samerna och finländare varit ett folk

Tidigare historiker hade funnit likheter mellan samiska och finska språket, samt hävdat att de ursprungligen varit ett folk. Leem fann många olikheter mellan samer och finländare. Dock konstaterade han att de måste ha varit ett folk och skriver ”Formedelst nogle rimelige Omstændigheder, især, fordi det Finlandske og Lappiske Sprog have nogle hinanden lignende Ord, er man falden paa de Tanker, at de Svenske saa kaldede Finner eller Finlændere og Lapperne fordum have været eet og samme Folk”.

Samisk Historieblogg
Ett stort tack!

För detta blogginlägg om Knut Leem och samisk historia vill jag rikta ett stort tack till mina vänner på Sunnmøre Historielag, (www. sunnmorehistorielag.no), som bidragit med värdefull synpunkter.

Lars-Nila Lasko

”Man is a history-making creature, who can neither repeat his past, nor leave it behind”
– W.H. Anden

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Vem var Erik Benzelius den yngre år 1762 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

eric_benzelius_d-y

Samerna invandrade till Skandinavien före nordgermanerna

Erik Benzelius d.y. verk ” Utkast till swenska folkets historia” utkom 1762. Verket beskriver det svenska folkets historia ”ifrån dess första upprinnelse till Konung Gustaf den I:s tid” enligt titeln till boken.

Erik Benzelius d.y. menade att samerna och finländare invandrat före det nordgermanska folket in till Skandinavien. Samernas och finländares invandring till Skandinavien skulle enligt Benzelius d.y. ha skett österifrån. Nordgermanernas invandring till Skandinavien skulle ha skett söder ifrån. Benzelius d.y. skriver på sidorna 16-17 i sitt verk ” Utkast till swenska folkets historia”; ”Jag måste här nemna det som den lärda Herr Leibnitz för 21 åhr sedan gaf mig tillfälle at täncka på, Neml. At Swerjes inbyggare icke äro af en Stam och härkomst, och förmodligen ej heller kommit samma wäg in uti landet, the första lärer wurit samma som Finnar och Lappar, the senare af samma ursprung med the Tyske, Danske, etc”.

Samisk Historieblogg
Erik Benzelius d.y.

Erik Benzelius d.y. föddes den 27:e januari 1675 i Uppsala och dog den 23 september 1743.

Samisk Historieblogg
Från teologie studerande till professor vid Uppsala Universitet

Benzelius d.y. skrevs in som Student vid Uppsala universitet vid mycket unga år och avlade teologie examen vid 19 års ålder. Erik Benzelius d.y. blev år 1719 teologie doktor och några år senare 1723 utågs han till professor i teologi.

Samisk Historieblogg
Ursprung från norrländska Birkarlar och Fale hin unge

Den norrländska Birkarlasläkten Bure kom att dominera ärkebiskopsstolen i Sverige under mer än 200 år. Erik Benzelius d.y. far var ingift i släkten Bure med Margareta Odelia och själv var ärkebiskop åren 1742 – 1743.

Buresläkten uppstod på 1400-talet och påstås härstamma från den mystiska nationalhjälten och adelsmannen Fale hin unge i Byrestad, fast mer troligt från säljägare Härse i Bure, nuvarande Bureå, utanför skellefteå. Åtminstone är detta den numera vedertagna uppfattningen om Bureättens ursprung.

Personligen är jag tveksam även till denna förklaring när det gäller förnamnet Härse. Herse kommer från fornordiskans ”Hersir” och var en beteckning på lokal hövding fram till mitten av 1000-talet. Framför allt användes beteckningen Herse för hövding på Västlandet i Norge. Hersir betyder på fornnordiska hövding.  Herse kom senare att ersättas av lendemann, som var en person under och erhållit mark för förvaltning av kungen.

Senare under vikingatiden dök titeln ”Jarl” och ”Riksjarl” upp. Egentligen hette det på den tiden ”Järl”, ”jerl” eller ”jærl”. Titel Jarl bestod fram till år 1308. Men, vem vet? Även om ingen i dag heter Herse i förnamn så finns numera förnamnet Jarl som för exempelvis skådespelaren Jarl Kulle (1927 – 1997).

Samtliga historiker är enig att adelsmannen ”Fale hin unge” aldrig existerats utan uppfanns av den norrländska Buresläkten för att upphöja sin släkthistoria. I stället talar allt från att Buresläkten uppstod från en säljägare vid Bottenhavet.

Samisk Historieblogg
Riksdagsman

Han blev riksdagsman år 1723 och kom att fortsätta sin politiska bana i riksdagen för prästerskapet till sin död.

Samisk Historieblogg
Stort antal verk

Erik Benzelius d.y. har publicerat ett stort antal publikationer. Det verk som omtalar samernas ursprung ” Utkast till swenska folkets historia” publicerades av hans son Carl Jesper Benzelius år 1762.

Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg

History is the ship carrying living memories to the future
– Stephen Spender

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Erik Benzelius den yngre år 1762 och samernas ursprung av Lars-Nila Lasko

eric_benzelius_d-y
Carl Jesper Benzelius
Swenska folkets historia

Professorn och Teologie doktorn Carl Jesper Benzelius i Lund utgav år 1762 sin far Erik Benzelius d.y. verk ” Utkast till swenska folkets historia”. Verket beskriver det svenska folkets historia ”ifrån dess första upprinnelse till Konung Gustaf den I:s tid” enligt titeln till boken.

Samisk Historieblogg
Samerna invandrade från öster till Skandinavien före nordgermanerna

Erik Benzelius d.y. menade att samerna och finländare invandrat före det nordgermanska folket in till Skandinavien. Samernas och finländares invandring till Skandinavien skulle enligt Benzelius d.y. ha skett österifrån. Nordgermanernas invandring till Skandinavien skulle ha skett söder ifrån.

Samisk Historieblogg
Swerjes inbyggare icke äro af en Stam och härkomst

Hans verk handlar inte så mycket om samerna och deras ursprung. I traditionell stil så handlar det svenska folkets historia i huvudsak om de svenska kungarna. Dock har han några rader om samerna. Benzelius d.y. skriver på sidorna 16-17 i sitt verk ” Utkast till swenska folkets historia”; ”Jag måste här nemna … At Swerjes inbyggare icke äro af en Stam och härkomst, och förmodligen ej heller kommit samma wäg in uti landet, the första lärer wurit samma som Finnar och Lappar, the senare af samma ursprung med the Tyske, Danske, etc”.

Samisk Historieblogg
Idé från Tyskland om samerna som urfolk i Sverige

Intressant är att Erik Benzelius d.y. uttrycker även var han fått sina idéer ifrån och varför. Han skriver ”det, som den lärda Herr Leibnitz för 21 åhr sedan gaf mig tillfälle at täncka på, Neml. At Swerjes inbyggare icke äro af en Stam och härkomst…

Samisk Historieblogg
Gottfried Wilhelm von Leibniz

Professor Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646 – 1716) var utbildad till jurist och filosof och gav ut stora verk inom historia, juridik, matematik och filosofi. Leibniz hade tidigt uttryckt en skepsis mot Rudbeck. d.ä. och Göticismen, samt uttryckt att samerna är det första folk som anlänt till Skandinavien.

Samisk Historieblogg
1700-talet – Inga tankar om olika folk och olika ursprung

Det är uppenbart att Erik Benzelius d.y. inte tidigare sett samer och svenskar som två folk med skilda ursprung. Det var först i och med sina studier i Tyskland under professor Gottfried Wilhelm von Leibniz som Erik Benzelius d.y. började fundera om olika etniciteter och ursprung i Sverige. Erik Benzelius d.y. verk skrevs under första halvan av 1700-talet och gavs ut av hans son år 1762. Benzelius d.y. skrift avspeglar således hans tankar under första halvan av 1700-talet.

Lars-Nila Lasko

Den som kontrollerar det förflutna, kontrollerar framtiden.
– George Orwell, ”1984”

 

BLOGGFRÅGA

Erik Benzelius d.y. upptäckte att Sverige/Finland bestod av tre etniciteter med olika ursprung. Vilka etniciteter har Sverige erkänt som nationella minoriteter och varför?

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Vem var Anders Botin år 1757 och samernas ursprung i södra Sverige av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg
Samerna ursprungsfolk i Sverige

Juristen och historikern Anders Botin, (1724–1790) utgav i Stockholm år 1757 ”Utkast Till Svenska Folkets Historia, Volym 1”. En utvidgad upplaga utkom åren 1757 – 1764. Verket blev även internationellt känd med sin tyska version ” Geschichte der Schwedischen Nation im Grundriß”, som utkom i Riga och Leipzig år 1767. Historieboken inleds med att Botin konstaterar att samerna var Skandinaviens urfolk och som bebodde hela Sverige.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Svenskarnas invandring till Sameland

Botin konstaterar vidare i  historieboken ”Svenska Folkets Historia” att svenskarna invandrade till Sverige, som då beboddes av samer. Att Botin var övertygad om detta framgår av att han använder ord som ”utan tvifvel”. Historikern Anders Botin använder sig av både utländska och svenska skriftliga källor som stöd för sitt påstående.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Samerna kom från öster

Vidare får man lära sig i historieboken ”Svenska Folkets Historia” att samerna hade invandrat till Skandinavien över Ryssland och Finland enligt Botin.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Småland hette tidigare Sameland

Botin säger vidare att Småland tidigare hetat ”Sameland” och bara ett enda härad behållit sitt namn som tyder på ett samiskt ursprung.

Anders Botin hänvisar också till den arabiske historikern Ismael Abulseda (1273-1333) som sätter Kalmar i Sameland.

Historikern Anders Botin Botin hänvisar vidare till ett gammalt dokument som beskriver hur Konung Birger rest från Skåne till Nyköping genom Sameland och Öster-Göthland”.

Även i andra historiska källor hittar historikern Anders Botin stöd för att samerna tidigare bebott Småland och hänvisar till den samiska kungen Buggo som bodde i Småland.

Historikern Anders Botin hänvisar att spår av samerna finns kvar i ett stort antal ortsnamn i Småland och södra Sverige. Han tar som exempel ”Finnveden”, där ”Finn” skulle betyda same.

 

Vem var Anders Botin?

Vem var då historikern Anders Botin som hävdade allt ovanstående?

Anders Botin föddes den 15:e mars på en mindre ort, Södra Möre, i Småland och avled den 22:a september 1790.

Han utbildade sig som jurist vid Uppsala universitet och inledde sin bana vid Svea Hovrätt. Därefter övergick han till att bli ämbetsman vid Antikvitetsarkivet. Antikvitetsarkivet hade en omfattande verksamhet i fornnordiska material, isländsk litteratur med en egen översättare, dokumentinsamling i Sveriges äldre historia och rättsvetenskap, kyrkohistoria och släkthistoria, samt utgivningsverksamhet. När Antikvitetsarkivet upphörde övergick allt material till Kungliga biblioteket och Riksarkivet.

Anders Botin blev kammarråd 1762. År 1767 blev han adlad till Anders af Botin och ledamot av Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien år 1773. Anders af Botin invald som ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin år 1786.

Anders af Botin hann utge böcker i svenska språket vid sidan av historiska skrifter.

Lars-Nila Lasko

History is philosopy, teaching by examples
– Viscount Bolingbroke

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami History blog in English by Lars-Nila Lasko

Samepolitisk Blogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Anders Botin år 1757 och samernas ursprung i södra Sverige av Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg
Samerna ursprungsfolk i Sverige

Juristen och historikern Anders Botin,  (1724–1790) utgav i Stockholm år 1757 ”Utkast Till Svenska Folkets Historia”, (Volym 1). Historieboken inleds med att Botin konstaterar att svenskarna invandrade till Sverige, som då beboddes av samer. Samerna det urfolk som svenskarna således mötte när de anlände till Skandinavien. Att Botin var övertygad om detta framgår av att han använder ord som ”utan tvifvel”.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Sameland sträckte sig över hela Sverige

I Botins historiebok om svenska folket beskriver han att samerna bodde över hela Sverige när svenskarna ankom till Skandinavien. Historikern Anders Botin använder sig av både utländska och svenska skriftliga källor som stöd för sitt påstående.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Äldre namn ”Fenno”, ”Fenni”, ”Finnar”, ”Fennorum” på samerna

Cornelius Tacitus var romarrikets främsta historiker och den förste som omnämner ”Fenni” om ett folk i norr i sitt verk om Germania år 98. Tacitus använder ordet för att beskriva ett jägarfolk som bor i kåtor.

I fornnordiskan och isländska sagor kallades samerna för ”Finni” eller ”Finnar”. Ordet ”finnar” är det gamla skandinaviskt germanska eller fornnordiska ordet för samer. I Norge heter det fortfarande ”Finnmark” (Nordligaste länet i Norge), Finnebiff (Renskav) etc och samerna kallades tidigare för finnar i Norge. Det nordligaste länet i Norge ”Finnmark” betyder således Samemark.

Utifrån ett tidigt germanska ”Fenno” och”Fenni” (fenþn-, finn-) kan härledas betydelsen ”finna, vandra, ströva”. Folkgruppen Fenno skulle i så fall ha betydelsen ”Vägvisare”, Finnare” eller ”Vandrarfolk”. Enligt Hultman och andra språkforskare är ordet ”finne” av samma rot  som verbet ”finna” och betyder ursprungligen ”finnare” eller ”jägare”. Med andra ord kan Fenno  vara synonymt med jägarfolk.

Jämför även det germanska förnamnet Finn som beteckning för jägare. Förnamnet Finn kunde även åsyfta att det var en same.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Finnaithe, Finaitae, Fjällfinnar, Lappar och Finnar som beteckning för samerna i Sverige

Historikern Anders Botin använder sig i sin bok av flera namn på samerna som Fjällfinnar, Lappar och Finnar. Vid en första anblick kan man tro att det är Finländare som Botin menar. Dock passar orden Fjällfinnar och Lappar inte helt in på Finländare. Inte heller passar hans utländska källors beskrivning ”Finaitae” och ”Finnar” in på Finländare.

Det är uppenbart att Botin menar samerna när han talar om Finnar. Men, det kan inte heller uteslutas att han ser samerna och Finländarna som ett folk.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Gotiska källor

Historikern Anders Botin hänvisar till den Gotiske historieskrivaren Jornandes beskrivning över Finaitae som ett folkslag i Sverige. Jornandes eller Jordanis var en Östgotisk historiker som levde på 500-talet vid Donau. Han skrev bland annat år 551 handskriften ”De origine actibusque Getarum (”Goternas ursprung och bedrifter”) eller Getica.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Småland hette tidigare Sameland

Botin säger vidare  ”Hela Småland har tillförne hetat Finnland, hvar af nu ett enda Härad behållit namnet Finved” ,( Utkast Till Svenska Folkets Historia s. 10).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Kalmar låg i Sameland

Anders Botin hänvisar också till den arabiske historikern Ismael Abulseda (1273-1333) som en av sina källor. Ismael Abulseda föddes i Damaskus 1273 och levde till omkring 1333. Han härstammade från brodern till den kände arabiske krigsföraren Saladin, som han hyllade i flera av sina verk. Botin skriver ”Ismael Abulseda, en Arabisk Auctor , sätter Calmarc i Finmarken”. Sannolikt är det en karta som Botin hämtar sin uppgift från. Ismael Abulseda var inte bara historiker utan även geograf,( Utkast Till Svenska Folkets Historia s. 10).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Kung Birgers resa genom Sameland (Småland)

Historikern Anders Botin Botin hänvisar svenska historiska källor och skriver ”I en gammalt historisk Beskritning säges Konung Birger hafva rest ifrån Skåne till Nyköping genom Finland och Öster-Göthland”.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Kung Buggo – Samernas konung i Småland

Även i andra historiska källor hittar historikern Anders Botin stöd för att samerna tidigare bebott Småland. Botin uttalar i ”Utkast Till Svenska Folkets Historia”;  ” Buggo, Smålänningarnas upproriske anförare kallas i forna Handlingar Konung i Finland”.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Spår av samerna finns kvar i ortnamn i Småland

Historikern Anders Botin hänvisar att spår av samerna finns i ett stort antal ortsnamn och tar som exempel ”Finnveden”, där ”Finn” skulle betyda same.  I detta sammanhang betyder Ved och Veden skog i fornsvenskan. Botin skriver ” Utom detta skola många ordi vårt språk icke igenfinnas till sin Stam utan i Finskan. Detta skälet blifver utan tvifvel det bästa. Ty fast än Oden och dess Folk i alla de länder, som de genomforo och inkräcktade, lika som de Romare, äfven införde sitt språk, skedde dock sådant ej så fullkomligen, att icke ofta många ord och talesätt blefvo behållne efter de förra Invånare

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko
Ortsnamn som indikationer

Flera historiker har tolkat ortsnamn i södra Finland med ledet ”Lapp” som att samer bott där eller har en samisk anknytning. Liknande gäller för orter i Ryssland med ord som börjar eller slutar på ”Lop”. Flera historiker har anknytit ortsnamnsledet ”Finn” i mellan och södra Sverige till att det har en anknytning till samer.

Personligen anser jag att man skall inta en stor försiktighet när det gäller tolkning av ortsnamn. Framför allt när det gäller tolkning av ortsnamn utifrån ett folk utanför folkets traditionella språk- och bosättningsområde. Det är uppenbart att orter inom samiskt språkområde som Kiruna, Kalix, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå osv kommer från samiskan där ortnamnen har en betydelse på samiska, men inte på svenska. Men, om ortsnamn, utanför det samiska språkområdet, som har en betydelse på samiska så bör man inta en försiktighet i tolkning av ortsnamnets samiska anknytning. Det samma gäller ortsnamn i södra Sverige (Finn-), Södra Finland (Lapp-) eller i olika ryska områden (Lop-) som eventuellt kan tyda på en samisk anknytning.

Namn på orter har oftast en historisk anknytning. Ortsnamns betydelse innebär därför ofta en tolkning av dess historiska betydelse. Orten ”Finnveden” kan ha betydelse av ordet Finn från gammalgermanskan på ”Jägare” och ordet ”Veden” från fornsvenskans ”Skog”. Finnveden kan eventuellt ha betydelse som ”Jägarskogen”. Men, det kan eventuellt ha en anknytning till det fornnordiska namnet ”Finn” för samer.

Ortsnamn på kartor som indikationer

Historikern Anders Botin hänvisar till den arabiske historikern Ismael Abulseda  sätter Kalmar i Finnmark, dvs i Samemark. Det är synnerligen tveksamt om ett namn på en kart från 1300-talet ritad  i Mellanöstern kan ens vara en indikator på att Kalmar låg i Sameland. Personligen så skulle jag inte vilja använda historiker Botins ord ”utan tvifvel”.

Lars-Nila Lasko

History is the science of people
– José Ortega y Gasset

 

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Antalet samer i Finland av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko

 

Samer utvecklar statistik över sig själva

I motsatts till befolkningsstatistiken över samer i Sverige, Norge och Finland förs den officiella statistiken över samer i Finland av samerna själva genom Sametinget i Finland.

Sametinget i Finland utgår från antalet röstberättigade till Sametinget. I stort uppskattas antalet samer till 10 000 eller för att vara mer exakt 9.919 samer. Nu ska det nämnas att möjligheten att upptas som röstberättigad till Sametinget begränsas av personer med samiska som modersmål. Begränsningen är större när det gäller språkig anknytning än i Sverige och Finland. Det verkliga antalet personer med samiskt ursprung är således avsevärt större än antalet röstberättigade som utgångspunkt.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Lång samisk statistiktradition

1962 genomfördes den första finska befolkningsundersökningen av samer. Denna demografiska undersökning genomfördes i form av en enkätundersökning i juni och juli 1962.

Arbetet leddes av sekreteraren för Samerådet Karl Nickul. Inför sitt arbete instruerades intervjuarna att intervjua ”samtliga inom sameområdet bosatta personer vars föräldrar eller far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som sitt första språk.” Man gick s.a.s. från hus till hus och varje same fick ett eget kort i storleken A4 att fylla i. Undersökningen genomfördes av Samerådet.

En av intervjuarna var faktiskt Sametingets dåvarande  presidenten i finska Sametinget Pekka Aikio.

1962 års samiska demografiska undersökning gav uppgifter om sammanlagt 3852 personer, varav 2877 kunde samiska.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Statistik över samer ledde till Sametingsval

1972 hölls en uppdaterad form av befolkningsstudien. Resultatet blev grunden till den första samiska röstlängden till val av ett Sameting, (Delegationen för sameärenden som Sametinget kallades då). Det första Sametingsvalet hölls år 1972.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samer i Finland bor utanför Sameland

Enligt statistiken bor 62 % av alla samer i Finland utanför det traditionella samiska bosättningsområdet. År 1992 var 38 % av alla samers bostadsort utanför Sameland.  När det gäller samiska barn under 11 år bor 75 % utanför det traditionella samiska bosättningsområdet.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Statistik över samisktalande i Finland

I Sverige folkbokförs inte uppgift om modersmål. Därför är det inte möjligt att ge lika exakta siffror för den språkliga fördelningen i Sverige som för den i Finland. I Finland förs befolkningsstatistik inkluderat statistik över modersmål av Statistikcentralen.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samiska språkets ställning i Finland

Enligt grundlagen (731/1999) och språklagen (423/2003) har Finland två nationalspråk: finska och svenska. Samiska räknas dock som ett inhemskt språk i Finland med officiell status i norra Finland i det så kallade samiska hembygdsområdet (Enare, Enontekis, Sodankylä och Utsjoki kommuner). Samiskans status finns fastslagen i en separat samisk språklag (1086/2003). I grundlagen nämns att ”samerna såsom urfolk samt romerna och andra grupper har rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur” (731/1999, 2 kap. § 17). I samma paragraf nämns också teckenspråk och hjälp för tolkning och översättning vid handikapp. Enligt lag har alltså många fler än endast de som talar och hör svenska och finska rätt att bevara och utveckla sitt språk.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Samiska som modersmål

Antalet personer som har samiska som modersmål i Finland och födda i Finland uppgick år 2016 till 1.898 personer. Personer med finskt medborgarskap födda utomlands och som har samiska som modersmål uppgick till 30. Personer som har samiska som modersmål och med utländskt medborgarskap samt födda i Finland uppgick till 9 och födda utanför Finland 32. Det totala antalet personer som har samiska som modersmål i Finland är således 1.969.

Personer med samiska som modersmål uppgick till 0,03 % av den finska befolkningen. Intressant är dock att samiska som modersmål har ökat år efter år de senaste 40 åren. 1980 uppgick antalet personer med samiska som modersmål till omkring 1.300. Åren 1982 – 1984 skedde en kraftig ökning av personer med samiska som modersmål till närmare 1.700. Sedan har ökningen skett långsamt till nuvarande 1.969 personer.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Antalet samisktalande

Statistiken ovan anger bara de personer som har samiska som modersmål. Antalet samisktalande i Finland är således något fler än de som har samiska som modersmål.

Här kan du läsa mer om statistik över samer i Finland .

Den finska Statistikcentralens befolkningsundersökning över samer kan du läsa här.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Antalet samer i Ryssland och Folkräkningar av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko

Den Ryska Federationen genomför vart 10 år en folkräkning av hela befolkningen i Ryssland. Under Sovjetunionen genomfördes den sista folkräkningen 1989 och efter Sovjetunionens fall 2010. Nästa folkräkning i Ryssland beräknas genomföras år 2019/2020.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Folkräkningarna inkluderar de olika urfolken i Ryssland utifrån folkmängd, ålder, kön, bosättning, bostadsförhållanden, civilstånd, utbildning, yrke, modersmål, språk och mycket annat.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Sammanställning av den samiska folkgruppen, liksom andra urfolk, i Ryssland kan du läsa här (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm)

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

 

 

Antalet samer i Ryssland av Lars-Nila Lasko

Lars-Nila Lasko

Osäkra siffror

Antalet samer i världen varierar från 40.000 till 100.000 beroende vem man frågar. I tillägg varierar antalet samer i Norge och Sverige beroende på vem du frågar. Enbart i Sverige uppges antalet samer från 17 500 till 70 000 beroende på vem du frågar (Se tidigare blogginlägg).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Exakta siffror

Det intressanta är att oberoende vem du frågar så säger alla att det är omkring 2.000 samer i Ryssland. Kolla själv i alla uppslagsböcker, Sametingets och regeringarnas informationssidor på nätet eller i andra källor. Den som är lite mer upplyst får fram den exakta siffran av 1.771 samer i Ryssland totalt. Det är en minskning från tidigare 1.890 antalet samer.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Ännu mer exakta siffror

Det ännu mer intressanta är att du även kan få fram de exakta siffrorna var samerna bor och hur många samer som finns på varje ort. De flesta samer bor i Lovozero – 915 personer. Resten av samerna bor i följande kommuner och bygder: Murmansk – 183 per­soner, i Montsjegorsk – 27 personer, i Olenegorsk – 36 personer, Polyarnyj – 7 personer, i Severomorsk – 20 personer, i Teriberka – 13 personer, i Petsjenga kommune – 13 personer, i Apatity – 52 per­soner, Kovdor 107 och i Kola – 220 personer, samt 297 utspridda över övriga Ryssland. Det är även möjligt att få en exakt bostadsort och hur många som bor på varje ort av de 297 utspridda över övriga Ryska Federationen. (Se utredning av Larts-Nila Lasko, Justitedepartementet i Norge, för norska samerättsutredningen).

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Varför exakta siffror?

Hur kommer det sig att man i Sverige inte vet om det är 17.500, 52.000 eller över 70.000 samer och i Ryssland vet det exakta antalet samer?

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Folkräkning av samerna

Svaret ligger i att man inte har gjort en folkräkning av samerna i Sverige men väl i Ryssland. I Sverige har man gjort uppskattningar utan att ha haft en klar definition på vem som är same. I Ryssland har man möjlighet att välja nationalitet och som inskrivs i såväl passet som i vår motsvarighet till personregistret. Normalt fick man eller påfördes man i Ryssland samma nationalitet som moderns. Så i Ryssland så har 1.771 personer valt samisk nationalitet. Nu ska det sägas att sedan Putin blev president har möjlighet till att välja nationalitet i passet borttagits. Numera är alla ryska medborgare i Ryska Federationen. Dock har samer med det äldre ryska passet samisk nationalitet inskrivet.

Så, i Ryssland gör man regelbundet folkräkningar inkluderat urfolk som i Australien och USA

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Antalet samer minskar –Men, ökar…

I Ryssland så vet man även antalet samer i olika åldersgrupper 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år osv upp till de som är över 70 år. Det finns således exempelvis 139 samer mellan 0-4 år. Den samiska folkgruppen har minskat från 1.890 till 1.771 samer. Men, antalet unga samer har ökat drastiskt under senare år. Den största åldersgruppen samer är faktiskt under 30 år och utgör hälften av alla samer. Den största åldersgruppen är samer mellan 20 – 24 år. Tidigare var det största antalet samer bland de äldsta samerna. Detta skulle innebära att samernas antal är på väg uppåt i Ryssland.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Utbildningsnivån har kraftigt ökat

I den ryska statistiken så ser man även att utbildningsnivån bland samer kraftigt ökat på relativt kort tid.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

De flesta bor på landet

Intressant är att de flesta samer bor inom det traditionella samiska bosättningsområdet, dvs Kolahalvön. Vidare kan man se att antalet samer är flest i traditionella samiska byar och där ökar antalet samer mest.

Kan det vara så att assimilationen fortfarande är stark och nu i de ryska städerna utanför det traditionella samiska bosättningsområdet?

Det är en trend i världen under lång tid att allt fler bosätter sig i städer. I städer borde således flest urfolk bo. Men, så är det inte om man utgår från personer som anser sig tillhöra ett urfolk. Se bara exempelvis på var folk bor i Sametingens olika röstlängder eller folkräkning av australiens urfolk. Det traditionella bosättningsområdet verkar ha ett starkt inflytande på urfolk världen över.

Samisk Historieblogg – Lars-Nila Lasko

Varför 1.771 samer?

Det är också intressant att ingen har ifrågasatt att det finns 1.771 eller 2.000 samer i Ryssland. Verkligheten är att många valde bort den samiska nationaliteten under Sovjetunionen och istället blev ryssar, samt helst även medlemmar i kommunistpartiet. Det var ett sätt att bli accepterad och ett måste om de ville göra karriär. Under över 70 år av kommunistperioden fanns en stark assimilation av alla befolkningsgrupper i Ryssland till att bli ryssar. Ett bra exempel på likhetstänkande under kommunistperioden är att alla ryska dialekter försvann och blev en riksdialekt (om man bortser från några få undantag som exempelvis uttalet av a i ”Moskvadialekten”).

Allt detta i tillägg till de saker, som också de Nordiska samerna genomgick, såsom att känna sig vara en andra handens medborgare med resultat som namnbyte, byte av identitet och nationalitet etc.

Nu är det väl någon som inte blir glad över att jag gör den osäkra summan över antalet samer ännu osäkrare i mina olika blogginlägg? I tillägg har jag nu ifrågasatt den mest säkraste summan bland antalet samer nämligen de ryska samernas antal.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Samisk Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Saami history blog in English by Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

 

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan

Samisk Historieblogg – Nu över 13 000 läsare!

Samisk Historieblogg fortsätter öka!

Samisk Historieblogg – Nu över 13 000 läsare!

I december hade 6000 besökt Samisk Historieblogg, i januari 7000, februari 8000, mars 9000, april 10 000, maj 11 000, juni 12 000, samt nu i juli 2017 har besökstalet passerat 13 000.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Samisk Historieblogg – Nu bland Sveriges mest lästa historiebloggar!

Bland Sveriges olika bloggar om historia är nu Samisk Historieblogg en av de mest lästa. Antalet läsare fortsätter dessutom att öka!

Historiker länkar till Samisk Historieblogg

 

Historiker länkar till Samisk Historieblogg!

Det är också särskilt glädjande att ett stort antal bloggar och sajter med historiskt innehåll i Sverige och utomlands länkar till Samisk Historieblogg.

Samisk Historieblogg – En av de populära historiebloggarna!

Glädjande är också att Nättidningen Svensk Historia upptagit Samisk Historieblogg i sin länksamling över centrala bloggar om historia i Sverige.

Nättidningen Svensk Historia är en nyhetstidning om svensk historia. Den innehåller nyheter, aktuell forskning, ny litteratur, museiutställningar och debatt, samt länkar till de mest centrala historiebloggarna i Sverige.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Samisk Historia ett udda ämne

Bland udda ämnen i bloggvärlden kan nog räknas Historia. Samisk Historia räknas till ett ännu mer udda ämne. Det borde således inte vara så många som läser bloggar med så udda ämnen som Samisk Historia. Därför är det glädjande att så många intresserat sig för samisk historia och för just denna blogg.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

Ökat intresse för Samisk Historia

Trevligt är att antalet besökande på Samisk Historieblogg kraftigt ökar för varje månad i en uppåtgående kurva. Förhoppningsvis är detta ett tecken på ett ökat intresse för ämnet historia och samisk historia i synnerhet. Åtminstone hoppas jag det.

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg
Lars-Nila Lasko – Samisk historieblogg

All e-post besvaras i kölista

Antalet frågor via e-post om samiska historieproblem har också ökat. Jag besvarar all e-post. Men, för att ge alla ett så utförligt svar som möjligt så får du kanske vänta ett tag innan jag hinner höra av mig!

Lars-Nila Lasko - Samisk historieblogg

Historia från samiskt perspektiv

Den här bloggen är avsett att informera om samernas historia från ett samiskt perspektiv.  Samma sak och samma händelse kan tolkas olika beroende på hur man betraktar ett föremål eller en företeelse. Det här är en blogg som ser på samisk historia med andra glasögon än du kanske är van vid.

Lars-Nila Lasko

Här kan du läsa mer om Lars-Nila Lasko 

Historieblogg av Lars-Nila Lasko

Chefsblogg av Lars-Nila Lasko

Guhkkin davvin Dávggáid vuolde sabmá suolggai Sámieanan